Farge

Sterk fremgang i kjernebankdriften

Sparebanken Vest fikk et resultat før skatt på 370 millioner kroner i tredje kvartal 2013, opp fra 303 millioner kroner i samme periode i fjor.

Egenkapitalavkastningen økte til 14,0 prosent i kvartalet fra 12,5 prosent i tredje kvartal 2012.

- Resultatforbedringen skyldes hovedsakelig en positiv utvikling i bankens ordinære drift med økt
nominell rentenetto og fortsatt reduserte kostnader. Det er vi meget godt fornøyd med, sier administrerende direktør Stein Klakegg i Sparebanken Vest.

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter utgjorde 573 millioner kroner i kvartalet mot 458 millioner kroner i tredje kvartal i 2012. Som tilpasning til skjerpede kapitalkrav og økte risikovekter på boliglån for norske banker gjennomførte Sparebanken
Vest i første kvartal 2013 reprisinger i både person- og bedriftsmarkedet.

- Økningen i nominell rentenetto på 25 prosent siden tredje kvartal i fjor er en konsekvens av gjennomførte reprisinger, samt reduserte innlånskostnader som følge av fallende pengemarkedsrente, sier Klakegg.

Den positive kostnadsutviklingen i banken fortsetter og følger plan.

- Driftskostnadene for konsernet er 30 millioner kroner lavere i tredje kvartal i år enn i samme kvartal i fjor. Det er en hyggelig og forventet utvikling ettersom arbeidet med å implementere kostnadsreduserende tiltak har pågått for fullt, sier
Klakegg.

Tiltakene skal bidra til at banken når sitt mål om gjennomsnittlig 2 prosent årlig kostnadsvekst i morbanken (inkludert boligkreditt) frem mot 2015. Bankens tilknyttede selskaper viste fortsatt resultatfremgang i tredje kvartal. Det forventes at
disse fire selskapene leverer et samlet positivt resultatbidrag også i 2013.

GOD OG STYRKET SOLIDITET
Sparebanken Vest har styrket sin finansielle posisjon ytterligere i tredje kvartal som følge av bedret lønnsomhet. Banken har ved utgangen av tredje kvartal ren kjernekapitaldekning på 10,8 prosent etter overgangsordningen, opp 0,2 prosentpoeng fra andre
kvartal i år.

Et helt sett av strengere og særnorske egenkapitalkrav er i høst offentliggjort. Sparebanken Vest mener at det nye regelverket ikke bidrar til nordisk harmonisering.

- Den videre utvikling i bankenes kapitaldekning vil være styrt ut fra stramheten og implementeringshastigheten i nye kapitalkrav, og eventuell mangel på harmoniserte krav mellom ulike aktører i det norske bankmarkedet, sier administrerende direktør Stein Klakegg.

Han legger til at hovedlinjene i det fremtidige regelverket innebærer fortsatt kapitaloppbygging gjennom drift.

- Signalene fra de nye regjeringspartiene skaper imidlertid tro på større grad av nordisk harmonisering i regelverket. Banken vil derfor fortsette arbeidet for at regelverket som innføres er konkurransenøytralt og ivaretar sparebankenes rammevilkår slik at Sparebanken Vest kan fortsette å fylle sin rolle som sterk aktør overfor regionalt næringsliv og boliglånskunder, sier Klakegg.

Sparebanken Vest tilfredsstiller alle gjeldende regulatoriske kapitalkrav med god margin.

TEGN TIL LAVERE NORSK VEKST
Det er tegn til en viss svekkelse i norsk økonomi. Selv om optimismen er stor og økonomien på Vestlandet i utstrekt grad er vridd mot petroleumssektoren, merkes effektene av lavere norsk vekst også i bankens regioner. På sikt kan dette gi et noe høyere risikobilde i regionen.

Bankens brutto utlånsportefølje per tredje kvartal har høy kvalitet med en privatmarkedsandel på 75 prosent. Tapene i tredje kvartal er fortsatt lave. Kvartalets nedskrivninger på utlån og tap på garantier er på 39 millioner kroner (26 millioner
kroner), tilsvarende 0,14 % av brutto utlån på annualisert basis.

Hovedtall tredje kvartal 2013 (2012 i parentes):
Resultat før skatt: 370 mill. kroner (303)
Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert: 14,0 % (12,5)
Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis: 1,85 kr (1,56)
Rentenetto: 1,73 % (1,46)
Kostnadsprosent: 46,7 % (52,9)
Ren kjernekapitaldekning: 10,8 % (9,7)
Ren kjernekapitaldekning (Basel II): 14,3 % (13,3)

Hovedtall per tredje kvartal 2013 (2012 i parentes):
Resultat før skatt: 975 mill. kroner (708)
Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert: 12,4 % (10,1)
Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis: 4,80 kr (3,67)
Rentenetto: 1,64 % (1,43)
Kostnadsprosent: 50,5 % (57,1)
Ren kjernekapitaldekning: 10,8 % (9,7)
Ren kjernekapitaldekning (Basel II): 14,3 % (13,3)

Mer informasjon:
Se vedlagte delårsrapport og delårspresentasjon.

Kontaktpersoner:
Stein Klakegg, administrerende direktør, tel: 91 10 15 00
Frank Johannesen, direktør risikostyring og compliance, tel: 95 26 59 71
Jens Olav Aksdal, konstituert CFO, tel: 97 16 30 39
Lars Ove Breivik, informasjonssjef, tel: 41 50 69 99, e-post: lars.breivik@spv.no

Presentasjoner:

Bergen:

Bølgen & Moi, Vågsallmenningen 16,
onsdag 23. oktober kl 08.30 ved viseadm. direktør Jan Erik Kjerpeseth.
Frokost serveres fra kl 08.15.

Oslo:
Hotel Continental, Stortingsgata 2,
onsdag 23. oktober kl. 09.00 ved adm. direktør Stein Klakegg.
Frokost serveres fra kl 08.30.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor