Farge

Lavere kostnader, lave tap og økte resultatbidrag fra tilknyttede selskap

Sparebanken Vest har i første kvartal et resultat før skatt på 432 (322) millioner kroner og en egenkapitalavkastning på 10,6 prosent (8,8). Resultatforbedringen kan i hovedsak tilskrives økt resultat fra finansielle instrumenter, økning i bidrag fra tilsluttede selskaper, økte provisjonsinntekter, lavere kostnader og fortsatt lave tap.

Nominell rentenetto i kvartalet var 610 (609) millioner kroner, tilsvarende 1,47 (1,51) % av gjennomsnittlig forvaltningskapital.

- Resultatene for første kvartal i 2017 viser at den positive utviklingen fra 2016 fortsetter. Bankdriften er sunn og god. Tolvmånedersvekst i utlån er på henholdsvis 6,9 prosent i personmarkedet og 5,4 prosent i bedriftsmarkedet. Sparebanken Vest har en solid kapitaldekning, og er godt posisjonert for vekst fremover, sier konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest.

Lavere kostnader
Sparebanken Vest har en målsetning om flat kostnadsutvikling, justert for engangskostnader, fra 2016 til 2017.
- Kostnadsutviklingen i første kvartal er bedre enn det banken har som mål, og kostnadene utgjør 355 millioner kroner sammenlignet med 370 millioner kroner i første kvartal 2016. Banken har jobbet målrettet med å redusere kostnader, og nedgangen kommer som et resultat av gjennomførte tiltak knyttet til bankens store omstillingsprosjekt i 2016. Banken har et eget lean- og robotteam som til nå har automatisert 38 manuelle prosesser i banken. Dette arbeidet fortsetter med full kraft, og vi lanserer en ny automatiseringsprosess hver 14 dag, forklarer Jan Erik Kjerpeseth.

I første kvartal 2017 utgjør finansskatten en kostnad på 5,6 millioner kroner for Sparebanken Vest.

Forventer lavere tap
Nedskrivninger på utlån og garantier utgjorde i første kvartal 29 millioner kroner mot 26 millioner kroner i samme periode i fjor.
- Bankens samlede tapsnedskrivninger er i første kvartal på et lavere nivå enn det banken tidligere har tatt høyde for sett opp mot året som helhet. Fortsatt god kvalitet i utlånsporteføljen kombinert med utsikter til noe bedre makroforhold tilsier at tapsnedskrivningene blir lavere enn tidligere forventet. Vi har derfor justert ned tapsanslaget for året 2017 til å ligge i intervallet 150 til 175 millioner kroner, sier Kjerpeseth.  

Økt resultatbidrag fra tilknyttede selskaper

Frende Forsikring ga et resultatbidrag til banken på 22 (6,2) millioner kroner i første kvartal. Frende Skade har ved utgangen av mars 136,100 (123,800) kunder. Frende har nylig vunnet pris for beste kundeservice innen forsikring og for sjette år på rad kåret til å ha Norges beste reiseforsikring.
- Frende fortsetter den lønnsomme veksten, og vi ser også at Brage Finans nesten har doblet sitt resultatbidrag fra første kvartal i fjor. Norne Securities viser fremgang og leverer et positivt resultatbidrag, sier konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth.

Fortsetter offensiv digital satsning
Sparebanken Vest har en tredelt digital utviklingsstrategi.
- Vi benytter egenutvikling der vi ser muligheter for differensierte kundeopplevelser og innen det vi oppfatter som våre kjernetjenester. Ellers kjøper vi kjerne- og standardløsninger. Den tredje delen i vår strategi er strategiske partnerskap. Vi har eksempelvis inngått partnerskap med Fiken som er Norges fremste nettbaserte regnskapsprogram. Nå har vi markedets tetteste integrasjon mellom bank og regnskap, der våre minste bedriftskunder enkelt kan føre regnskapet sitt selv i nettbanken. forteller Kjerpeseth.

Sammen med over 100 andre norske banker gikk Sparebanken Vest inn på eiersiden i Vipps i februar. Eierskapet vil utøves gjennom det nyopprettede selskapet Balder Betaling som Sparebanken Vest eier sammen med sparebankene som også står bak Frende Forsikring.

- Vi ser at Vipps blir tatt i bruk på stadig nye områder, og at også privatpersoner og bedrifter setter pris på enkelheten og funksjonaliteten i løsningen. Utvidelsen av Vipps er en naturlig forlengelse av det gode samarbeidet norske banker historisk har hatt for å skape enhetlige betalingsløsninger for alle bankkunder i Norge, forteller Jan Erik Kjerpeseth.   

Kjerpeseth vil også tre inn i styret i Vipps ved etablering.

Økt handlingsrom og konkurransekraft ved bortfall av Basel 1-gulvet
Bankens rene kjernekapital etter Basel I-gulv er 14,8 (13,8) %, og banken tilfredsstiller således det gjeldende kombinerte minimums- og bufferkravet med meget god margin.

Sparebanken Vest mottok i første kvartal 2017 godkjennelse fra Finanstilsynet til bruk av avansert IRB-metode, såkalt AIRB, for beregning av regulatorisk kapitalkrav for kredittrisiko i be-driftsmarkedsporteføljen.

  • Dette representerer et kvalitetsstempel for banken og viser at det arbeidet som er gjort innen kredittmodeller og risikostyringsprosesser er svært godt. Gitt at Basel 1-gulvet bortfaller vil dette styrke bankens rene kjernekapital med 1,1 prosentpoeng basert på utlånsporteføljen per utgangen av første kvartal, sier Jan Erik Kjerpeseth. 

Hovedtall første kvartal 2017 (første kvartal 2016 i parentes):
Resultat før skatt: 432 mkr (322)
Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis: 1,26  kr (0,99)
Rentenetto: 1,47 % (1,51)
Ren kjernekapital 14,8 % (13,8)
Kostnadsprosent: 44,3 % (52,1)
Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert: 10,6 % (8,8)

Mer informasjon:
Se vedlagte delårsrapport og delårspresentasjon.

Kontaktpersoner:
Jan Erik Kjerpeseth, administrerende direktør, tel: 951 98 430
Frank Johannesen, konserndirektør , tel: 952 65 971
Stig Tore Vangen, investorkontakt, tel: 920 19 134
Lars Ove Breivik, informasjonssjef, tel: 415 06 999, e-post: lars.breivik@spv.no

Presentasjon:
Sparebanken Vest presenterer regnskapstall for første kvartal 2017 den 3. mai i Oslo kl. 08:00 i KS-bygget, Haakon VIIs gate nr 9.

Presentasjonen kan også følges via webcast fra følgende adresse: https://www.spv.no/om-oss/investor-relations/webcast

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor