Hopp til hovedinnholdet

Nytt EU-regelverk

EMIR

I 2017 og 2018 ble det innført et nytt EU-regelverk for handel med derivater, rapportering og bruk av LEI-kode for selskaper.

Regelverket medfører at alle selskaper som skal handle derivater (terminhandler, opsjoner, swapper mm.), må ha et «internasjonalt organisasjonsnummer» (LEI-kode), og må rapportere alle transaksjoner de er part i til et autorisert handelsregister. LEI-kode må bestilles av det enkelte selskap hos en autorisert tilbyder. Rapportering kan etter avtale gjøres av en motpart (f.eks. bank) eller en tredjepart.


EMIR (European Markets Infrastructure Regulation) påvirker selskaper som handler med derivater i form av krav til rapportering, clearing og krav til implementering av visse risikoreduserende tiltak. Privatpersoner, kommuner, stater og supranasjonale organisasjoner er unntatt fra regelverket. Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II) pålegger verdipapirforetak å rapportere utførte transaksjoner til tilsynsmyndigheten, og inneholder også utvidede dokumentasjonskrav for verdipapirforetak.


Mer om EMIR

EMIR trådte i kraft i EU i august 2012, og i Norge 1. juli 2017.
EMIR har som formål å bidra til redusert risiko og økt stabilitet i europeiske derivatmarkeder. Regelverket omfatter primært derivater som handles bilateralt mellom to parter (OTC-derivater) uten å involvere en regulert markedsplass. Regelverket tilsikter å gi oversikt over selskapenes forpliktelser og krav overfor hverandre.
EMIR-regelverket stiller krav til følgende:

  • Selvklassifisering
  • Risikoreduserende tiltak
  • Transaksjonsrapportering
  • Clearing og sikkerhetsstillelse

Selvklassifisering

EMIR krever at motparter i derivatkontrakter klassifiseres som finansielle motparter (financial counterparties (FC)), eller ikke-finansielle motparter (non-financial counterparties (NFC)). Det er det enkelte selskap sitt ansvar å sikre at det er riktig klassifisert.

Eksempler på FC er banker, kredittforetak, forsikringsselskaper, pensjonskasser, innskuddspensjonsforetak, fondsforvaltningsselskaper og verdipapirforetak.

Selskaper som ikke er FC blir klassifisert som NFC. For NFC skilles det igjen mellom NFC+ og NFC-. NFC+ er selskaper som handler derivater (for andre formål enn sikring) med svært store samlede nominelle beløp.


Risikoreduserende tiltak

EMIR stiller krav til følgende tiltak for å redusere risiko:

  • Rettidig bekreftelse
  • Porteføljeavstemming og bilateral avtale om håndtering av usikkerhet
  • Porteføljekompresjon for motparter med svært mange kontakter 

For bekreftelser er det satt konkrete krav til når en derivatkontrakt skal være bekreftet. Det skilles her mellom om motparten er FC eller NFC. I Sparebanken Vest er praksis at inngåelse av kontrakter normalt gjøres per telefon eller e-post.

Ved inngåelsen av kontrakter kan det oppstå misforståelser og kontrakter kan også bli feilregistrert av Sparebanken Vest. Feil, spesielt i et urolig marked, kan medføre risiko for betydelige tap. For å sikre at feil avdekkes og rettes så raskt som mulig er våre kunder derfor forpliktet til å kontrollere bekreftelser straks etter mottak, samt å reklamere eventuelle uoverensstemmelser. Tilsvarende har kundene en forpliktelse til å reklamere dersom bekreftelsen ikke mottas straks etter at kontrakt er inngått.


For å sikre at kravene til porteføljeavstemming ivaretas vil Sparebanken Vest sende ut nærmere informasjon til våre motparter om dette. Selve avstemmingen vil normalt skje ved at vi sender motparten en rapport med oversikt over utestående kontrakter, som vi ber om at blir sjekket mot motpartens egen registrering. Dersom feil/avvik oppdages skal dette varsles Sparebanken Vest innen en angitt frist (e-post til markets@spv.no).


Kravene til å vurdere porteføljekompresjon omfatter motparter med svært mange løpende derivatkontrakter (mer enn 500).

Transaksjonsrapportering

EMIR krever at alle derivatkontrakter inngått fra og med 1. juli 2017 rapporteres til et autorisert handelsregister (Trade Repository). I tillegg vil det være rapporteringsplikt for tidligere inngåtte kontrakter som er utestående pr. 1. juli 2017. Finansmyndighetene i hvert enkelt EU/EØS-land vil da få innsyn i alle handler gjort av selskaper i eget land. I Norge får dermed Finanstilsynet tilgang til å se norske selskapers handler som er rapportert.

Det vil være obligatorisk for begge parter å innrapportere handelen, men det er mulig å delegere rapporteringen til motparten eller til en tredjepart. Alle derivater skal rapporteres, det gjelder både OTC-derivater og børshandlede derivater.


Sparebanken Vest har inngått en avtale med REGIS TR for innrapportering av handler. Vi vil tilby våre motparter / kunder å rapportere på deres vegne til REGIS TR. Rapporteringstjenesten vil være gratis, men forutsetter at kunden har en gyldig LEI-kode og at vi har mottatt tilstrekkelige opplysninger fra kunde (se nærmere om LEI nedenfor).

Dersom kunder ønsker å se/kontrollere hva vi har rapportert må kunden selv skaffe seg tilgang («onboarde») hos REGIS TR, noe som innebærer visse kostnader. Se mer informasjon her. Dette er en omfattende prosess, men vi har kontaktpersoner hos REGIS TR som hjelper våre kunder her.


LEI (Legal Entity Identifier) er en global standard for unik identifikasjon av et selskap. Dette kan sammenlignes med et norsk organisasjonsnummer, men vil være internasjonalt. Koden er 20-sifret og består av både tall og bokstaver. Denne blir tildelt av en Local Operating Unit (LOU). Alle selskaper som handler i finansielle instrumenter må ha en gyldig LEI-kode.

Aktuelle finansielle instrumenter inkluderer aksjer, obligasjoner, renteswaper, valutaterminforretninger, valutaswaper, opsjoner og andre derivater. Valutaspoter omfattes ikke. Det er det enkelte selskap som må skaffe til veie sitt LEI nummer.


For at Sparebanken Vest skal kunne rapportere transaksjoner til REGIS TR må vi kunne identifisere hver motpart med en LEI. Hver motpart vi skal rapportere på vegne av må ha gitt oss sin LEI.


Oppfordring til våre kunder

Vi oppfordrer alle våre bedriftskunder som handler i finansielle instrumenter om å anskaffe LEI-kode snarest mulig.

LEI kan eksempelvis skaffes hos en av følgende autoriserte tilbydere (LOU):

Sparebanken Vest sin LEI-kode er 213800M7T3CYVZ3ZRT12.


Hva er kostnader med LEI-kode?

Informasjon om kostnadene for LEI er tilgjengelig på lenkene ovenfor.

Clearing og sikkerhetsstillelse - kun aktuelt for FC og NFC+

For FC og NFC+ stilles det krav om at visse derivatkontrakter cleares gjennom en sentral motpart. For derivatkontrakter som ikke er underlagt clearingplikt stilles det krav til utveksling av marginsikkerhet. Sparebanken Vest vil sende ut nærmere informasjon til aktuelle kunder vedrørende clearing og slik sikkerhetsstillelse.


Mer om MiFID II

MiFID II har som formål å styrke reguleringen av verdipapirmarkedet og investorvern. MiFID II vil tre i kraft i EU 3 januar 2018. Det er forventet at endringer i den norske verdipapirhandelloven som gjennomfører MiFID II vil tre i kraft rundt 1. juli 2018. Når endringene trer i kraft i Norge vil verdipapirforetakene få plikt til å rapporterer enkelte handler til Finanstilsynet. Sparebanken Vest vil da ikke kunne handle med motparter som ikke har en LEI-kode.


Mer informasjon om EMIR, LEI-kode og MiFID II kan fås gjennom din kontaktperson i SPV Markets eller på e-post til markets@spv.no.


Kontakt oss:
SPV Markets
Telefon: 55 37 37 04

Personlig rådgiver

Kontakt oss

ringellerchat

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man - søn 07-23

radgiver

Snakk med oss

Hos oss kan du være trygg på at du får rådene og hjelpen du trenger.

Avtal møte
FinnDittlokolkontor

Finn ditt lokalkontor

Vi er størst på Vestlandet. Se hvor du finner ditt nærmeste kontor.

Finn ditt kontor