Farge

God bankdrift med lave tap

Sparebanken Vest har i første kvartal et resultat før skatt på 322 millioner kroner (407 millioner kroner) og en egenkapitalavkastning på 8,8 % (13,6 %).

Egenkapitalavkastning eksklusive finansielle instrumenter er 9,8 % (11,9 %). Kvartalsresultatet er positivt påvirket av økt nominell rentenetto, god kostnadsstyring, lave tap og vekst i tråd med mål. I motsatt retning trekker negativt bidrag fra finansielle instrumenter. Nominell rentenetto i kvartalet var 609 (586 millioner kroner), tilsvarende 1,51 (1,63) % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. 


- Bankdriften i første kvartal var god, og bankens utvikling følger de planer som er lagt. Utlånsveksten i kvartalet var på henholdsvis 1,0 % for personmarkedet og 0,5 % i bedriftsmarkedet, sier administrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest.

LAVE TAP I ET USIKKERT MAKROBILDE

- Det er svært gledelig at bankens samlede tapskostnader i kvartalet er lave når deler av næringslivet, og spesielt oljerelaterte bedrifter på Vestlandet opplever krevende tider, og det understreker at Sparebanken Vest har en robust utlånsbok, fortsetter Kjerpeseth.

Han legger til at kun 1,1 % prosent av bankens utlånsportefølje er knyttet til offshore/supply.

De samlede tapskostnadene på utlån og garantier i første kvartal er 26 millioner kroner. Banken har tatt 50 millioner kroner i gruppenedskrivninger hvor nedskrivningen reflekterer et usikkert makrobilde. Det er ingen konstaterte tap i perioden, mens endringer i individuelle nedskrivninger er minus 24 millioner kroner.
- Gjennom økte gruppenedskrivningene tar vi fremdeles høyde for en noe mer utfordrende situasjon for deler av næringslivet på Vestlandet, sier Kjerpeseth.
- Bankens tidligere kommuniserte forventning om nedskrivninger for 2016 på et sted mellom 250-300 millioner kroner ligger derfor fast, men det er en overvekt av sannsynlighet for at utfallet blir i den nedre del av dette intervallet, fortsetter Kjerpeseth.

BEDRET UTLÅNSMARGIN I BEDRIFTSMARKED OG ØKENDE INNSKUDSMARGINER
Konkurransen i bankmarkedet er sterk, og Sparebanken Vest forventer at den vil forbli det. Det er også ventet at rentenivået vil holde seg lavt i inneværende år. 

Innen bedriftskundemarkedet har banken jobbet målrettet for å øke produktmarginene, og fra fjerde kvartal 2015 har det vært en økning i utlånsmarginen på 21 basispunkt som skyldes effekten av tidligere annonsert reprising av utlånsporteføljen. Sammenlignet med første kvartal 2015 har også innskuddsmarginen i bedriftsmarkedet økt med 27 basispunkter. 

Innenfor personkundemarkedet justerte Sparebanken Vest ned boliglånsrentene i mars.
- Denne siste renteendringen i privatmarkedet medførte også en justering av innskuddsrentene, slik at svakere utlånsmarginer er i stor grad kompensert gjennom bedre innskuddsmarginer, forteller Jan Erik Kjerpeseth.

FLERE SPARER I FOND
- Vi ser også at i dagens lavrenteklima er det en økt interesse for spare- og plasseringsprodukter som et alternativ til banksparing. Spareavtaler i fond er mer enn doblet siste tre år, og har nå passert 500 millioner kroner i årlig sparevolum. Totalt forvalter Sparebanken Vest 6,4 mrd. kroner for sine kunder, forteller Kjerpeseth.

GOD SOLIDITET OG KAPITALOPPBYGGING FØLGER PLAN
Sparebanken Vest sin finansielle posisjon er robust og bankens utlånsportefølje har en privatmarkedsandel på 75 prosent. Banken tilfredsstiller alle gjeldende regulatoriske kapitalkrav med god margin, og målsetningen om å møte regulatoriske kapitalkrav fremover over drift, ligger fast. Ren kjernekapital per første kvartal er 13,8 (12,3) % inkludert 80 % av resultatet for perioden. Sparebanken Vests kapitaloppbygging følger plan, og banken opprettholder målsetningen om en utlånsvekst i 2016 på 5 % i privatmarkedet og 2,5 % i bedriftsmarkedet. 

SPAREBANKEN VEST FREMOVER
Sparebanken Vest er i en stor omstillingsprosess hvor banken tar offensive grep for å møte fremtidstrender. Arbeidet med å vri kostnadsbasen, øke investeringene i ny teknologi og tilpasse organisasjonen til endret bruk av banken følger plan. 

- Kundenes adferd og bruk av banktjenester er i rivende utvikling. Eksempelvis har bruken av mobilbank økt fra 1,1 millioner innlogginger i mars 2015 til over 1,6 millioner innlogginger i mars 2016. Vi ser også at salget via digitale kanaler skyter fart. Blant annet har BSU-salget i digitale flater økt med 163 prosent fra mars i fjor til mars i år, sier Kjerpeseth.

- Sparebanken Vest opplever daglig økte forventninger fra kundene både når det gjelder innovasjonstakt, tjenestespekter og leveransefrister, og de endringene vi nå gjennomfører internt i organisasjonen skal sikre at vi hele tiden ligger et steg foran, sier administrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor