Hopp til hovedinnholdet
strand

Sammen gjør vi det bedre

Virksomhetsstyring

God virksomhetsstyring i Sparebanken Vest omfatter de mål og overordnede prinsipper som banken styres og kontrolleres etter for å sikre kunder, egenkapitalbeviseiere og andre gruppers interesser i banken.

Troverdighet og tillit skapes gjennom god virksomhetsstyring

Sparebanken Vest søker denne tillit og troverdighet gjennom sunn forretningskultur og høy etisk standard hos ansatte og tillitsmenn. En klar rolle- og ansvarsdeling mellom generalforsamlingen, styret og daglig leder legger grunn for kvalitetssikring av beslutninger. Banken har utarbeidet etiske regler for tjeneste- og tillitsmenn.


Kontroll- og styringsstruktur

Sparebanken Vest er organisert i samsvar med gjeldende lovgivning. 

Generalforsamlingen som øverste organ består av representanter fra egenkapitalbeviseiere, kunder/innskytere, offentlig oppnevnte representanter og bankens ansatte. Generalforsamlingen skal se til at banken virker etter sitt formål i samsvar med lov og vedtekter.

Styret i Sparebanken Vest gir en samlet redegjørelse for bankens eierstyring og selskapsledelse i årsberetningen for det enkelte regnskapsår. Redegjørelsen omfatter hver enkelt punkt i anbefalingen fra Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES). 

Investor relations

Kontakt oss

Frank Johannesen, konserndirektør og kontaktperson Investor Relations

Frank Johannesen Konserndirektør - CFO

Tlf: 952 65 971

Send e-post
Brede Borgen Kristiansen, direktør økonomi og IR

Brede Borgen Kristiansen Direktør Økonomi og IR

Tlf: 479 06 402

Send e-post
John Hopp, leder for Treasury og Sparebanken Vest boligkreditt

John Hopp - CEO Sparebanken Vest Boligkreditt

Tlf: 450 81 776

Send e-post