Farge

Sparebanken Vest styrker egenkapitalen gjennom en fullgarantert fortrinnsrettsemisjon

Styret i Sparebanken Vest («Banken», «Konsernet») foreslår å gjennomføre en egenkapitalutvidelse på 750 millioner kroner gjennom en fortrinnsrettsemisjon for eksisterende egenkapitalbeviseiere. Den foreslåtte emisjonen vil etter planen bli gjennomført innen utgangen av fjerde kvartal 2015, og er garantert fulltegnet.
Emisjonen vil øke Konsernets rene kjernekapitaldekning med ca. 1 prosentpoeng basert på Bankens beregningsgrunnlag per 30. september 2015. Dersom emisjonen hadde vært gjennomført per utgangen av tredje kvartal ville ren kjernekapitaldekning i konsernet vært 13,2 prosent, medregnet 80 prosent av delårsresultatet per tredje kvartal 2015 (urevidert).

Den foreslåtte transaksjonen endrer ikke Bankens handlingsplan for å styrke ren kjernekapital gjennom tilpasninger i driften og moderat, kapitaleffektiv utlånsvekst.

Med dette vil Sparebanken Vest være godt posisjonert til å møte myndighetenes og markedets fremtidige krav til soliditet, samtidig som Konsernets langsiktige strategi og positive utvikling videreføres. Som det fremgår av rapporten for tredje kvartal 2015, vil Bankens nye mål for ren kjernekapital være 14,5 % ved utgangen av 2016, som er i tråd med myndighetenes forventninger. 

Styret finner det naturlig å foreslå at utdelingsgraden for inneværende år (2015) reduseres til halvparten av tidligere kommunisert utdelingsgrad.

Styret poengterer at denne transaksjonen er viktig og riktig for Sparebanken Vest. Banken har vært i en endringsfase som nå gir resultater, og vi opplever økende myndighetskrav som banknæringen må tilpasse seg. For oss var det viktig å diskutere dette med våre eiere, og vi tror tiltakene vi nå iverksetter, samlet sett, er den beste løsningen for Banken og våre eiere. 

Nærmere om transaksjonen og foreløpig tidsplan
Fortrinnsrettsemisjonen med bruttoproveny på 750 millioner kroner vil gjennomføres ved utstedelse av nye egenkapitalbevis med fortrinnsrett til tegning for eksisterende egenkapitalbeviseiere pr. 18. november 2015, som er registrert som eiere i Sparebanken Vests register over egenkapitalbeviseiere i VPS pr. utløp 20. november 2015. Behandling av emisjonen i representantskapet vil skje 18. november 2015. Bankens egenkapitalbevis vil handles eksklusive rett til tegningsretter til fortrinnsrettsemisjonen 19. november 2015.

I henhold til foreløpig tidsplan vil tegningsperioden starte 24. november og avsluttes 8. desember 2015 kl. 16.30 (norsk tid), forutsatt at prospektet for transaksjonen er godkjent av Finanstilsynet. Tegningskursen vil være på markedsmessige vilkår og fastsettes i det ekstraordinære representantskapsmøtet 18. november 2015. Fortrinnsrettsemisjonen er på nærmere vilkår garantert av et konsortium som er etablert etter dialog med Bankens større egenkapitalbeviseiere. Nærmere sammensetning av konsortiet vil fremgå av prospektet, som ventes offentliggjort omkring 24. november 2015. Tildeling av nye egenkapitalbevis i fortrinnsrettsemisjonen er ventet 11. desember 2015. Notering av de nye egenkapitalbevisene på Oslo Børs er ventet omkring 22. desember 2015. 

Ved valg av emisjonsmodell har det vært viktig for Sparebanken Vest å sikre likebehandling av egenkapitalbeviseierne. Det vil bli gjennomført målrettede tiltak for å gi Bankens egenkapitalbeviseiere god informasjon om transaksjonen.

Sparebankstiftinga Hardanger og Sparebankstiftelsen Sauda deltar begge i garantikonsortiet med samlet omlag NOK 220 millioner. Øvrige garantister er i all hovedsak eksisterende, større egenkapitalbeviseiere. Swedbank Norge og Erik Must AS deltar i garantikonsortiet med til sammen NOK 5 millioner som Banken har anledning til å videresyndikere til annenhåndsgarantister.

Gjennomføring av emisjonen vil være betinget av godkjennelse fra representantskapet i Sparebanken Vest og nødvendige godkjennelser fra Finanstilsynet. Se vedlagte innkallinger til representantskapsmøtene 18. november 2015 for ytterligere informasjon.

Tilretteleggere:
Swedbank Norge (koordinator), Fondsfinans AS og Norne Securities AS er engasjert som Tilretteleggere, Advokatfirmaet Selmer DA som juridisk rådgiver for Banken og Advokatfirmaet Thommessen og EY Norge som rådgivere for tilretteleggerne.

Mer informasjon om transaksjonen vil fortløpende bli lagt ut på en egen nettside for fortrinnsrettsemisjonen under www.spv.no.

Kontaktpersoner i Sparebanken Vest:
Stig Tore Vangen, investorkontakt, tlf: 920 19 134

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor