Farge

Oljenedturen brer om seg

Vestlandsindeks 3/2015 viser svakere utvikling siste tre måneder, mens troen på fremtiden faller desto mer. Den negative utviklingen er bredt basert og på tvers av sektorer og fylker. En svak kronekurs har foreløpig ikke bidratt til å løfte optimismen på Vestlandet.

Last ned hele Vestlandindeks i pdf-format her

Pilene peker ned for Vestlandsindeks og både resultat- og forventningsindeksen faller til nye bunn-nivåer siden indeksen ble lansert i 2012. Resultatindeksen, som indikerer hvordan bedriftene har opplevd siste tre måneder, faller fra 60 til 58, mens bedriftenes forventninger til neste halvår faller mer markert fra 63 i forrige kvartal til 59. Differansen mellom nå- og fremtidsindeksen har aldri vært mindre. 
- Funnene i Vestlandsindeks indikerer at flere kvartaler på rad med negativ utvikling begynner å komme til uttrykk i form av svekket tro på fremtiden, sier konserndirektør Ragnhild Janbu Fresvik i Sparebanken Vest.

- Mens svakere opplevd økonomisk situasjon lenge var forbeholdt de bedriftene som har betydelig eller til dels betydelig andel av omsetningen relatert til olje- og gassektoren, ser vi nå i 3. kvartal at dette begynner å forplante seg videre til andre deler av fastlandsøkonomien som ikke er olje- og gassrelatert, fortsetter Fresvik. 

Vestlandsindeks er en rundspørring blant 700 bedriftsledere i de fire vestlandsfylkene utarbeidet av Sparebanken Vest i samarbeid med Respons Analyse. Den er en ledende indikator for utviklingen i produksjon, sysselsetting og investeringer på Vestlandet. Indeksen kan komme ut på et tall mellom 0 og 100, hvor et tall under 50 indikerer pessimisme og et tall over 50 indikerer optimisme.

Ikke bare olje som kutter ansatte

Fresvik forteller at de negative ringvirkningene av svakere oljesektor kommer spesielt til syne når man ser på hvilke bedrifter som har redusert bemanningen.

- Vestlandsindeks viser at reduksjonene i antall årsverk har vært kraftigere siste halvår enn det bedriftene selv spådde i begynnelsen av 2015. Det at oljenedturen har bidratt til kraftigere nedbemanninger i oljerelaterte selskaper enn forventet er i seg selv ikke så veldig overraskende. Det som er interessant er at nedbemanningene i sterkere grad også synes å ramme bedrifter som enten ikke er, eller bare delvis er, relatert til olje- og gassnæringen, sier Fresvik. 

Hun legger til at det er noe bekymringsfullt at andelen bedrifter som forventer å øke antall årsverk fremover også går ned, fra 23 prosent i forrige kvartal til 17 prosent i 3. kvartal. 

- Det indikerer at arbeidskraft som blir overtallige går et mer krevende arbeidsmarked i møte, sier Fresvik.

Pessimisme innen shipping, transport og lagring
Resultatindeksen for samtlige næringer på Vestlandet er, tross generell nedgang, fortsatt positiv i tredje kvartal, med unntak av næringen shipping, transport og lagring. Resultatindeksen for denne næringen er nå på 46, hvilket indikerer at pessimismen råder. 

- Denne næringen er rammet av økonomisk svakere tider i så vel Norge, verdensøkonomien og Kina. Selv om næringen nå nyter godt av reduserte driftskostnader grunnet lavere oljepris, kan det synes som om alle offshorefartøyene i opplag langs kysten bidrar til å sende resultatindeksen for næringen kraftig ned, kommenterer Fresvik. 

Tall fra skipsmeglerforetaket Westshore underbygger dette ved at det i disse dager ligger om lag 28 båter i opplag langs de fire vestlandsfylkene, og man må mange år tilbake i tid for å finne like krevende tider.

Hva med investeringene?

Mens utviklingen i investeringer i løpet av 2015 har vært gjennomgående stabil, viser Vestlandsindeks at forventningene til investeringer de kommende seks måneder faller. 

- Det er selvfølgelig ikke positivt for den langsiktige verdiskapningen på Vestlandet at færre bedrifter planlegger fremtidige investeringer. Samtidig er ikke funnet overraskende når 83 prosent av dem som mener markedsutviklingen er negative sier det skyldes dårligere etterspørsel, kommenterer Fresvik. 

Fresvik forteller at Sparebanken Vest følger investeringsparameteren og utviklingen i regionen tett. 

- Med signaler om at norsk økonomi er i ferd med å bli rammet av en tradisjonell etterspørselsdrevet nedgangskonjunktur, er det derfor naturlig at noen bedrifter setter investeringsplaner på hold. Andre derimot går motsatt og faktisk utnytter svakere tider til å ruste seg for fremtiden. 

- Vi tror at bedrifter med solide finansielle reserver og god likviditet kan utnytte den tiden vi er inne i nå til å gjennomføre fornuftige reinvesteringer i egen bedrift. På den måten kan de styrke sin relative konkurransekraft, og i sterkere grad sikre fremtidig vekstmulighet og lønnsomhet den dagen konjunkturene snur, fortsetter Fresvik.


Lite drahjelp fra kronekursen? 

For en rekke konkurranseutsatte bedrifter på Vestlandet er kronekursen et viktig element. Parallelt med fallet i oljeprisen har den norske kronen svekket seg kraftig siste år. 

- Selv om en svekket kronekurs isolert sett fungerer som en viktig positiv støtdemper for norsk økonomi, tyder ikke funnene i Vestlandsindeks på at denne effekten er sterk nok til å demme opp for svakere oljerelatert nedgangskonjunktur, sier Fresvik.

Vestlandsindeks viser at 1 av 4 bedrifter sier de er påvirket av en svakere kronekurs. Samtidig svarer 59 prosent at en svakere kronekurs har vært negativt for dem, mens 26 prosent sier det er positivt.

Andre interessant funn i undersøkelsen: 
• 17 prosent sier utviklingen i etterspørselen og ordreinngangen har vært negativ siste tre måneder, mot 14 % forrige kvartal og 10 % i 3.kv 2014.
• 34 % forventer bedring i lønnsomheten neste seks måneder mot 43 % i forrige måling, og 48 % i 3.kv 2014.
• 21 % sier de vil øke investeringene de neste seks måneder mot 23 % i forrige måling, og 27 % i 3.kv 2014.
• 17 % venter å øke antall årsverk neste seks måneder, mens 11 % vil redusere. I 3. kv 2014 var de samme observasjonene hhv 25 % og 9 %.
• Fordelt på de ulike fylkene venter 14 % av Rogalandsbedriftene å redusere årsverk neste seks måneder, 8 % av hordalandsbedriftene, 5 % av bedriftene i Sogn og Fjordane og 9 % av bedriftene i Møre og Romsdal. 
• 14 % sier de vil ha problemer med å øke kapasiteten dersom etterspørselen øker, mens 57 % sier det ikke vil by på vanskeligheter. I 3.kv 2014 var de samme observasjonene hhv 25 % og 49 %.

For mer informasjon vennligst kontakt: 
Konserndirektør Ragnhild Janbu Fresvik i Sparebanken Vest på tlf: 959 28 038

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor