Farge

Globalt ansvar

Vi har etablert tydelige visjoner for Vestlandet og hvordan vi skal bidra til et enda bedre lokalsamfunn i framtida. Med denne målsettingen følger det et globalt ansvar av to grunner.

1. Vi ønsker ikke at lokal verdiskaping skal skje på bekostning av mennesker og miljø i andre deler av verden
2. Globale miljø- og klimaendringer påvirker viktige naturressurser på Vestlandet

Sparebanken Vest er tilsluttet UN Global Compact, og jobber aktivt for at vår aktivitet er forenlig med global bærekraft. Tilslutning til initiativet forplikter oss til å bygge vår strategi og operasjonelle prosesser i henhold til prinsipper om menneskerettigheter, arbeidsmiljø, miljø og korrupsjon. 

I alle våre aktiviteter skal vi støtte opp om globale initiativ som:

 • OECD Guidelines for Multinational Enterprises
 • UN Guiding Principles on Business and Human Rights
 • UN-supported Principles for Responsible Investment (PRI)
 • The Universal Declaration of Human Rights
 • UN Environment Programme Finance Initiative (UNEPFI)
 • The ILO Declaration of Fundamental Principles of Rights at Work
 • The UNESCO World Heritage sites
 • Ramsar convention on Wetlands
 • UN Convention on biological diversity
 • The Cartagena Protocol

Investeringer 

Som investor og distributør av verdipapirfond til våre kunder har vi mulighet til å påvirke hvilke selskap som får finansiering, og hvordan eierskapet utøves. I rollen som investor gjør vi dette ved å selv velge hvilke verdipapirer vi investerer i. Gjennom vår ventureportefølje investerer vi i grunderselskaper på Vestlandet, og ønsker slik å bygge opp under fremtidig verdiskapning i vår region.  I rollen som distributør av verdipapirfond til våre kunder setter vi klare krav til leverandører. Vi tar ansvaret for å velge ut fond og forvaltere som har gode prinsipper og rutiner på plass for å sikre samfunnsansvarlige investeringer.

Vi sørger for at investeringene vi gjør tjener langsiktig verdiskaping og bidrar til et bærekraftig globalt finansielt system etter inspirasjon fra Principles for Responsible Investment (PRI). Vi tilstreber at våre investeringer og prosedyrer for å vurdere og følge opp investeringene vi har gjort skal foregå i henhold til initiativets ti prinsipper for ansvarlige investeringer.

Fondsutvalg

Sparebanken Vest tilbyr investeringsrådgivning og en rekke verdipapirfond til våre kunder. Fondene vi tilbyr forvaltes av eksterne fondsforvaltere som er underlagt streng lovgivning for å beskytte kundene og deres fondsandeler. Utover dette sikrer vi at våre fondsleverandører har gode retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer. Våre kunder skal være sikre på at investeringene gir god avkastning både finansielt og samfunnsmessig. 

Vi anbefaler kundene fond fra fire leverandører, som alle har en god og bevisst tilnærming til samfunnsansvar i sine investeringer. Felles for disse er at de har signert eller forholder seg til investeringsprinsippene i UN PRI, og har klare retningslinjer for eksklusjon av selskap. Videre investerer de ikke i selskap knyttet til våpenproduksjon, brudd på menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljøvernkriterier, og arbeid mot korrupsjon.

Holberg Fondsforvaltning

 • Medlem av Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer.
 • Selskaper ekskludert av på Statens Pensjonsfond Utland blir utelukket automatisk fra Holberg sitt investeringsunivers.

» Les mer om Holberg sine retningslinjer her (ekstern lenke, nytt vindu)

Odin Forvaltning

 • Signert prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) - FNs prinsipper for selskapers samfunnsansvar og UN Global Compact.
 • Selskaper ekskludert av på Statens Pensjonsfond Utland blir utelukket automatisk fra Odin sitt investeringsunivers.

» Les mer om Odin sine retningslinjer her (ekstern lenke, nytt vindu)

Alfred Berg Kapitalforvaltning (del av BNP Paribas-gruppen)

 • Signert prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) - FNs prinsipper for selskapers samfunnsansvar og investeringsprofilen baseres på FNs krav til selskaps sosiale og miljømessige krav samt bransjebegrensninger mot alkohol, tobakk, våpenproduksjon av kontroversielle våpen og pornografi.
 • Samarbeider med et av Europas ledende screeningselskaper MSCI ESG

» Les mer om Alfred Berg sine retningslinjer her (ekstern lenke, nytt vindu)

Danske Capital (Danske Invest)

 • Signert prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) - FNs prinsipper for selskapers samfunnsansvar.
 • Investerer ikke i virksomheter som opererer i strid med internasjonalt anerkjente retningslinjer for menneskerettigheter, våpenproduksjon, arbeidstakerrettigheter, miljøvern og anti-korrupsjon.
 • Danske Invest samarbeider med konsulentvirksomheten ISS-Ethix, som ivaretar screeningen av investeringsporteføljene.

» Les mer om Danske Invest sine retningslinjer her (ekstern lenke, nytt vindu)

Oljefondet

» Se liste over utelukkede selskaper her (ekstern lenke, nytt vindu)

PRI: Principles for Responsible Investments

 1. Vi skal innarbeide ESG*-temaer i investeringsanalyser og beslutningsprosesser.
 2. Vi skal være aktive eiere og innarbeide ESG-temaer i vår eierskapsutøvelse.
 3. Vi skal arbeide for tilfredsstillende rapportering av ESG-temaer fra de selskaper vi er investert i.
 4. Vi skal fremme aksept for, og implementering av, prinsippene i finansmarkedet.
 5. Vi skal samarbeide for å sikre en effektiv gjennomføring av prinsippene.
 6. Vi skal rapportere om våre aktiviteter og utviklingen i arbeidet med implementering av prinsippene. 

* Environmental, social and governance

Bankens likviditetsportefølje

Sparebanken Vest har til enhver tid en betydelig portefølje av likvide investeringer som en del av kravene som stilles til oss som bank. Benevnt som sertifikater og obligasjoner i kvartals- og årsregnskap. Disse investeringene er utelukkende i gjeldspapirer utstedt av stater, banker, finansinstitusjoner, norske selskaper, norske og svenske kommuner, norske fylkeskommuner og selskaper med statlig/kommunal/fylkeskommunal garanti.

Sparebanken Vest sine direkteinvesteringer

Sparebanken Vest er også direkte investor i en rekke selskap som vi mener er viktige for å bygge opp under langsiktig vekst i vår region. De fleste selskapene er små, lokale oppstartsbedrifter, mens andre er større aktører som spiller en sentral rolle i utviklingen av et bærekraftig finansielt system. 

Vi tilstreber at våre investeringer og prosedyrer for å vurdere og følge opp investeringene vi har gjort skal foregå i henhold til initiativets UNPRIs seks prinsipper for ansvarlige investeringer. Investeringsbeslutning og forventninger til sekapene følger i stor grad samme kriterier som beskrevet for kredittgivningsprosessen. 

Spesifikasjon av aksjer, andeler og fond pr. 31/12-2016:

Balanseført verdi i 1 000 kroner Antall aksjer Eierandel i prosent Balanseverdi Næringskode
Bankaxept AS 3.471 0,0 % 1.736 62.030
Bankid Norge AS 1.460 2,9 % 2.311 82.990
Beat.No AS 412.500 6,7 % 2.145 63.110
Bergensavisen Konsern AS 315.840 9,8 % 6.317 70.100/ 58.130
Christian Michelsen Research AS 1.400 5,0 % 6.300 72.190
Eiendomskreditt AS 286.285 9,3 % 34.097 64.920
Eksportfinans AS 2.638 1,0 % 68.430 64.920
Epsis AS 20.202 6,7 % 2.020 62.010
Ez Systems AS 2 705.904 5,0 % 7.765 62.010
Mediefondet Zefyr AS 4.910.831 17,9 % 4.911 59.110
Fjordinvest Sørvest AS 14.200.000 17,3 % 5.645 64.302
Holberg Eeg AS 2.692 8,0 % 3.778 62.010
Icon Capital Iii AS 18.184 9,1 % 1.818 64.308
K.F.S. Egenkapitalbevis 4.140 8,3 % 4.140
Norsk Innovasjonskapital Ii AS 3.116 15,3 % 14.022 64.302
Novel Diagnostics AS 1.250.512 11,8 % 4.877 46.460
Oslo Børs Vps Holding ASA 700.000 1,6 % 63.000 66.110
Osmolife AS 24.250.000 9,6 % 2.425 70.100/ 72.190
Sandnes Sparebank Gr.Fond 425.790 1,9 % 17.159 64.190
Sarsia Development AS 201.851 10,1 % 7.699 64.302
Sarsia Seed AS 6.487.999 16,9 % 6.488 64.302
Sea-Hawk Navigation AS 92.875 17,8 % 2.322 26.510
Siem Wis AS 8.337 0,9 % 1.904 71.129
Sorbwater Technology AS 118.422 13,4 % 16.579 71.129
Verd Boligkreditt AS 64.675 19,9 % 68.364 64.920
Wellis AS 93.193 18,9 % 13.979 71.129
Andre Selskaper 40.798
Sum investeringer i aksjer, andeler og fond 411.028  

Ring oss - 915 05555

Åpent man-søn 07-23.

Våre kontorer

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post