Farge

Styringsrenten uendret på 2,25 prosent, men rentebanen justeres

Hovedstyret i Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 2,25 prosent på sitt rentemøtemøte 22. juni.

Hallgeir Isdahl er sjeføkonom i Sparebanken Vest. 
Sjeføkonom Hallgeir Isdahl i
Sparebanken Vest.
Foto: Sparebanken Vest

Sjeføkonom Hallgeir Isdahl i Sparebanken Vest kommenterer rentebeslutningen fra Norges Bank:

Hovedstyret i Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 2,25 på sitt rentemøtemøte 22. juni. Dette var helt i tråd med markedets forventninger. Det som likevel gav visse markedsreaksjoner var at sentralbankens renteprognoser, rentebanen, ble justert. Justeringen av rentebanen innebærer en noe raskere oppgang i 2011, og en litt mer moderat oppgang i 2012 og 2013 enn det som var lagt til grunn i forrige Pengepolitiske Rapport fra Norges Bank.

Vi har i tidligere rentekommentarer vært inne på handlingsdilemma som Norges Bank har stått i på grunn av en svært ulik økonomisk utvikling i Norge og internasjonalt. Dette handlingsdilemma er nå blitt enda tydeligere.

Hovedutviklingstrekkene internasjonalt peker i retning av redusert vekstkraft og fallende renteforventninger, men Norsk økonomi er preget av en relativt robust vekst og en tiltagende stramhet i arbeidsmarkedet. Videre vektlegges at lønnsveksten har tiltatt litt sterkere enn forventet. Lønnsveksten vil sammen med en relativt markant befolkningsvekst kunne bidra til at etterspørselen vil utvikle seg sterkt gjennom prognoseperioden. Investeringsvirksomheten er høy og boligprisene fortsetter å stige. Dette er utviklingstrekk som helt klart trekker i retning av at en hevning av renten fra dagens fortsatt lave nivåer er fornuftig.

Handlingsdilemma for Norges Bank i rentefastsettelsen er knyttet til en utvikling i internasjonal økonomi som sannsynliggjør at en sterk renteoppgang internasjonalt og hos våre handelspartnere lar seg vente på. Vi ser en klar tendens til en svekkelse av vekstkraften i den industrialiserte delen av verden. Bekreftelsen av en svakere utvikling i USA enn tidligere antatt, og gjeldssituasjonen i Europa øker sannsynligheten for en svakere vekst internasjonalt. Disse forholdene er klart reflektert i markedets forventninger til renteutviklingen.

Et overordnet beslutningsproblem for Norges Bank vil derfor være knyttet til faren for at forskjellen på det norske og det internasjonale rentenivået vil bidra til en ytterligere forverring av konkurranseevnen gjennom en styrking av kronen. I en så åpen økonomi som den norske er det klart at det internasjonale rentenivået legger sterke føringer på pengepolitikken gjennom virkningen på valutakursen.

I pengepolitisk rapport 2/2011 som ble publisert i tilknytning til rentemøtet i går utlegger Norges Bank sitt syn på den økonomiske utviklingen og begrunner justeringer av sine renteprognoser (rentebanen). Her fremgår det klart at begrunnelsen for en noe raskere oppgang på kort sikt er knyttet til innenlandske forhold, da først og fremst veksten i kapasitetsutnyttelsen. Her er det utviklingen i arbeidsmarkedet som er den dominerende faktoren. Gjennom 2012 og 2013 begrunnes en nedjustering av rentebanen med renteutviklingen internasjonalt og hensynet til valutakursen.

På kort sikt, åpner rentebanen for inntil tre hevninger av renten i 2011 om vi legger 0,25 prosentpoeng til grunn for hver rentehevning. Det er vår oppfatning at sannsynligheten nok er størst for at det blir to til i år, og at den første kommer allerede i august. Vi må heller ikke bli overrasket om vi skulle få en ytterligere nedjustering av rentebanen for 2012-2014. Dette vil i tilfelle være knyttet til at vi får en videre svekkelse av veksten internasjonalt. 
 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor