Hopp til hovedinnholdet
Bli kunde
Om oss

Forretningskultur og arbeidsmiljø

Sparebanken Vest ønsker å være et forbilde for hvordan vi mener næringslivet kan bidra til samfunnet på Vestlandet. 

Dette krever at vi blant annet tar vare på våre ansatte og arbeidsmiljøet, at vi har grundige prosedyrer for å hindre korrupsjon og hvitvasking, og at vi jobber aktivt for å redusere miljøbelastningen vår både direkte og indirekte.

Mennesker 

Sparebanken Vest ser på våre ansatte som de viktigste ressursene for at vi skal kunne gi gode tjenester til kundene våre. Vi skal behandle kunder med tillit og respekt, gi faglige og etisk forsvarlige råd basert på nødvendige kvalifikasjoner og kunnskap om kundens situasjon. Alle ansatte er pålagt taushetsplikt, og taushetsplikten gjelder også overfor utenforstående kolleger.

Sparebanken Vest arbeider målrettet for å fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling og diskriminering. Kvinneandelen av ansatte i 2020 var 50 %, det var 44 % i konsernledelsen, og i styret vårt var det 40 % kvinner.

Vi har inngått intensjonsavtalen om inkluderende arbeidsliv der vi jobber mot et inkluderende arbeidsmiljø og redusert sykefravær. I tillegg til arbeidet med inkludering har vi en omfattende plan for HMS-arbeidet som banken diskuterer med verneombud, bedriftshelsetjeneste, tillitsvalgte og NAV.

Vi har utviklet retningslinjer for godtgjørelsesordningene våre og har full åpenhet om godtgjørelser til ledelsen.

Etiske retningslinjer

Sparebanken Vest har utviklet et sett etiske retningslinjer som skal sikre at alle deler av organisasjonen forstår og hensyntar den etiske standarden vi forventer. De etiske retningslinjene gjelder for alle ansatte, og beskriver blant annet hvordan ansatte skal håndtere utfordringer knyttet til inhabilitet og interessekonflikter, deltakelse i annen næringsvirksomhet, samt egen og kunders handel med finansielle instrumenter. Våre retningslinjer hindrer at ansatte settes i interessekonflikter, og vi har klare prosedyrer dersom dette skulle oppstå.

Sparebanken Vest er klimanøytral

Sparebanken Vest har forpliktet seg gjennom UN Global Compact til å støtte et føre-var-prinsipp i forhold til miljøutfordringer, å ta initiativ for å fremme økt ansvarlighet for miljø og å oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlige teknologier. Høsten 2018 kom rapporten fra FNs klimapanel som viser at klimagassutslippene må reduseres med 40-50 % innen 2030, hvis vi skal unngå at den globale oppvarmingen stiger mer enn 1,5 grad. Når vi ikke dette målet, vil konsekvensene bli ødeleggende for hele kloden.

Sparebanken Vest ser på arbeidet for å kutte klimautslipp som en del av vårt samfunnsansvar. Det gjelder både globalt, gjennom vårt ansvar for å bidra til FN bærekraftsmål, men også lokalt, gjennom forpliktelsene for våre eiere og vårt engasjement for å gjøre Vestlandet til et bedre sted.

Derfor har vi som mål å redusere vårt eget klimaavtrykk med 50% (147 tonn CO2) innen 2025. Som et ledd i dette arbeidet har vi besluttet at vår virksomhet skal være klimanøytral, med virkning fra høsten 2018. Pr. 1.11.18 innfrir vi disse forpliktelsene gjennom å følge FNs krav til klimanøytrale bedrifter, definert gjennom initiativet Climate Neutral Now.

Vi oppfyller kravene til klimanøytralitet etter følgende kriterier: 

  1. Vi publiserer årlig et godkjent klimaregnskap for vår virksomhet, gjennomført av CEMAsys.com AS.
  2. Vi har gjort en evaluering av vårt forbruk, og satt mål for å redusere utslippene. 
  3. Vi kompenserer restutslippene våre gjennom kjøp av godkjente klimakvoter.

Sparebanken Vest har satt som mål å være klimanøytral også med våre investeringer innen 2020. Vi oppfordrer også våre kunder, leverandører og sponsorater til å bli klimanøytrale, og å offentliggjøre deres utslipp og klimatiltak.

Ytterligere klimatiltak

Vi jobber med følgende tiltak for å redusere utslippene i 2019-2020:

a) Transport: Sparebankens Vest har innført retningslinjer for utøvelse av flyvett, samt satt et mål om å erstatte den fossile delen av bilparken med elbiler innen utgangen av 2020. Dette vil utgjøre en besparelse på anslagsvis 24,5 tonn CO2 innen utgangen av 2020. 

b) Avfall: Vårt hovedkontor Jonsvoll i Bergen sentrum har allerede på plass gode rutiner for kildesortering, med en sorteringsgrad på over 86 % (Tall frå BIR) I tillegg vil vi innføre ytterligere tiltak for å redusere avfallet. Vi samarbeider med vår restaurantleverandør om et program hvor vi skal redusere matavfall og matemballasjeavfall. I tillegg innfører vi dobbeltsidig print og utfaser plast engangsservice fra våre lokaler. Dette vil utgjøre en besparelse på anslagsvis 2 til 3 tonn CO2 innen utgangen av 2020.

c) Energi: Vi har jobbet kontinuerlig med å redusere energiforbruk i våre lokaler, på Jonsvoll ble energiforbruket redusert med 20% fra 2017 til 2018. Vi har som mål å fortsatt redusere energiforbruket årlig, kjøpe opprinnelsesgaranti for all energi, samt ha et krav om energimerking på nivå med våre grønne boliglån for nye lokaliteter der vi etablerer oss. Dette vil utgjøre en besparelse på anslagsvis 17 tonn CO2 innen utgangen av 2020

Bankens hovedkontor i Jonsvoll ble Miljøfyrtårn-sertifisert (PDF) i september 2017 etter hovedkontormodellen. Miljøfyrtårnsertifiseringen er en ekstern verifisering av Sparebanken Vest som bekrefter at banken oppfyller et sett kriterier og gjennomfører tiltak for mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Klimakvoter

Våre restutslipp for virksomheten er i 2018 på 330 tonn CO2-ekvivalenter. Vi kjøpte klimakvoter for disse utslippene av typen GS 1385, Gold Standard, gjennom FNs klimakvotesystem for å dekke vårt avtrykk i 2007 (last ned klimasertifikat, PDF). Disse kvotene går til rentbrennende kjøkkenovner Ghana (PDF), et prosjekt som oppfyller følgende kriterier:

  • Prosjektene må gjennom strenge kvalitetskrav.
  • Alle prosjektene er grundig dokumentert og verifisert.
  • De ville ikke kunne blitt realisert uten inntekter fra salg av kvoter.
  • Prosjektene må kunne bevise reelle utslippskutt før kvoter tildeles.
  • Prosjektene bidrar til en bærekraftig utvikling i landene der de er lokalisert.

Integrering av klimarelatert risiko

I 2015 opprettet Financial Stability Board (FSB) «Task Force on Climate-related Financial Disclosures» (TCFD), en ekspertgruppe bestående av 32 internasjonale medlemmer ledet av Michael Bloomberg. TCFD fikk i oppgave å utrede hvordan selskaper på en bedre og mer systematisk måte kan rapportere om klimarelatert risiko.

I 2018 presenterte Finans Norge et
«Veikart for grønn konkurransekraft i Finansnæringen». En av de tydeligste anbefalingene er at finansnæringen skal øke sin kompetanse innen klimarelatert risiko og muligheter. Blant annet for å kunne ta bedre avgjørelser om hvem som får finansiering og til hvilken kostnad. Vurderinger av finansielle følger av klimarelaterte endringer, både fysiske og ved at premissene for bedriftene endrer seg (overgangsrisiko), inngår som en naturlig del av finansnæringens forvaltningsansvar.

Sparebanken Vest har gjennomført opplæring i TCFD for styre, ledelse og nøkkelpersoner i banken. Vårt bærekraftsansvar er integrert i bankens strategi, forretningsplan, finansielle planlegging og risikostyring. Vi har innført spesifikke mål for reduksjon av avtrykk for egen drift og leverandører. Vi har i 2019 gjennomført en måling av karbonavtrykk for vår kundeportefølje innenfor 70% av bankens bedriftsportefølje.

Dette vil være et svært viktig verktøy for at vi skal forstå, og redusere bankens klimarisiko, samt kunne identifisere sektorer og prosjekter som bidrar til omstilling og nye inntjeningsmuligheter. I løpet av 2019 settes det konkrete mål for reduksjon og tiltak for å redusere karbonavtrykk i vår utlånsbok. Vi tror på finans som en viktig drivkraft i overgangen til et karbonfritt samfunn. 

Krav til leverandører

Vi er våre leverandørers kunder og har derfor makt til å påvirke hvordan leverandørene våre tar ansvar for bærekraftig verdiskaping. Vi har tatt stafettpinnen fra Fjordkraft og viderefører deres Klimanjaroprosjekt – innen utgangen av 2020 skal alle våre være klimanøytral. Det innebærer at alle leverandører må ha klimaregnskap, sette mål for hvordan utslipp kan kuttes, samt betale for klimagjeld ved kjøp av kvoter.

I tillegg krever vi som grunnplanke at alle våre leverandører følger norske lover samt forpliktende internasjonale avtaler, blant annet menneskerettighetene, arbeidsmiljøloven, korrupsjonskonvensjonen, hvitvaskingsloven og skatteloven. Videre stiller vi konkrete krav gjennom en egen avtale som alle bankens leverandører må underskrive.

Sparebanken Vest har fokus på lavest mulig miljøbelastning i anskaffelsesprosesser. Leverandøren skal til enhver tid oppfylle eller ligge i forkant av offentlige miljøkrav, samt sikre energi- og råstoffeffektive produksjonsmetoder.

I forbindelse med Miljøfyrtårnsertifiseringen har vi tatt i bruk verktøyet «Kartlegging av leverandører» og integrerer dette i vårt innkjøpssystem. Kartleggingen gjennomføres kontinuerlig og gir oss en oversikt over leverandører som er sertifisert i henhold til Miljøfyrtårn, ISO-14001, EMAS, Svanemerket, eller liknende. Vi vil også jobbe for å påvirke våre faste og mest sentrale leverandører til å miljøsertifisere seg.

Rapportering

Vi mener at informasjon og synliggjøring er et viktig utgangspunkt for å oppnå forståelse, endringsvilje og evne til gjennomføre riktige tiltak. Som en del av Miljøfyrtårnsertifiseringen vil vi årlig utarbeide en klima- og miljørapport. For å bevisstgjøre organisasjonen på bankens miljøbelastning vil denne rapporten sette klare og målbare mål for arbeidet med å redusere vår miljøbelastning. Over tid vil dette synliggjøre effekten av de miljøtiltakene vi iverksetter. Basert på rapporten vil det også være mulig å sammenligne våre resultater med andre virksomheter i samme bransje. Vi har god erfaring med dette samarbeidet og jobber mot å leve opp til flere standarder for å skjerpe kvaliteten i alt vi gjør ytterligere.

Samfunn og politikk

Sparebanken Vest har ingen egen politisk agenda og er partipolitisk nøytral.  Som en naturlig del av den daglige driften er banken jevnlig i direkte dialog med norske myndigheter om saker som gjelder regulatoriske forhold og likeverdige konkurransevilkår for alle tilbydere av finansielle tjenester i Norge. Denne dialogen utføres også gjennom Finans Norge, som er hovedorganisasjon for finansnæringen i Norge. Sparebanken Vest benytter ikke tredjepartsaktører for på bankens vegne å påvirke myndighetsorgan eller politikere i en bestemt retning.

Sparebanken Vest ønsker å ha en tydelig stemme i det offentlige rom hva gjelder saker banken mener er viktige for Vestlandet som region, landet som helhet og finansbransjen som egen næring. Dette gjøres blant annet gjennom ordskifte i media, deltakelse på konferanser og ulike høringsuttalelser banken blir invitert til å delta i. Slike høringsuttalelser kan være bransjespesifikke eller knyttet til bredere samfunnsspørsmål, som eksempelvis tematikken knyttet til fylkessammenslåinger. Banken kommer også med innspill til høringsuttalelser som fremmes av Finans Norge på vegne av hele finansnæringen. Sparebanken Vest forventer at høringsuttalelser banken er en del av gjøres offentlig tilgjengelig.

Sparebanken Vest stiller seg fullt ut bak FNs bærekraftmål og har således ingen egeninteresse av å forsøke påvirkning i en retning som strider mot at disse målene nås. Tilsvarende forventer vi at våre kunder også slutter seg opp til FNs bærekraftsarbeid.

Personlig rådgiver

Kontakt oss

ringellerchat

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man - søn 07-23

radgiver

Snakk med oss

Hos oss kan du være trygg på at du får rådene og hjelpen du trenger.

FinnDittlokolkontor

Finn ditt lokalkontor

Vi er størst på Vestlandet. Se hvor du finner ditt nærmeste kontor.