Farge

Forretningskultur og arbeidsmiljø

Sparebanken Vest ønsker å være et forbilde for hvordan vi mener næringslivet kan bidra til samfunnet på Vestlandet. Dette krever at vi blant annet tar vare på våre ansatte og arbeidsmiljøet, at vi har grundige prosedyrer for å hindre korrupsjon og hvitvasking, og at vi jobber aktivt for å redusere miljøbelastningen vår både direkte og indirekte.

Mennesker 

Sparebanken Vest ser på våre ansatte som de viktigste ressursene for at vi skal kunne gi gode tjenester til kundene våre. Vi skal behandle kunder med tillit og respekt, gi faglige og etisk forsvarlige råd basert på nødvendige kvalifikasjoner og kunnskap om kundens situasjon. Alle ansatte er pålagt taushetsplikt, og taushetsplikten gjelder også overfor utenforstående kolleger. 

Sparebanken Vest arbeider målrettet for å fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling og diskriminering. Kvinneandelen av ansatte i banken var 52 % i 2016, det var 57 % i konsernledelsen, og i styret vårt var det 40 % kvinner. Banken har også et eget lederutviklingsprogram for kvinner.

Vi har inngått intensjonsavtalen om inkluderende arbeidsliv der vi jobber mot et inkluderende arbeidsmiljø og redusert sykefravær. I tillegg til arbeidet med inkludering har vi en omfattende plan for HMS-arbeidet som banken diskuterer med verneombud, bedriftshelsetjeneste, tillitsvalgte og NAV.

Vi har utviklet retningslinjer for godtgjørelsesordningene våre og har full åpenhet om godtgjørelser til ledelsen.

Etiske retningslinjer

Sparebanken Vest har utviklet et sett etiske retningslinjer som skal sikre at alle deler av organisasjonen forstår og hensyntar den etiske standarden vi forventer. De etiske retningslinjene gjelder for alle ansatte, og beskriver blant annet hvordan ansatte skal håndtere utfordringer knyttet til inhabilitet og interessekonflikter, deltakelse i annen næringsvirksomhet, samt egen og kunders handel med finansielle instrumenter. Våre retningslinjer hindrer at ansatte settes i interessekonflikter, og vi har klare prosedyrer dersom dette skulle oppstå.

Klima og miljø

Sparebanken Vest jobber systematisk med miljøtiltak i hverdagen, og har satt igang en rekke tiltak for å redusere egne direkte og indirekte klimagassutslipp. Hovedkontoret i Jonsvoll ble Miljøfyrtårn-sertifisert (Last ned miljørapport for 2016) tidlig i september 2017, og det er lagt en plan for å sertifisere alle bankens lokalkontorer. Miljøfyrtårnsertifiseringen er en ekstern verifisering av Sparebanken Vest som bekrefter at banken oppfyller et sett kriterier og gjennomfører tiltak for mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Jonsvoll er et moderne bygg med en sentral plassering i Bergen sentrum godt tilrettelagt for tilkomst via kollektivtransport. I valg av løsninger for bygget ble det lagt vekt på en arkitektur som spiller på bydelen og nærmiljøet, og det er stilt strenge energi- og miljøkrav. All oppvarming skjer med fjernvarme i radiatorer og vannbåren gulvvarme. Kjøling skjer via ventilasjon med sjøvann som kjølemedium. Bygget er tilknyttet Bossnettet i Bergen og avfall håndteres gjennom store resirkuleringsstasjoner i alle deler av bygget.

Miljømål

Sparebanken Vest har forpliktet seg gjennom UN Global Compact til å støtte et føre-var-prinsipp i forhold til miljøutfordringer, å ta initiativ for å fremme økt ansvarlighet for miljø og å oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlige teknologier.  Verdens ledere ble i Parisavtalen enige om at den globale oppvarmingen må holdes godt under to grader - og vi skal tilstrebe 1,5 grad - for at vi skal unngå farlige klimaendringer. Dette vil kreve at vi omstiller oss på mange samfunnsområder.

Sparebanken Vest har i forbindelse med miljøsertifiseringen startet på en omfattende kartlegging og plan for egne miljøforbedringer.

For 2017 er bankens mål:

  • Miljøfyrtårn: Vi skal miljø-sertifiseres etter hovedkontormodellen og gjennomføre sertifisering av alle kontorene fortløpende fra høsten 2017.
  • Innkjøp: Vi skal miljø-kartlegge og informere betydeligere leverandører av produkter og tjenester om vår sertifisering og etterspørre deres miljøsertifisering og miljømerkede produkter.
  • Energi: Vi skal implementere system for energiovervåking, slik at vi kan sette gode mål for energireduksjon i 2018.
  • Transport: Vi skal implementere en ny policy for innkjøp og leasing av biler, herunder ta i bruk egen "nybilvelger", og foretrekke fossilfrie alternativ ved neste bilanskaffelse. Vi skal gjennomføre møter ved hjelp av Skype heller enn reising, dersom det er mulig.

Generelle krav til leverandører

Vi er våre leverandørers kunder og har derfor makt til å påvirke hvordan leverandørene våre tar ansvar for bærekraftig verdiskaping.

Som grunnplanke krever vi at alle våre leverandører følger norske lover samt forpliktende internasjonale avtaler, blant annet menneskerettighetene, arbeidsmiljøloven, korrupsjonskonvensjonen, hvitvaskingsloven og skatteloven.

Sparebanken Vest har fokus på lavest mulig miljøbelastning i anskaffelsesprosesser. Leverandøren skal til enhver tid oppfylle eller ligge i forkant av offentlige miljøkrav, samt sikre energi- og råstoffeffektive produksjonsmetoder.

I forbindelse med Miljøfyrtårnsertifiseringen har vi tatt i bruk verktøyet «Kartlegging avleverandører» og integrerer dette i vårt innkjøpssystem. Kartleggingen gjennomføres kontinuerlig og gir oss en oversikt over leverandører som er sertifisert i henhold til Miljøfyrtårn, ISO-14001, EMAS, Svanemerket, eller liknende. Vi vil også jobbe for å påvirke våre faste og mest sentrale leverandører til å miljøsertifisere seg.

Rapportering

Vi mener at informasjon og synliggjøring er et viktig utgangspunkt for å oppnå forståelse, endringsvilje og evne til gjennomføre riktige tiltak. Som en del av Miljøfyrtårnsertifiseringen vil vi årlig utarbeide en klima- og miljørapport. For å bevisstgjøre organisasjonen på bankens miljøbelastning vil denne rapporten sette klare og målbare mål for arbeidet med å redusere vår miljøbelastning. Over tid vil dette synliggjøre effekten av de miljøtiltakene vi iverksetter. Basert på rapporten vil det også være mulig å sammenligne våre resultater med andre virksomheter i samme bransje.Vi har god erfaring med dette samarbeidet og jobber mot å leve opp til flere standarder for å skjerpe kvaliteten i alt vi gjør ytterligere.

For løpende oversikt over rapportering på risiko og kapitalstyring i banken, se denne siden.

Samfunn og politikk

Sparebanken Vest har ingen egen politisk agenda og er partipolitisk nøytral.  Som en naturlig del av den daglige driften er banken jevnlig i direkte dialog med norske myndigheter om saker som gjelder regulatoriske forhold og likeverdige konkurransevilkår for alle tilbydere av finansielle tjenester i Norge. Denne dialogen utføres også gjennom Finans Norge, som er hovedorganisasjon for finansnæringen i Norge. Sparebanken Vest benytter ikke tredjepartsaktører for på bankens vegne å påvirke myndighetsorgan eller politikere i en bestemt retning.

Sparebanken Vest ønsker å ha en tydelig stemme i det offentlige rom hva gjelder saker banken mener er viktige for Vestlandet som region, landet som helhet og finansbransjen som egen næring. Dette gjøres blant annet gjennom ordskifte i media, deltakelse på konferanser og ulike høringsuttalelser banken blir invitert til å delta i. Slike høringsuttalelser kan være bransjespesifikke eller knyttet til bredere samfunnsspørsmål, som eksempelvis tematikken knyttet til fylkessammenslåinger. Banken kommer også med innspill til høringsuttalelser som fremmes av Finans Norge på vegne av hele finansnæringen. Sparebanken Vest forventer at høringsuttalelser banken er en del av gjøres offentlig tilgjengelig.

 Sparebanken Vest stiller seg fullt ut bak FNs bærekraftmål og har således ingen egeninteresse av å forsøke påvirke i retning som strider mot at disse målene nås.

 

Ring oss - 915 05555

Åpent man-søn 07-23.

Våre kontorer

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send e-post