Farge

Kundene våre

Kundene er vår første prioritet - og vi skal være tilgjengelig for kundene der de er, når de trenger det, også på lang sikt.

Vi skal bygge opp om den gode veksten gjennom å tilby de riktige finansielle produkter til kundene våre og gi råd som legger til rette for bærekraftig vekst. Dette betyr samtidig at vi stiller krav til kundene våre når vi yter disse tjenestene.

Lønnsom bank på vestlandet

Vi skal legge til rette for økonomisk vekst på Vestlandet i lang tid framover. For å leve opp til samfunnsoppdraget er et av våre mål å sikre finansiell trygghet gjennom stabil lønnsomhet. Det er et viktig premiss for å beholde rollen som samfunnsaktør og banken som vestlendingene kan stole på.

Vi skal bygge opp under et sunt næringsliv som kan stå stødig i endringer.

Ansvarlig forretningsdrift 

For oss betyr ansvarlig forretningsdrift å integrere samfunnsansvar i alle forretningsprosesser og alle deler av verdikjeden.  Fra utvikling av produkter til møtet med kunden, fra valg av leverandører til bidrag til lokalsamfunnet. Vi setter også klare krav til våre kunder knyttet til ansvarlig forretningsdrift.

Et kriterium for ethvert kundeforhold er at kundene følger lovverk og avtaleverk som gjelder i Norge og i de landene der kundene er tilstede. Dette inkluderer å tilstrebe likestilling, nulltoleranse mot rasisme og annen diskriminering på sine arbeidsplasser. Tilsvarende forventer vi at kundene tar hensyn til reguleringer for bruk av naturressurser, aktivitet i områder som i dag har annet bruksområde for lokalbefolkning eller urfolk, eller i områder med sårbart miljø, truede arter eller vannmangel.

Vi skal ikke yte finansiering til kunder/virksomheter som:

 • Har et tvilsomt renommè eller driver virksomhet som er i strid med bankens etiske retningslinjer
 • Har opptrådt uredelig overfor banken eller andre aktører, og/eller vært involvert i kriminell virksomhet
 • Driver i strid med offentlige lover, forskrifter og pålagte miljøkrav, ikke har nødvendig godkjenning fra offentlige myndigheter, eller som på andre måter driver virksomhet som strider mot allmennhetens oppfatning av god etisk atferd. Dette inkluderer prinsipper som er nedfelt i blant annet:
  • Menneskerettighetene
  • Arbeidsmiljøloven
  • Korrupsjonskonvensjonen
  • Hvitvaskingsloven
  • Skatteloven
  • Likestillings- og diskrimineringsloven
  • Naturvernloven og Svalbardmiljøloven
  • Våtmarkskonvensjonen (Ramsarkonvensjonen)
  • Forurensningsloven
  • Regnskapsloven

Gode løsninger og kundetilfredshet

Vi skal tilby gode finansielle løsninger og profesjonell rådgivning til kundene våre. Ved å kjenne kunden og se helheten i deres finansielle behov danner vi et fundament for gode kundeopplevelser og varig høy kundetilfredshet. Gode kunderelasjoner er viktig for stabil og lønnsom bankdrift, og en forutsetning for at vi skal løse samfunnsoppdraget vårt. 

Vi lever av at kundene opplever tillit til oss og våre løsninger, og vi skal bygge opp under dette i alt det vi gjør. Kundene er stadig mer opptatt av at avkastning ikke skal komme på bekostning av miljømessige eller sosiale forhold. Derfor opplever vi at også kunden er opptatt av at samfunnsansvar er en integrert del av virksomheten vår. 

Antihvitvask- og antikorrupsjonsarbeid

Banken har etter hvitvaskingsloven et ansvar for å kjenne sine kunder (KYC), og har i den forbindelse en streng policy ved kundeetablering. Banken skal ikke benyttes som et ledd i straffbare handlinger som blant annet hvitvasking og korrupsjon. 

Vi gjennomfører alltid identitetskontroll av nye kunder. Før vi åpner et kundeforhold med bedriftskunder inkluderer denne kartleggingen blant annet selskapsstruktur, eierskapsstruktur og skatteforhold. Banken ønsker ikke å finansiere selskaper med kompliserte eierskapsstrukturer ettersom dette vanskeliggjør muligheten til å følge eierskap og identitet på reelle eiere. Vi ser fram til opprettelsen av et offentlig register som vil sikre åpenhet om eierskap i norske selskap.

Vi har implementert systemer og etterlever rutiner som er tilpasset gjeldende lovgivning. Ved brudd på kundeforholdets formål og tilsiktet art, avvikler vi kundeforholdet. I dag arbeider vi med å implementere ny hvitvaskingslov som trer i kraft 1. juli 2018.

For videre dokumentasjon knyttet til arbeid med AML og FATCA se våre investor relations sider 

 

 

Industrimiks

Våre bedriftskunder består av alt fra enkeltmannsforetak til børsnoterte selskap. Majoriteten av våre kunder er typiske SMB-virksomheter på Vestlandet og vi har kunder i de fleste bransjer. Den største bransjen målt i kapital er eiendom, men vi er også godt representert i typiske Vestlandsnæringer som fiskeri, fiskeoppdrett, offshore og shipping. De siste årene har banken også tatt en tydelig posisjon innen finansiering av småkraftanlegg. Gjennom en variert kundeportefølje kan banken redusere risikoen mot enkeltbransjer og sikre stabilitet. Oversikt over eksponeringen mot enkeltbransjer finnes her.

Arbeidet for å redusere utslippene av klimagasser er en viktig del av det globale ansvaret vårt. Regionen vår er særlig utsatt for endringer i det globale klimaet, og med stor tetthet av bransjer som støtter seg på fellesressursene i havet, erkjenner vi vårt ansvar for å legge til rette for økt bruk av fornybare ressurser og miljøvennlig drift. I dag yter vi tjenester til kunder som ønsker å levere fornybar energi eller selv erstatter egen utnyttelse av fossile brensler med fornybar kraft. Miljørisiko skal uansett inngå i vurderingen av alle prosjekt og for nye bedriftskunder, inkludert utslippsbehov og prosedyrer for håndtering av avfall.

Oljenæringen har vært og er en av de viktigste driverne for vekst i det vestnorske næringslivet, og Sparebanken Vest yter derfor kreditter til selskaper som er underleverandører til oljeindustrien. Storskala utvinning av olje og gass vil med stor sannsynlighet avta i fremtiden, men for tiden en viktig arbeidsgiver og bidragsyter til økonomien. Oljebransjen utgjør en liten brøkdel av vår totale utlånsportefølje, og vi har satt opp egne kriterier for kartlegging og vurdering av kredittsaker knyttet til denne bransjen.

Vi ønsker ikke å finansiere:

 • Kraftproduksjon av kull
 • Kullgruvedrift
 • Utvinning av olje fra oljesand
 • Storskala omgjøring av områder med torv eller vegetasjon med høyt innhold av CO2 til jordbruk
 • Produksjon og vedlikehold av masseødeleggelsesvåpen som kjemiske våpen, biologiske våpen, klasebomber eller menneskerettede landminer

Snakk med oss - 05555

Åpent man-søn 07-23.

Ring meg

Stikk innom

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post