Farge

Godt resultat med styrket kapitaldekning

Sparebanken Vest fikk et resultat før skatt på 332 millioner kroner i andre kvartal 2013, en økning fra 171 millioner kroner i samme periode i fjor. Egenkapitalavkastningen økte til 12,7 prosent i kvartalet fra 7,3 prosent i andre kvartal 2012.

- Vi er godt fornøyd med at den fortsatt positive resultatutviklingen drives av solid kjernebankdrift, med økt rentenetto og reduserte kostnader som hoveddrivere, sier administrerende direktør Stein Klakegg i Sparebanken Vest.

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter utgjorde 549 millioner kroner i kvartalet mot 439 millioner kroner i andre kvartal i 2012. Sparebanken Vest gjennomførte i første kvartal 2013 reprisinger i både person- og bedriftsmarkedet som tilpasning til skjerpede kapitalkrav og økte risikovekter på boliglån for norske banker.

- Resultatet i andre kvartal reflekterer de grepene banken iverksatte i 2012 og i første kvartal i år. Samtidig fortsetter bankens positive kostnadsutvikling. Implementering av ytterligere kostnadsbesparende tiltak gjør at banken er godt i rute mot målet om
2 prosent gjennomsnittlig kostnadsvekst i morbanken frem mot 2015, sier Klakegg.

Utviklingen i driftskostnadene i morbanken viser en nedgang på – 3 prosent i første halvår mot rapportert samme periode i fjor.

Bankens tilknyttede selskaper viser fortsatt fremgang i andre kvartal. Som i forrige kvartal bidrar alle fire positivt til resultatet.
- Det er gledelig at den positive utviklingen fortsetter, og det forventes at bankens tilknyttede selskaper leverer et samlet positivt resultatbidrag også i 2013, sier Klakegg.

Styrket kapitaldekning

Sparebanken Vest sin finansielle posisjon er solid. God kjernebankdrift har bidratt til å styrke kapitaldekningen i banken i tråd med kommende myndighetskrav. Banken har ved utgangen av andre kvartal ren kjernekapitaldekning på 10,6 prosent etter overgangsordningen, opp 1,1 prosentpoeng fra første halvår 2012.

- Signalene fra norske myndigheter knyttet til fremtidig regelverk innebærer at kapitaloppbygging gjennom drift fortsatt er nødvendig. God kjernebankdrift og moderat utlånsvekst understøtter at målet om egenfinansiert vekst fremover står fast, sier Klakegg.

Banken vil fortsette arbeidet for å sikre at regelverket som innføres er konkurransenøytralt og ivaretar sparebankenes rammevilkår slik at Sparebanken Vest kan fortsette å fylle sin rolle som sterk aktør overfor regionalt næringsliv og boliglånskunder.

Bankens utlånsportefølje har høy kvalitet med en privatmarkedsandel på 74 prosent. Tapene er fortsatt lave. Kvartalets nedskrivninger på utlån og tap på garantier er på 30 mill kroner (28 mill kroner), tilsvarende 0,11 % av brutto utlån på annualisert basis.

Sparebanken Vest tilfredsstiller videre alle regulatoriske kapitalkrav med god margin.

Hovedtall andre kvartal 2013 (2012 i parentes):
Resultat før skatt: 332 mill. kroner (171)
Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert: 12,7 % (7,3)
Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis: 1,62 kr (0,93)
Rentenetto: 1,72 % (1,44)
Kostnadsprosent: 50,9 % (64,0)
Ren kjernekapitaldekning: 10,6 % (9,5)
Ren kjernekapitaldekning (Basel II): 14,2 % (12,9)

Hovedtall første halvår 2013 (2012 i parentes):
Resultat før skatt: 605 mill. kroner (405)
Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert: 11,6 % (8,9)
Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis: 2,95 kr (2,23)
Rentenetto: 1,60 % (1,42)
Kostnadsprosent: 52,6 % (59,5)
Ren kjernekapitaldekning: 10,6 % (9,5)
Ren kjernekapitaldekning (Basel II): 14,2 % (12,9)

Mer informasjon:
Se vedlagte delårsrapport og delårspresentasjon.

Fullstendig rapport for andre kvartal 2013 finnes også på www.spv.no.

Kontaktpersoner:
Stein Klakegg, administrerende direktør, tel: 91 10 15 00
Ragnhild Janbu Fresvik, konstituert CFO, tel: 95 92 80 38
Lars Ove Breivik, informasjonssjef, tel: 41 50 69 99

Presentasjoner:
Sparebanken Vest legger frem regnskapstall for andre kvartal 2013 – torsdag 22. august i Bergen kl. 15.25.
Presentasjonen vil finne sted på arrangementet Hordaland på Børs, som holdes på Radisson Blu Royal Hotell, Bryggen i Bergen.


Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor