Hopp til hovedinnholdet
obligasjonsfond

Vestlandsmeldingen

Vestlandets unike fortrinn

Vestlandets fortrinn i det grønne skiftet ligger i kombinasjonen av sterke utdannings- og forskingsmiljø og naturbaserte næringer - hvor innovasjon skjer i nærhet til produksjon og i samspill med forskningsmiljø.

Vi bor i en landsdel som i alle år har sett muligheter og skapt verdier fra havet og naturen. Fisken, vannkraften og oljen har skapt våre maritime næringer, prosessindustri og teknologimiljøer.

Vestlandet defineres fremfor noe av nærheten til havet og den rike tilgangen på naturressurser. Tilgang på store fiskeriressurser ga grunnlag for en sterk fiskerinæring, som landsdelen har utviklet videre gjennom oppdrett og etablering av flere biomarine virksomheter. Kunnskapen om havet ga videre grunnlag for det som i dag er en verdensledende maritim industri.

Vi bor i en landsdel som i alle år har sett muligheter og skapt verdier fra havet og naturen.

Topografien med høye fjell og dype fjorder ga grunnlag for vannkraftutbyggingen og etablering av industrivirksomhet ved inngangen av det forrige århundre. Teknologiutvikling, automatisering og mer effektive produksjonsprosesser gjør at flere av de samme industriene fremdeles er konkurransedyktige.


Vestlandet har tilgang til store mengder fornybar energi fra vannkraft, landbasert vindkraft, og havvind. Dette er kraft som igjen kan brukes til å etablere nye grønne verdikjeder innen hydrogenproduksjon, batteriproduksjon, prosessindustri og datasentre.

Vestlandets byggesteiner

Vestlandets byggesteiner er menneskene, kompetansen, klyngene, og ankerkommuene.


Vestlandet har en sterk posisjon og et godt utgangspunkt for økt samarbeid og kompetansedeling mellom de ulike kunnskapsmiljøene og næringslivet. Med sterke kompetansemiljøer og klynger er landsdelen godt rustet til å ta ledende posisjoner ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt.


Kompetansefortrinnet Vestlandet har kommer fra evnen til å integrere teoretisk og praktisk kunnskap i virksomheter der mennesker med ulik kompetanse jobber tett, i klynger der næringsaktører lærer av hverandre, og gjennom tettere samarbeid mellom offentlige utdanningsinstitusjoner og næringslivet.

Kompetansen vi har hver for oss og sammen forsterker verdien av vår viktigste ressurs: menneskene.

Kompetansen vi har hver for oss og sammen forsterker verdien av vår viktigste ressurs: menneskene.


Sterke forsknings- og utdanningsmiljøer er avgjørende, men det er også kulturen vi har for å lære av hverandre. Samarbeid og kompetanseutvikling i bedriftene, samt det å bygge bro mellom ulike fagmiljøer og typer kompetanse er avgjørende.

Frode Nergaard Fjellstad

Har du spørsmål om Agenda Vestlandet?

Vi hjelper deg frå ide til handling. Ta kontakt med dagleg leiar Frode Nergaard Fjeldstad på epost eller telefon.

Agenda vestlandet

Våre initiativ

vestlandsmeldingen ikon

Vestlandsmeldinga

Trendar, utfordringar og tiltak som Vestlandet skal komma i møte

Prognose for fremtida
Vestlandsindeksen ikon

Vestlandsindeksen

Ein kvartalsvis temperaturmålar av næringslivet på Vestlandet

Dei nyaste trendene
Vestlandskonferansen ikon

Vestlandskonferansen

Vestlandets viktigaste møteplass for næringsliv, politikk og akademia

Finn ut meir