Farge

Optimistiske Vestlandsbedrifter har lange ønskelister til jul

Lettere tilgang til kvalifisert arbeidskraft, lavere lønnsvekst og lavere arbeidsgiveravgift er de ”tre på topp” ønskene fra bedrifter på Vestlandet når de må velge ut én ting som kan gi særlig god effekt for virksomheten.

- Når hele 15 prosent av bedriftene i vår landsdel har lettere tilgang til kvalifisert arbeidskraft som sitt øverste juleønske, understreker det at situasjonen er bekymringsfull, sier direktør for SPV Markets Hallgeir Isdahl i Sparebanken Vest (bildet).

Hallgeir IsdahlTallene er hentet fra Vestlandsindeks 4/2012 som er en pulsmåler blant 900 bedriftsledere i de fire Vestlandsfylkene. Hallgeir Isdahl sier videre at observasjonene i undersøkelsen stemmer godt overens med sammensetningen og karakteristikken av næringslivet på Vestlandet.

- Tre av Norges kanskje viktigste eksportbransjer dominerer her på Vestlandet; olje- og gass, maritim sektor og sjømatnæringen, sier Hallgeir Isdahl.

- Men det norske kostnadsnivået er høyt og betydelig høyere enn vi finner hos våre viktigste handelspartnere. Det gjør at vi må konkurrere på andre faktorer enn pris, som kvalitet og design, og vi er sterke på nisjeprodukter. For å opprettholde konkurransekraft må vi utvikle spesialkompetanse og ha ekstremt fokus på innovasjon. Det klarer vi ikke i lengden uten godt kvalifiserte medarbeidere i regionen, sier Isdahl.

Dette er hva 900 bedriftsledere svarer at de vil ha dersom de får velge én ting på ønskelisten:

Vestlandsindeks nr 4-2012

Rogalendingene skriker høyest etter kompetent arbeidskraft
Undersøkelsen deler Rogaland inn i to hovedregioner, Rogaland eksklusiv Stavanger og Stavanger isolert. Begge regionene ønsker seg mest lettere tilgang til kvalifisert arbeidskraft, idet henholdsvis 16 og 21 prosent av bedriftene ønsker seg det. Dette er ikke unaturlig sett i lys av næringssammensetningen i fylket. Rogaland har et stort antall bedrifter som er direkte leverandører eller underleverandører til petroleumsindustrien og som krever et høyt antall fagspesialister i arbeidsstokken. Ønske nr 2 på listen for bedriftene i Rogaland utenom Stavanger er lavere arbeidsgiveravgift, mens Stavanger-bedriftene ønsker seg gunstigere kronekurs.

Hordalendingene fremhever bedre veier og samferdsel
I Bergen ønsker bedriftene seg aller mest lavere arbeidsgiveravgift (15 prosent) og dernest lettere tilgang på kvalifisert arbeidskraft (14 prosent).

I Hordaland utenom Bergen er det lavere lønnsvekst som står øverst på ønskelisten. 13 prosent av bedriftene svarer det og det kan ha sammenheng med at den store andelen offshore-relaterte bedrifter i regionen må konkurrere med både Bergen og Rogaland om å tiltrekke seg arbeidskraft. Resultatet er et press oppover på lønningene som ikke står i sammenheng med andre næringer i regionen. Ønske nummer to er bedre veier og samferdsel. Med regionens topografi og eksisterende samferdselsnett er det muligheter for storstilte prosjekter både til lands og til vanns, på vei og på bane. Forbedring og tilrettelegging for mer effektiv samferdsel vil kunne knytte arbeidsmarkedene i Hordaland og Rogaland tettere sammen og derfor være svært verdiskapende for regionen.

Ulike bransjeønsker
Hvilke faktorer som gir særlig god effekt på virksomheten varierer mellom de ulike næringene. Eksempelvis har bedrifter innen ”Jordbruk, skogbruk og fiske” både ”Bedre veier og samferdsel” og ”Lavere lønnsvekst” øverst på ønskelisten. ”Transport og lagring” er eneste næring som svarer at de aller helst vil ha lavere bensin og oljepris, og her er også den relative andelen som svarer dette høy (32 prosent). Likeledes er bedrifter innen ”Finans og fast eiendom” eneste næring som svarer at det er lettere tilgang til finansiering fra bankene som står øverst på ønskelisten. 18 prosent svarer det, og det stemmer overens med den innstrammede kredittveksten som har vært i markedet siste halvår.

Stabilt god utvikling på Vestlandet, og fremtidstroen øker
Vestlandsindeks 4/2012 viser for øvrig at optimismen fremdeles dominerer på Vestlandet, med en nåtidsindeks på 66 poeng og en fremtidsindeks på 67. Troen på fremtiden er opp et poeng fra tredje kvartal, og styrker oppfatningen om at norsk økonomi fremdeles går godt, og i mindre grad er påvirket av den svake utviklingen hos våre nærmeste handelspartnere.

I fjerde kvartal er større bedrifter og by-bedriftene de mest optimistiske. Noe overraskende viser også denne målingen at eksportbedrifter er mer optimistiske til fremtiden enn bedrifter som produserer til hjemmemarkedet, og den eneste næring hvor det er flere optimister i fjerde kvartal enn i tredje kvartal er innen næringene ”Industri, kraft og oljeutvinning”. Dette til tross for sterk kronekurs og svak internasjonal økonomisk utvikling.

- Jeg tror mye av forklaringen ligger i at Vestlandet i større grad enn landet for øvrig har industrivirksomhet som retter seg inn mot oljebransjen, og at vi har mange nisjeleverandører. Så lenge oljeprisen og investeringsnivået i oljesektoren holder seg på et høyt nivå, vil disse virksomhetene fortsette å gå godt, sier Hallgeir Isdahl.

Andre interessante funn i undersøkelsen:
• 65 prosent av bedriftene venter vekst i etterspørselen neste seks måneder mot 61 prosent i forrige måling.
• 45 prosent venter bedring i lønnsomheten neste halvår mot 48 prosent i forrige måling.
• 28 prosent av bedriftene har økt antall årsverk siste tre måneder, mens 9 prosent har redusert. Fremover venter 29 prosent av bedriftene å ansette flere medarbeidere.
• Nær 1/3 av bedriftene spår økte utsalgspriser i løpet av de neste seks månedene.
• 32 prosent av bedriftene svarer at de vil investere i løpet av de neste seks måneder, som er en marginal økning fra 31 prosent i forrige måling.

Fakta om Vestlandsindeks:
Vestlandsindeks er en relativt ny kvartalsvis temperaturmåler på næringslivet på Vestlandet utarbeidet av Sparebanken Vest i samarbeid med Respons Analyse. Første publisering av indeksen var i februar 2012, slik at dette er den fjerde publiseringen.

Indeksen er den eneste som omfatter hele Vestlandet idet den baserer seg på en spørreundersøkelse blant bedriftsledere i Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Det er Respons Analyse AS som gjennomfører intervjuene.

Den telefonbaserte undersøkelsen ble gjennomført blant 900 bedrifter i perioden 19. Oktober til 13. november, fordelt på 400 bedrifter i Rogaland, 200 i Hordaland og Møre og Romsdal og 100 i Sogn og Fjordane. Bedriftene er tilfeldig utvalgt blant bedrifter med mer enn to ansatte.

Bedriftene i undersøkelsen blir spurt om hvordan de har opplevd situasjonen for blant annet etterspørsel, sysselsetting, investering og markedsutsikter de tre foregående månedene og hvordan de forventer at utviklingen skal bli de kommende seks måneder.

Vestlandsindeksen for fjerde kvartal 2012 viser en sanntidsindeks på 65 og en fremtidsindeks på 68. Tilsvarende tall for tredje kvartal var 66 og 67. Indeksen kan komme ut på et nivå mellom 0 og 100, hvor 50 er et nøytralt nivå. Et tall over 50 indikerer at bedriftene har et positivt syn på den økonomiske situasjonen og utviklingen, mens et tall under 50 indikerer pessimisme.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor