Farge

God bankdrift - stabil rentenetto, god kostnadsutvikling og økte tap

Sparebanken Vest fikk et resultat før skatt på 1.137 millioner kroner i årets tre første kvartaler sammenlignet med 975 millioner kroner i samme periode i fjor. Det tilsvarer en egenkapitalavkastning på 14,2 % pr tredje kvartal 2014 mot 12,4 % pr tredje kvartal 2013.

Netto renteinntekter viste en fremgang i årets tre første kvartaler til 1.717 millioner kroner, opp fra 1.581 millioner kroner i samme periode i fjor. Kostnadsprosenten i samme periode viste en nedgang til 43,2 % mot 50,5 % i samme periode i fjor.

- Resultatet viser at Sparebanken Vests underliggende drift er god og at vi har en stabil vekst i inntektene, og en positiv og god kostnadsstyring. Gjennomførte prosesser og iverksatte strategiske tiltak gjør at banken også fremover forventer gode resultater, sier administrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest.
For tredje kvartal isolert fikk banken et resultat før skatt på 178 millioner kroner mot 370 millioner kroner i samme periode i fjor. Det gir en egenkapitalavkastning på 6,2 % mot 14 % i tredje kvartal 2013. Resultatet for tredje kvartal er preget av stabil utvikling i rentenetto, god kostnadsutvikling og gjennomført restrukturering av bankens tapsutsatte utlånsportefølje på bedriftsmarkedet.

- Konkurransen i bankmarkedet er intens, og det gjelder spesielt innenfor kunder i etablerersegmentet. Derfor er det svært gledelig at banken har lykkes godt med sin satsning innenfor dette segmentet, og det gjenspeiles også i en betydelig fremgang i kundetilfredsheten. Den sterke konkurransen om boliglånskunder kombinert med rentenedsettelser setter press på utlånsmarginene, og banken forventer at presset på rentemarginer vil vedvare fremover, sier Kjerpeseth i Sparebanken Vest.

GOD KOSTNADSUTVIKLING
Sparebanken Vest har i inneværende år intensivert arbeidet for å ruste banken til å møte fremtidens bankbehov. Nye reguleringskrav, vedvarende lave renter, usikkert makrobilde, endret kundeadferd som følge av den digitale utviklingen og sterk konkurranse setter ytterligere krav til effektiv drift.

- Banken iverksatte ved avslutningen av tredje kvartal strategiske tiltak som skal bidra til modernisering og tilpasning til den digitale samfunnsutviklingen. Videre skal banken styrke sin posisjon i SMB-markedet, videreutvikle og øke samspillet og inntjeningen mellom bank og døtre/tilsluttede selskaper, og ytterligere effektivisere bankens drift, sier Kjerpeseth.

Sparebanken Vest er i god rute til å nå målsetningen om å en gjennomsnittlig kostnadsvekst på 2 % i morbanken. Ved utgangen av tredje kvartal annonserte banken at den vil redusere antall kontorer og nedbemanne med 55 årsverk innen utgangen av første halvår 2015. Dette vil bidra til at banken når sin kostnadsmålsetning samt at banken proaktivt tilpasser seg endringer i kundeatferd.

Driftskostnadene for konsernet er 375 millioner (358 millioner) i tredje kvartal, hvorav 32 millioner kroner er avsetninger forbundet med planlagt nedbemanning og filialnedleggelser. Under¬liggende driftskostnader er dermed 15 millioner lavere enn tilsvarende periode i fjor.

- Kundene bruker banken på en ny måte og etterspør nye tjenester. Vårt kontornett på Vestlandet vil fortsatt ha en sterk posisjon i fremtiden, hvor kundemøter og rådgivningstjenester vil stå sentralt, men det må tilpasses nye behov og den moderne bankkunden, sier Kjerpeseth.

ØKTE TAPSNEDSKRIVNINGER
Sparebanken Vest har i år foretatt en restrukturering og gjennomgang av bankens utlånsportefølje på bedriftsmarkedet. I regnskapet for tredje kvartal har banken foretatt en tapsnedskrivning på 200 millioner kroner relatert til ett shippingengasjement. Videre har banken inngått restruktureringsavtaler på flere av sine tapsutsatte engasjement som ble inngått i perioden i forkant av siste finanskrise.

- Risikoprofilen i bankens bedriftsmarkedspor¬tefølje er etter utført restrukturering redusert, og fremtidig tapsnivå vil i hovedsak følge konjunkturutviklingen, sier Kjerpeseth og legger til at bankens risikoprofil i bedriftsmarkedsporteføljen for øvrig er stabil og at porteføljen er godt diversifisert innenfor små- og mellomstore bedrifter på Vestlandet.

STERK FINANSIELL POSISJON
Ren kjernekapital per tredje kvartal er 11,4 % inkludert 50 % av resultatet for perioden mot 10,8 % i samme periode i fjor. Sparebanken Vests kapitaloppbygging følger plan og basert på utviklingen hittil i år forventer banken en utlånsvekst på 6 % for personmarkedet og 0,5 % for bedriftsmarkedet for inneværende år.

- Den finansielle posisjonen til Sparebanken Vest er robust og banken tilfredsstiller alle gjeldende regulatoriske kapitalkrav med god margin. Samtidig opprettholder banken målsetningen om en ren kjernekapital på 13 % innen 2016, da banken oppfatter at markedsforventningene er at norske regionsparebanker er kapitalisert på tilsvarende nivå som de største institusjonene, sier Kjerpeseth.

HOVEDTALL PR TREDJE KVARTAL 2014 (2013 I PARENTES):
Resultat før skatt: 1.137 mill. kroner (975)
Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis: 5,87 kr (4,80)
Rentenetto: 1,67 % (1,64)
Kostnadsprosent: 43,2 % (eks omstillingskostnader Q3) (50,5)
Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert: 14,2 % (12,4)

HOVEDTALL TREDJE KVARTAL 2014
Resultat før skatt: 178 mill. kroner (370)
Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis: 0,89 kr (1,85)
Rentenetto: 1,65 % (1,73)
Kostnadsprosent: 44,7 % (eks omstillingskostnader Q3) (46,7)
Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert: 6,2 % (14,0)

For mer informasjon:
Se vedlagte delårsrapport og delårspresentasjon.
Fullstendig rapport for tredje kvartal 2014 finnes også på www.spv.no.

KONTAKTPERSONER:
Jan Erik Kjerpeseth, administrerende direktør, tel: 951 98 430
Frank Johannesen, konserndirektør finans og risikostyring, tel: 952 65 971
Stig Tore Vangen, investorkontakt, tel: 920 19 134
Lars Ove Breivik, informasjonssjef, tel: 415 06 999, e-post: lars.breivik@spv.no

Presentasjon:
Sparebanken Vest presenterer regnskapstall for 3. kvartal 23. oktober i Bergen og 24. oktober i Oslo.

Bergen:
Torsdag 23. oktober kl 17.00
Scandic Ørnen - Lars Hillesgt. 18

Oslo:
Fredag 24. oktober kl 08.00
Hotel Continental - Stortingsgata 24-26

 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor