Farge

Godt resultat drevet av økt rentenetto, lave kostnader og verdijustering Nets

Sparebanken Vest fikk et resultat før skatt i første kvartal på 526 millioner kroner mot 273 millioner kroner i samme periode i fjor, noe som gir en egenkapitalavkastning på 19,8 % mot 10,4 % i første kvartal 2013.
- Resultatet for første kvartal er godt og viser fremgang. En oppgang i nominell rentenetto på 23 prosent fra første kvartal i fjor, kombinert med lav kostnadsvekst samt verdijustering av bankens aksjepost i Nets Holding AS forklarer mye av fremgangen, sier administrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest.

Kjerpeseth legger til at den positive utviklingen i bankens kjernevirksomhet vedvarer og at kostnadsutviklingen er i god rute for å nå målet om 2 % gjennomsnittlig kostnadsvekst i morbanken frem mot 2015. Kostnadsprosenten for første kvartal er 38,8 % eller 47,2 % eksklusiv Nets mot 54,5 % i første kvartal 2013. Fratrukket verdireguleringen av aksjene i Nets på 166 millioner kroner er resultatet før skatt 360 millioner kroner og egenkapitalavkastningen 11,9 % (10,4 %). 

Nominell rentenetto i kvartalet var 566 (459) millioner kroner, tilsvarende 1,67 (1,47) % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Økningen på 107 millioner kroner i nominell rentenetto i kvartalet er hovedsaklig et resultat av reprisinger av utlånsporteføljene som ble gjennomført i 2013 både for person- og bedriftsmarked, og reduserte innlånskostnader som følge av fallende kredittrisikopåslag og lavere pengemarkedsrenter. Konkurransen om bankkundene er stor.

Sparebanken Vest ønsker å befeste sin posisjon som den foretrukne banken blant unge boligkjøpere, og justerte derfor ned boliglånsrentene etter utløpet av første kvartal.
- Renteendringene medførte også en justering av innskuddsrentene. Det er grunn til å forvente et press på rentemarginene fremover. Banken vil gjennomføre ytterligere tiltak for å styrke innskuddsmarginen for bedriftsmarkedet, og gjennom dette ytterligere balansere resultateffekten av renteendringene, sier Kjerpeseth. 

Bankens tilsluttede selskaper viser fortsatt fremgang i første kvartal og alle tilknyttede selskap bidro positivt. Til sammen bidro de deleide selskapene med 18 millioner kroner til resulatet sammenlignet med 9 millioner kroner i samme periode i fjor.
- Det er meget gledelig ettersom det er et viktig og prioritert område for konsernet å bygge alternative inntekstkilder, sier Kjerpeseth. Det er ventet at bankens deleide selskaper vil bidra positivt til resultatet også fremover. 

STABIL OG GOD SOLIDITET
Sparebanken Vest sin finansielle posisjon er robust og bankens utlånsportefølje har en privatmarkedsandel på 73 prosent. Banken tilfredsstiller alle gjeldende regulatoriske kapitalkrav med god margin. Bankens målsetning om å møte nye regulatoriske krav fremover over drift med tilfredsstillende margin ligger fast. Dagens marginbilde kombinert med positiv utvikling i andre inntekter, god kostnadskontroll og moderate tap er viktige forutsetninger for å bygge egenkapital over driften. 

Ren kjernekapital per første kvartal er 11,3 % inkludert 50 % av resultatet for perioden. Sparebanken Vests kapitaloppbygging følger plan og banken opprettholder målsetningen om en utlånsvekst på 6 % i privatmarkedet og 2,5 % i bedriftsmarkedet. 

- Fortsatt solid drift med sterk kundeorientering, reduserte kostnader og positive bidrag fra bankens ulike produkt- og tjenesteområder ventes å bidra til en god utvikling for Sparebanken Vest også videre i 2014, sier administrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth. 

Hovedtall første kvartal 2014 (2013 i parentes):
Driftsresultat før nedskrivninger og skatt: 573 mill. kroner (295)
Resultat før skatt: 526 mill. kroner (273)
Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis: 2,66 kr (1,33)
Rentenetto: 1,67 % (1,47) Kostnadsprosent: 38,8 % (54,5)
Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert: 19,8 % (10,4) 

Mer informasjon:
Se vedlagte delårsrapport og delårspresentasjon. Fullstendig rapport for første kvartal 2014 finnes også på www.spv.no.

Kontaktpersoner:
Jan Erik Kjerpeseth, administrerende direktør, tel: 951 98 430
Frank Johannesen, konserndirektør Finans og risikostyring, tel: 952 65 971
Stig Tore Vangen, investorkontakt, tel: 920 19 134
Lars Ove Breivik, informasjonssjef, tel: 415 06 999, e-post: lars.breivik@spv.no 

Presentasjoner:
Sparebanken Vest legger frem regnskapstall for første kvartal 2014 – tirsdag 29. april 2014 i Bergen og 30. april i Oslo. 

Bergen: Radisson SAS Bryggen Tirsdag 29. april kl 1600 ved administrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth. Servering av Tapas. 

 Oslo: Felix Konferansesenter, Onsdag 30. april kl 10.00 ved administrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth. Lett servering.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor