Farge

God bankdrift i 2015

Årsresultatet er positivt påvirket av økning i netto rente- og kredittprovisjoner, lavere kostnader og stabilt resultatbidrag fra tilknyttede selskaper. Negativt bidrag fra finansielle instrumenter i et turbulent marked trekker ned resultatet.
Sparebanken Vest fikk et resultat før skatt på 1.396 millioner kroner i 2015 sammenlignet med 1.493 millioner kroner året før. Det tilsvarer en egenkapitalavkastning på 11 % for året som helhet mot 13,7 % i 2014. 2014 var positivt påvirket av salget av aksjebeholdningen i Nets AS på 166 millioner kroner og salg av bankens eiendommer på 143 millioner kroner. Bankdriften (ekskl. finansielle instrumenter og engangsposter) viser betydelig resultatfremgang i 2015 – 1.403 millioner kroner sammenlignet med 1.103 millioner kroner i 2014. 

Styrets forslag til utbytte for 2015 overfor bankens generalforsamling  er kroner 1,10 per egenkapitalbevis.
Netto renteinntekter viste en stabil vekst i 2015 til 2.354 millioner kroner, opp fra 2.320 millioner kroner i 2014. Kostnadsprosenten, målt som kostnader i prosent av inntekter ekskl. finansielle instrument, ble forbedret fra 49,3 % i 2014 til 47,6 % i 2015.

- God kostnadsstyring har resultert i en bedre kostnadsutvikling for konsernet de siste årene. Sparebanken Vest har oppnådd total nedgang på 5 % i kostnadene i morbanken fra 2012-2015, som gir nedgang på 1,7 % i gjennomsnitt per år for perioden. Kontroll på kostnadene er en av de viktigste lønnsomhetsdriverne fremover når vi ser at investeringsbudsjettene knyttet til digital utvikling vil øke, sier administrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest.

Fjerde kvartal 2015
Sparebanken Vest har i fjerde kvartal 2015 oppnådd et resultat før skatt på 341 millioner kroner (356 millioner kroner) og en egenkapitalavkastning på 10,7 %
(12,2 %). 
- Resultatet er positivt påvirket av gode bidrag fra tilknyttede selskap, god underliggende kostnadsutvikling og stabil nominell rentenetto, sier Jan Erik Kjerpeseth.
Nedskrivninger på tap og garantier økte til 81 millioner kroner (25 millioner kroner) for fjerde kvartal.  Dette må ses i sammenheng med et noe mer usikkert makrobilde.
Bidragene fra tilknyttede selskap var 31 millioner kroner, en økning fra 12 millioner kroner i samme periode i 2014. 

Godt rustet for framtiden
I fjerde kvartal gjennomførte Sparebanken Vest en fortrinnsrettemisjon av eierandelskapital for å øke soliditeten. Kombinert med reduksjon i beregningsgrunnlaget og resultatakkumulering er ren kjernekapital 13,7 % (12,2 %)  ved utgangen av året. Sparebanken Vest tilfredsstiller således gjeldende myndighetkrav, og vil fremover bygge kapital organisk gjennom forventet positiv resultatakkumulering. 
- Med ny kapital på plass er banken godt rustet for å bidra til vekst på Vestlandet. Emisjonen øker konsernets evne til å utnytte lønnsomme forretningsmuligheter, samt møte kundenes finansieringsbehov fremover, forteller Kjerpeseth.

Utfordrende makroøkonomisk bilde

En betraktelig lavere oljepris har svekket vekstutsiktene til norsk økonomi, og har bidratt til en svekket kronekurs. 
- Veksten i norsk økonomi ventes å avta ytterligere i 2016 som følge av fallet i oljeprisen og nedgangen i oljeinvesteringene. Lavere aktivitet og utsikter til svakere inntjening i oljerelatert virksomhet sprer seg til sektorer der veksten til nå har holdt seg oppe, forteller Kjerpeseth.
Høyere arbeidsledighet og lav lønnsvekst vil trolig bidra til at veksten i privat forbruk og boligpriser avtar gjennom 2016. 
På den annen side har svekkelsen av valutakursen bedret konkurranseevnen til industrien. Tradisjonell eksport og offentlig etterspørsel vil bidra til å holde veksten i fastlandsøkonomien oppe. Det ventes en BNP-vekst for fastlandet på om lag 1 prosent for inneværende år. Norges Bank ventes å kutte styringsrenten en til to ganger i løpet av 2016.

Etterspørselen etter lån er tilfredsstillende, men svakt avtagende i fjerde kvartal. Sparebanken Vest har en målsatt maksimal utlånsvekst på 5 % i personmarkedet og 2,5 % i bedriftsmarkedet for 2016.

Veksten skal prioriteres til lønnsomme segment, og der Sparebanken Vest har komparative fortrinn, først og fremst innen personkundemarkedet og til små og mellomstore bedrifter.

Årsverksreduksjoner og kompetansevridning i tråd med endret kundeadferd og økt effektivitet 

Endret kundeadferd, økt digitalisering og strammere regulering setter store og endrede krav til bankdrift fremover. 
- Banken ønsker å ligge langt fremme i den digitale utviklingen, og øker satsningen på innovasjon og digitale tjenester samt gjør endringer i organisasjon og distribusjon for å tilpasse banken til nye bruksmønstre, forventninger og behov, sier Jan Erik Kjerpeseth.

En konsekvens av endret distribusjon med nye betjeningskonsepter, etablering av nye direktebanker, økt automatisering og anvendelse av robotteknologi samt forenkling av bankens arbeidsprosesser, har ført til at Sparebanken Vest har besluttet å redusere antall bankkontor fra 44 til 35 og antall årsverk med om lag 100 innen utgangen av 2016.
- Innenfor deler av virksomheten er det i tillegg behov for rekruttering av ny kompetanse. For banken innebærer omstillingen at kostnadsstrukturen og kompetanseprofiler i banken må vris betydelig. Vi må investere og endre oss for å kunne ha tilstrekkelig utviklingskapasitet og slik levere gode kundeopplevelser for fremtiden, sier Kjerpeseth.

Kontant- og samfunnsutbytte 

Resultat per egenkapitalbevis var i 2015 på 6,32 kroner mot 7,66 kroner i 2014. Styret foreslår overfor representantskapet et kontantutbytte på 1,10 (4,00) kroner per egenkapitalbevis. Dette tilsvarer en utdelingsgrad på 33,8 % (52,9 %) av egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet.

Utbytteforslaget er innenfor rammen av Sparebanken Vests kommuniserte utbyttepolitikk for 2015. Videre foreslås det at det deles ut 20 (50) millioner kroner i allmennyttige midler som skal bidra til samfunns- og næringsutvikling på Vestlandet. Samlet sett innebærer dette at Sparebanken Vest vil ha en tilbakeholdelsesgrad på 90,4 % (84,2 %) av overskuddet for 2015.

- Kapitaloppbygging med mål om ren kjernekapital på 14,5 % ultimo 2016 går etter plan. Når banken har innfridd de regulatoriske kapitalkravene, er det muligheter for å øke utdelingsgraden innenfor bankens utbyttepolitikk, forklarer Kjerpeseth.

Digital utvikling
Den digitale utviklingen skjøt ytterligere fart i 2015, og endringstempoet økte. Et resultat av dette er betydelig økt bruk av selvbetjente og digitale kanaler. 

- Veksten i bruk av mobilbanken fortsetter og i desember 2015 var det totalt 1,47 millioner innlogginger i mobilbanken. Økningen i bruk av digitale kanaler henger sterkt sammen med nedgangen i bruken av manuelle tjenester som nevnt innledningsvis. Våre kunder ønsker i størst mulig grad å være selvbetjente, og dette er noe vi må hensynta i vår ressursplanlegging og organisering, avslutter Jan Erik Kjerpeseth.

Bankens drift har vært god i 2015, og det er lagt et solid grunnlag for å videreføre den positive resultatutviklingen i 2016.

HOVEDTALL 2015 (2014 I PARENTES):
Resultat før skatt: 1.396 mill. kroner (1.493)
Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis: 6,32 kr (7,66)
Rentenetto: 1,55 % (1,68)
Kostnadsprosent ekskl. finansielle instrument: 47,6 % (49,3)
Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert: 11 % (13,7)
Ren kjernekapitaldekning (Basel I gulv): 13,7 % (12,2)
 
HOVEDTALL FJERDE KVARTAL 2015 (2014 I PARENTES):
Resultat før skatt: 341 mill. kroner (356)
Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis: 1,54 kr (1,79)
Rentenetto: 1,46 % (1,68)
Kostnadsprosent ekskl. finansielle instrument: 48,1 % (47,6)
Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert: 10,7 % (12,2)

For mer informasjon:
Se vedlagte rapport og presentasjon.

KONTAKTPERSONER:

Jan Erik Kjerpeseth, administrerende direktør, tel: 951 98 430
Frank Johannesen, konserndirektør, tel: 952 65 971
Stig Tore Vangen, investorkontakt, tel: 920 19 134
Lars Ove Breivik, informasjonssjef, tel: 415 06 999, e-post: lars.breivik@spv.no

Presentasjon:
Sparebanken Vest presenterer regnskapstall for 4. kvartal og 2015 tirsdag 2. februar kl. 17.00 i Jonsvollskvartalet, Jonsvollsgaten 2, 5011 Bergen og onsdag 3. februar kl 10.00 i Oslo i KS-bygget, Haakon VIIs gate nr. 9, møterom Abelhaugen.Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor