Farge

Økt nominell rentenetto og god kostnadsutvikling

Sparebanken Vest sitt resultat for tredje kvartal 2015 er preget av bedre nominell rentenetto, god kostnadsutvikling, moderate nedskrivninger og spreadutgang på finansielle instrumenter som følge av markedsuro.
Resultatet før skatt ble 300 millioner kroner i tredje kvartal mot 178 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet tilsvarer en egenkapitalavkastning på 8,9 %, sammenlignet med 6,2 % i samme kvartal i 2014. 

- Tredje kvartal 2015 viser at bankens utvikling i nominell rentenetto, kostnader og tap har vært god.  Samtidig er det gledelig at vi begynner å se tydelige resultater fra arbeidet banken har lagt ned innenfor de strategiske og prioriterte satsningsområdene som banken iverksatte i fjor høst for å nå sine overordnede mål, sier administrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest.

Netto nominelle renteinntekter viste en fremgang i tredje kvartal til 593 millioner kroner, opp fra 576 millioner kroner i samme periode i fjor. Den sterke konkurransen om lånekundene kombinert med rentenedsettelser og økte innlånskostnader i finansmarkedene presser marginene, og bidrar imidlertid til at rentenettoen, relativt sett, faller i kvartalet. 
 
Flere SMB-kunder
I løpet av tredje kvartal isolert har bankens samlede utlånsvekst vært 2,4 prosent, og det er spesielt innenfor bedriftsmarkedet at banken har lykkes godt med sin prioriterte satsning mot små- og mellomstore kunder. 

- Banken har arbeidet aktivt og målrettet mot ønskede kunder, og vi er svært fornøyd med at vi i løpet av tredje kvartal har fått 50 nye kunder innen vårt prioriterte segment blant små- og mellomstore bedrifter, sier Kjerpeseth. 

Banken forventer at utlånsveksten vil komme noe ned frem mot 2016 som følge av forventninger om en mer avdempet norsk økonomi, foruten forventning om innfrielse av noen større engasjementer.  

God kostnadsutvikling
Bankens kontinuerlige arbeid for å sikre et lavere kostnadsnivå fortsetter å gi resultater. I tredje kvartal var kostnadene på 349 millioner kroner, ned fra 375 millioner kroner i samme periode i fjor. 

- Kontinuerlig effektivisering er grunnleggende nødvendig for å være konkurransedyktig innenfor banksektoren, og også fremover vil banken videreføre sitt sterke resultatfokus med tydelig mål om god inntekts- og kostnadsutvikling, samtidig som målsettingen er å skape enda bedre kundeopplevelser, sier Jan Erik Kjerpeseth. 

Han legger til at banken i tredje kvartal har iverksatt et nytt, større prosjekt som skal sikre at banken får en enda mer kundeorientert og effektiv organisering. 
- Prosjektet skal bidra til forenkling, forbedring og standardisering av produkter og prosesser, forbedret kundeopplevelser og løsninger som sikrer økt digitalisering og automatisering. Prosjektet er i en tidlig fase, og mer konkrete tiltak vil være på plass ultimo første kvartal 2016, forteller Kjerpeseth.


Moderate tap 

Norsk økonomi er i endring og lavere oljepris og aktivitetsnivå i oljerelaterte næringer bidrar til svakere makroøkonomi i vestlandsregionen. 

- Tross svakere økonomiske tider er nedskrivningene i Sparebanken Vest hittil i år på et moderat nivå, og vi forventer fortsatt moderate nedskrivninger i fjerde kvartal. Sparebanken Vest sin eksponering mot oljesektoren er lav, men vi følger selvfølgelig nøye med på konjunkturutviklingen i de markedene vi opererer i, sier Kjerpeseth.

Nye, fremtidsrettede kontorer
Sparebanken Vest har som strategi å være den foretrukne lokale bankrådgiveren. 
Lokal tilstedeværelse gjennom 44 kontorer er en sentral del av posisjonen, og banken arbeider kontinuerlig med å tilpasse kontortilbudet til det kundene etterspør. Blant annet åpnet banken i oktober et nytt sentralt kontor i Bergen sentrum. 

Rådgivningsdelen av kundedialogen vil bli enda mer avgjørende i fremtiden, i takt med at kundene øker bruken av selvbetjente dagligbankløsninger. I løpet av fjerde kvartal vil også banken flytte inn i nye lokaler på Jonsvoll sammen med datterselskaper og tilsluttede selskaper. 

- Jonsvoll vil være en milepæl i Sparebanken Vests historie og en drivkraft for å bli en enda mer kunde- og prestasjonsorientert organisasjon. Samlokalisering med våre hel- og deleide produktselskaper vil sikre effektiv samhandling, og som enda tydeligere plasserer Sparebanken Vest som den moderne regionale sparebanken på Vestlandet, sier Kjerpeseth. 

Økt bruk av digitale tjenester
4 av 5 kunder over 13 år benyttet bankens digitale tjenester i september, og mobilbanken står nå for 52 prosent av antall innlogginger i selvbetjeningskanalene. 

- At flere kunder foretrekker digitale tjenester fremfor manuelle tjenester er positivt i arbeidet for å bli en enda bedre og mer effektiv bank. Fra tredje kvartal i fjor til tredje kvartal i år har antall manuelle transaksjoner falt 67 prosent blant bankens personkunder. Til sammenligning har det totale antallet transaksjoner økt med 5 prosent i samme tidsperiode. 

I 2015 har Sparebanken Vest hatt en økning på 26,3 prosent i antall kunder med mobilbank.

- Veksten i antall mobilbankbrukere øker jevnt og tilbakemeldingene fra våre kunder er meget gode. Det er svært gledelig, og banken arbeider kontinuerlig for å tilby en av markedets beste og mest brukervennlige mobilbankløsninger, sier Kjerpeseth. 

Øker soliditeten
Sparebanken Vest sin finansielle posisjon er solid, og banken tilfredsstiller alle gjeldende regulatoriske kapitalkrav. Ren kjernekapital per tredje kvartal var 12,2 % inkludert 80 % av resultatet for perioden. 

Sparebanken Vest har imidlertid etter utløpet av tredje kvartal iverksatt en prosess for å styrke bankens egenkapital gjennom en fortrinnsrettet emisjon av eierandelskapital på 750 millioner kroner. Emisjonen er garantert fulltegnet, og tegning vil finne sted i fjerde kvartal. 

- Med styrket egenkapital vil Sparebanken Vest være godt rustet til å møte myndighetenes og markedets fremtidige krav til soliditet, og samtidig bidra til å videreføre bankens strategiske retning og positive utvikling, sier administrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest.

Hovedtall tredje kvartal 2015 (2014 i parentes):
Resultat før skatt: 300 mill. kroner (178)
Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis: 1,31 kr (0,89 kr)
Rentenetto: 1,53 % (1,65)
Kostnadsprosent: 51,6 % (48,8)
Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert: 8,9 % (6,2)

Hovedtall per tredje kvartal 2015:
Resultat før skatt: 1.055 mill. kroner (1.137)
Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis: 4,78 kr (5,87 kr)
Rentenetto: 1,58 % (1,67)
Kostnadsprosent: 48,1 % (44,5)
Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert: 11,2 % (14,2*)
 
*Første kvartal 2014 var positivt påvirket av oppregulering av aksjene i Nets Holding AS på 166 millioner kroner. Andre kvartal 2014 var positivt påvirket av gevinst fra salg av seks av bankens eiendommer for totalt 143 millioner kroner. 

For mer informasjon:
Se vedlagte delårsrapport og delårspresentasjon.
Fullstendig rapport for tredje kvartal 2015 finnes også på www.spv.no.

Kontaktpersoner:
Jan Erik Kjerpeseth, administrerende direktør, tel: 951 98 430
Frank Johannesen, konserndirektør økonomi og finans, tel: 952 65 971
Stig Tore Vangen, investorkontakt, tel: 920 19 134
Lars Ove Breivik, informasjonssjef, tel: 415 06 999, e-post: lars.breivik@spv.no

Presentasjon:
Sparebanken Vest legger frem regnskapstall for tredje kvartal 2015 mandag 26. oktober 2015.  

Oslo:  
Mandag 26. oktober kl 08.00  
KS-bygget, Haakon VIIs gate nr 9 
 
Bergen:  
Mandag 26. oktober kl. 17.30  
Radisson Blu Hotel Norge - Nedre Ole Bulls plass 4 


Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor