Farge

Stabil resultatutvikling og sterk fremgang i produktselskaper 2. kvartal 2012

Sparebanken Vest fikk et resultat før skatt på 405 millioner kroner i første halvår, en økning fra 398 millioner kroner i samme periode i fjor. Banken opplever god kundevekst og passerte i første halvår 250.000 kunder i personmarkedet.

 - Resultatet for første halvår er godt, og det er svært gledelig å se at stadig flere vestlendinger velger å bruke oss som sin bankforbindelse, sier administrerende direktør Stein Klakegg i Sparebanken Vest.

Driftsinntektene har i første halvår økt med 154 millioner, primært som følge av økte volum og bedring i nominell rentenetto og en samlet resultatfremgang på 46 millioner kroner fra tilknyttede selskaper.
Blant fremgangen i de tilknyttede selskapene er det spesielt Frende Forsikring som har gitt et økt resultatbidrag. Sparebanken Vest eier 44,7 prosent av Frende. Samlet sett bidro forsikringsselskapet med 26,5 millioner kroner i første halvår mot minus 10,5 millioner i samme periode i fjor. Frende fylte fem år i juni og har nå over 120.000 kunder totalt.

- Det er gledelig å registrere at Frende etter krevende oppstartsår begynner å gi et positivt og økende resultatbidrag til sine eiere, og vi venter ytterligere vekst fremover, sier Klakegg.

Resultatet for andre kvartal isolert ble 171 millioner kroner før skatt mot 183 i samme periode i fjor. I andre kvartal har urolige internasjonale finansmarkeder påvirket bankens finansielle instrumenter i negativ retning. I tillegg har kostnader knyttet til overtakelsen av Sparebanken Hardanger og IT påvirket kostnadene. Det pågående forbedringsprogrammet i banken har gitt en reduksjon i antall årsverk hittil i år på 30 målt mot samme periode i fjor. Dette forbedringsarbeidet fortsetter, og den regnskapsmessige effekten av dette ventes imidlertid først å materialisere seg fra 2013.

Styrket kapitaldekning
Sparebanken Vest sin finansielle posisjon er solid. Banken har god kvalitet på sin utlånsportefølje med en privatmarkeds-andel på over 70 prosent. Bankens tap er lave og var i andre kvartal på nivå med samme periode i fjor. De lave tapene reflekterer god totalkvalitet i bankens utlånsportefølje.

Sparebanken Vest tilfredsstiller videre de regulatoriske kapitalkravene med god margin. Kapitaldekningen er styrket i andre kvartal og var 30.06.12 på 15,6 prosent mot 15,4 prosent i samme periode i fjor (Basel II fullt implementert).

God vekst i utlån
Farten og optimismen i økonomien på Vestlandet er god. Bankens utlån økte videre i kvartalet og passerte 104 milliarder kroner i netto utlån til bedrifter og husholdninger.

- Våre utlån økte totalt sett med 14,3 prosent fra utgangen av andre kvartal 2011, inkludert overtatt virksomhet fra Sparebanken Hardanger, og det er vi godt fornøyd med, sier administrerende direktør Stein Klakegg.

Ser man bort fra overtagelsen av Sparebanken Hardanger var utlånsveksten til personmarkedet på 8,9 prosent siste 12 måneder. Det er godt over den totale veksten for norske husholdninger som hadde en tolvmånedersvekst på 7,1 prosent frem til utgangen av juni, ifølge SSB.

Også innskuddsveksten i banken var sterk i andre kvartal, og samlede kundeinnskudd ved utgangen av kvartalet var 58,1 milliarder kroner, sammenlignet med 52,6 milliarder kroner på samme tid i fjor. Dette gir en 12-måneders vekst på 10,4 prosent.

Over 250.000 kunder
Antall kunder i Sparebanken Vest fortsetter å øke idet banken har fått 18.400 nye kunder siden andre kvartal i fjor, hvorav om lag halvparten er tidligere Sparebanken Hardanger- kunder.

- Dette viser at vi har en jevn tilstrømming av nye kunder, og vi ser også at en stadig økende andel av våre kunder benytter seg av flere tjenester og produkter som finanshuset Sparebanken Vest tilbyr, sier Klakegg.

Han legger til at dyktige og serviceorienterte medarbeidere, et godt produktutvalg til fornuftige priser, samt nye og selvbetjente tekniske løsninger har bidratt til at kundetilfredshetsundersøkelsen for andre kvartal viste et fortsatt meget høyt nivå.

Hovedtall andre kvartal 2012 (2011 i parentes):
Driftsresultat før nedskrivninger og skatt: 199 mill. kroner (211)
Resultat før skatt: 171 mill. kroner (183)
Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis: 0,88 kr (1,19)
Rentenetto: 1,44 % (1,44)
Kostnadsprosent: 1,25 % (1,23)
Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert: 7,3 % (9,2)

Hovedtall første halvår 2012 (2011 i parentes):
Driftsresultat før nedskrivninger og skatt: 483 mill. kroner (437)
Resultat før skatt: 405 mill. kroner (398)
Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis: 2,13 kr (2,58)
Rentenetto: 1,42 % (1,43)
Kostnadsprosent: 1,25 % (1,22)
Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert: 8,9 % (10,1)

Mer informasjon:
Se vedlagte delårsrapport og delårspresentasjon.

Kontaktpersoner:
Stein Klakegg, administrerende direktør, tel: 91 10 15 00
Jan Erik Kjerpeseth, viseadministrerende direktør, tel: 95 19 84 30
Lars Ove Breivik, informasjonssjef, tel: 41 50 69 99

Presentasjoner:
Sparebanken Vest legger frem regnskapstall for andre kvartal 2012 – torsdag 23. august i Bergen kl. 15.15.

Presentasjonen vil finne sted på arrangementet Hordaland på Børs, som holdes på Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor