Farge

Innstilling om sammenslåing mellom Sparebanken Vest og Sparebanken Hardanger

Den 28. april 2011 inngikk styrene i Sparebanken Vest og Sparebanken Hardanger en avtale om sammenslåing av bankene og vedtok å innstille overfor sine respektive representantskap og forstanderskap å slå sammen bankene.

Avtalen om sammenslåing går ut på at sparebankene slås sammen ved at Sparebanken Vest overtar eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra Sparebanken Hardanger. Sparebanken Hardanger vil samtidig opprette en sparebankstiftelse som skal eie egenkapitalbevis i Sparebanken Vest etter sammenslåingen og fremme sparebankvirksomhet ved å utdele gaver til allmennyttige formål i lokalsamfunnene hvor Sparebanken Hardanger har drevet virksomhet.

Målsetningen er å videreføre og sikre et godt banktilbud på Voss og i Hardangerregionen, fremme av sparebankvirksomhet i regionen, samt sikre at opptjente verdier i Sparebanken Hardanger kommer lokalsamfunnet til gode.

Det er ikke inngått og forventes heller ikke inngått noen avtaler i forbindelse med den foreslåtte sammenslåingen til fordel for noen av bankenes ledende ansatte eller styremedlemmer.

Nærmere om virksomheten i Sparebanken Hardanger
Sparebanken Hardanger har sitt sete i Ullensvang herad med virksomhet i kommunene Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Voss, Granvin, Kvam og Jondal. Banken har 52 ansatte (inkludert vikarer).

Nøkkeltall for Sparebanken Hardanger (tall i MNOK):

 

Resultatregnskap

Q1 2011

Q1 2010

2010

Q1 2009

2009

Q1 2008

2008

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

17,6

17,2

71,5

17,6

71,1

18,3

80,2

Netto andre driftsinntekter

4,8

5,2

31,2

3,0

24,0

3,0

10,5

Driftskostnader

14,4

13,9

49,5

13,2

54,2

14,0

56,2

Resultat før tap og nedskrivninger

8,0

8,4

53,2

7,5

40,9

7,3

34,5

Tap på utlån og garantier

0,4

0,8

3,1

1,0

4,7

0,9

4,1

Gevinst på verdipapirer som er anleggsmiddel

0

0

5,1

1,0

1,0

0

0

Resultat før skatt

7,6

7,6

55,2

7,5

37,2

6,4

30,4

 

Balanse

Q1 2011

Q1 2010

2010

Q1 2009

2009

Q1 2008

2008

Forvaltningskapital

3 737

3 463

3 510

3 525

3 645

3 225

3 525

Netto utlån til kunder

2 992

2 972

3 003

3 035

2 930

2 903

2 992

Verdipapirer

364

332

366

296

312

264

283

Innskudd fra kunder

2 196

2 096

2 229

2 014

2 137

1 890

2 026

Lån fra kredittinstitusjoner

184

244

184

275

234

298

275

Obligasjons- og sertifikatgjeld

900

700

650

825

860

650

825

Egenkapital

425

384

421

359

379

339

354

 

Nøkkeltall i %

Q1 2011

Q1 2010

2010

Q1 2009

2009

Q 1 2008

2008

Netto renteinntekt i % av GFK

2,01

1,99

2,03

2,03

2,0

2,29

2,39

Netto andre driftsinntekter i % av GFK

0,54

0,60

0,89

0,35

0,68

0,37

0,32

Sum driftskostnader i % av GFK

1,64

1,61

1,41

1,51

1,53

1,75

1,68

Resultat før skatt i % av GFK

0,86

0,88

1,57

0,87

1,05

0,80

0,91

Egenkapitalrentabilitet etter skatt

4,9

5,8

10,8

5,8

7,5

5,5

6,2

Tapsprosent utlån

0,01

0,03

0,09

0,03

0,13

0,12

0,12

Utlånsvekst

0,7

-2,1

4,9

4,6

8,0

14,1

8,1

Innskuddsvekst

4,8

4,0

4,3

6,6

5,5

11,0

5,8

Kapitaldekning

19,39

18,22

19,85

17,12

18,66

15,70

17,68

Kostnadsprosent

64,4

62,2

48,2

63,7

57

65,6

61,9

Ved utgangen av første kvartal 2011 hadde Sparebanken Hardanger overført en utlånsportefølje på NOK 549,1 millioner til Sparebank 1 Boligkreditt AS.

Sparebanken Hardanger har ingen vesentlige eiendeler eller forpliktelser som ikke fremgår av virksomhetens balanse.

Følgende personer utgjør Sparebanken Hardangers ledelse:
Anne Maria Langeland, adm. banksjef
Greta Lothe, økonomisjef
Oddmund Jordal, leder kunde- og kompetansesenter
Rigmor Pettersen Onarheim, leder næringslivsmarked

Styret i Sparebanken Hardanger består av følgende personer:
Borghild Storaas Ones, styreleder
Per Berge, nestleder
Jakob Dyrkolbotn
Torgils L Jåstad
Turid Haugen
Vidar Riber
Fredrik Fjose

En sammenslåing som styrker sparebankvirksomheten i Hardanger
Sparebanken Hardanger er en attraktiv fusjonspartner for Sparebanken Vest ut fra flere forhold, herunder blant annet geografisk nedslagsfelt, markedspotensiale, kundeportefølje, kompetanse og kultur. Styrene i Sparebanken Vest og Sparebanken Hardanger mener at det overordnede rasjonale for en sammenslåing er å opprettholde og videreutvikle et nært og godt tilbud av finansielle produkter/tjenester og finansiell kompetanse på i Hardangerregionen og på Voss.

- Sparebanken Hardanger ligger i hjertet av Sparebanken Vest sitt strategiske nedslagsfelt, samtidig som det er begrenset overlapping i kontornettet, sier administrerende direktør Stein Klakegg i Sparebanken Vest.

På grunnlag av dagens markeds- og konkurransesituasjon ser styrene i Sparebanken Vest og Sparebanken Hardanger det som viktig å opprettholde og styrke grunnlaget for en fremtidig sparebankvirksomhet med regional forankring og å realisere markedspotensialet på Voss og i Hardangerregionen.

- Avtalen er kommet i stand etter en grundig planlegging, og vi mener dette er til det beste for kundene, de tilsatte og for lokalsamfunnene i Hardanger og på Voss, sier Anne Maria Langeland, adm. banksjef i Sparebanken Hardanger.

- Sparebanken Hardanger er veldrevet med solid økonomi og lav risiko over lang tid. Utlånsporteføljen har en sunn risikoprofil og passer godt inn i Sparebanken Vest sin virksomhet, forteller Stein Klakegg.

- Gjennom den nyopprettede Sparebankstiftelsen Hardanger sikres det at de verdier som er opparbeidet lokalt gjennom mange år forblir i Hardanger-regionen og vil komme lokalsamfunnene til gode gjennom utdeling av allmennyttige midler, forklarer Anne Maria Langeland.

Basert på konsernregnskap per 31.03.2011 vil virksomheten i Sparebanken Vest (inkludert Sparebanken Vest Boligkreditt AS) etter en sammenslåing med bankvirksomheten i Sparebanken Hardanger kunne dra nytte av ressurser som til sammen utgjør:

- Full service bankvirksomhet med tilstedeværelse i Sogn & Fjordane, Nordhordland, Bergen, Vest, Hardanger/Midthordland, Sunnhordland/Haugalandet og Rogaland (sør for Boknafjorden)
- Forvaltningskapital på ca. NOK 111 milliarder
- Egenkapital på ca. NOK 6,5 milliarder
- En samlet kapitaldekning på ca 11,8 prosent

Nærmere om vederlag og oppgjørsform
Sparebanken Vest skal betale et samlet vederlag på NOK 528,1 millioner bestående av nyutstedte egenkapitalbevis og et kontantbeløp. Vederlaget overføres til Sparebankstiftinga Hardanger, som opprettes i forbindelse med gjennomføring av sammenslåingen.

Ved fastsettelsen av bytteforholdet er det tatt utgangspunkt i bokførte verdier på konsernnivå i bankene per 31.12.2010, fratrukket årets disponeringer til utbytte og gaver/bokført gavefond i Sparebanken Hardanger. Vederlaget tilsvarer pris/bok 1,27 på Sparebanken Hardanger. Bokført kapital bak hvert egenkapitalbevis i Sparebanken Vest er NOK 49,83.

Forholdet mellom egenkapitalbevis og kontantdel skal være 80/20. Dette gir en fordeling på NOK 422,480 millioner i egenkapitalbevis (tilsvarende ca 8,478 millioner egenkapitalbevis) og NOK 105,62 millioner i kontanter. Dersom verdien av egenkapitalbevisene på gjennomføringstidspunktet er under bokført verdi per 31.12.2010 på NOK 49,83, skal kontantandelen reduseres slik at forholdet 80/20 mellom egenkapitalbevis og kontanter opprettholdes.

Redusert kontantdel skal byttes om i egenkapitalbevis til kurs NOK 49,83. Verdien av egenkapitalbevisene på gjennomføringstidspunktet bestemmes ut fra et volumvektet gjennomsnitt av børskurs på egenkapitalbevis i Sparebanken Vest siste 30 børsdager før styrevedtaket om kapitalforhøyelse.

Styret i Sparebanken Vest har foreslått at representantskapet gir styret en fullmakt til å forhøye eierandelskapitalen med minimum NOK 211 960 675 og maksimum NOK 250 000 000 ved utstedelse av minimum 8 478 427 og maksimum 10 000 000 egenkapitalbevis til Sparebankstiftinga Hardanger. Pålydende på egenkapitalbevisene skal være NOK 25 og tegningskursen skal være NOK 49,83. Egenkapitalbevisene skal ha rett til ½ utbytte for 2011.

Ved gjennomføring av sammenslåingen vil eierandelen til Sparebankstiftinga Hardanger være minimum 28,2 prosent og maksimum 31,7 prosent av totalt antall utstedte egenkapitalbevis i Sparebanken Vest.

Sparebankstiftinga Hardanger har intensjon om å erverve egenkapitalbevis i Sparebanken Vest for NOK 20-30 millioner.

Kontantdelen av vederlaget finansieres gjennom bankens løpende drift.

Oppgjøret skjer ved gjennomføring av sammenslåingen, som forventes å skje per 31. oktober 2011 og senest 31. desember 2011.

Vilkår for gjennomføring av avtalen om sammenslåing
Avtalen om sammenslåing er betinget av at følgende vilkår er oppfylt:

1. Det foreligger en for styret i Sparebanken Vest tilfredsstillende rapport fra finansiell og juridisk gjennomgang av Sparebanken Hardanger.

2. Forstanderskapet i Sparebanken Hardanger og representantskapet i Sparebanken Vest treffer de nødvendige vedtak, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2c-3, jf. sparebankloven § 5.

3. Styrene i bankene treffer særskilte vedtak om å gjennomføre sammenslåingen dersom egenkapitalbeviseierne i Sparebanken Vest krever sine egenkapitalbevis innløst i henhold til egenkapitalbeviseiersforskriften § 10. I tillegg må nødvendige vedtak treffes i representantskapet i Sparebanken Vest.

4. Kontraktsparter som har betinget seg rett til å si opp kontrakter eller har andre særskilte rettigheter som utløses ved sammenslåingen har gitt samtykke på akseptable vilkår.

5. Kreditorvarselperioden på to måneder i henhold til finansieringsvirksomhetsloven § 2c-5 (2), jf. allmennaksjeloven § 13-15 skal være utløpt og forholdet til bankenes kreditorer skal ikke være til hinder for gjennomføringen.

6. Finansdepartementet/Finanstilsynet gir nødvendig godkjenning på vilkår som er akseptable for begge parter av Hovedavtalen med felles plan for sammenslåing og vedlegg i samsvar med finansieringsvirksomhetsloven § 2c-2 (1), § 2d-2 og § 2d-6.

7. Utkastet til vedtekter for Sparebankstiftinga Hardanger godkjennes av rette konsesjonsmyndighet (Finansdepartementet/Finanstilsynet) og at vedtektene registreres i Stiftelsestilsynet.

8. Sparebanken Vest og Sparebanken Hardanger/ Sparebankstiftinga Hardanger gis skattelempe av Finansdepartementet ved overføringen av aktiva og passiva fra Sparebanken Hardanger til Sparebanken Vest mot vederlag i egenkapitalbevis og kontanter.

9. Konkurransetilsynet ikke stiller vilkår som vesentlig etter bankenes styrers oppfatning endrer de forutsetninger partene har lagt til grunn for avtalen om sammenslåing.

Tidsplan
Det er planlagt å avholde møter i bankenes respektive representantskap og forstanderskap den 31. mai 2011 for å behandle forslaget om sammenslåing. Sammenslåingen søkes gjennomført per 31. oktober 2011, eller senest 31. desember 2011.

Kontaktpersoner
Stein Klakegg, administrerende direktør, tel: 91 10 15 00
Jan Erik Kjerpeseth, viseadministrerende direktør, tel: 95 19 84 30

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor