Farge

Tidenes beste resultat for Sparebanken Vest i 2010

Sparebanken Vest styrker markedsposisjonen på Vestlandet med en økning på over 11700 nye kunder i 2010 og passerer for første gang 2 milliarder kroner i netto driftsinntekter.
Resultatet før nedskrivninger og skatt var i 2010 på 927 millioner kroner mot 770 millioner kroner i 2009.

- Kombinasjonen av tidenes beste resultat, økte inntekter, lavere kostnadsprosent, flere kunder og tidenes beste måling på kundetilfredshet gjør meg overbevist om at Sparebanken Vest har den rette plattformen for videre utvikling og vekst, sier administrerende direktør Stein Klakegg i Sparebanken Vest.

En god utvikling i nominell rentenetto fra 1,453 mrd. kroner i 2009 til 1,516 mrd. kroner i 2010, sammen med lave tap, gav Sparebanken Vest et resultat før skatt på 800 millioner kroner i 2010 mot 500 millioner i 2009.

Hovedtall
Året 2010 (2009 i parentes):
Driftsresultat før nedskrivninger og skatt: 927 mill. kroner (770)
Resultat før skatt: 800 mill. kroner (500)
Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis: 5,86 kr (4,53)
Rentenetto: 1,49 % (1,58)
Kostnadsprosent: 1,20 % (1,27)
Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert: 11,3 % (8,0)
Styrets forslag til utbytte pr egenkapitalbevis: 3,50 kr (2,0)
Styrets forslag til gaver til allmennyttige formål: 30 mill. kroner (25)

Fjerde kvartal 2010 (fjerde kvartal 2009 i parentes):
Driftsresultat før nedskrivninger og skatt: 215 mill. kroner (213)
Resultat før skatt: 168 mill. kroner (148)
Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis: 1,12 kr (1,40)
Rentenetto: 1,44 % (1,58)
Kostnadsprosent: 1,26 % (1,23)
Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert: 8,3 % (10,0)

Resultatet før skatt på 168 millioner for fjerde kvartal er preget av god vekst i driftsinntektene, moderat vekst i driftskostnader og lave nedskrivninger på utlån og garantier.

- For fjerde kvartal 2010 har vi en god underliggende vekst i provisjonsinntekter fra produktselskapene Eiendomsmegler Vest, Frende Forsikring og Norne Securities. Med en samlet kapitaldekning for 2010 på 15 %, Basel II fullt implementert, er Sparebanken Vest godt kapitalisert for fremtidig vekst og lønnsomhet, forklarer administrerende direktør Stein Klakegg.

Selskapsetableringer
Sparebanken Vest har de siste årene sammen med andre selvstendige sparebanker gjennomført en betydelig strategisk satsning knyttet til oppbygging av ulike produktselskaper der Frende Liv og Frende Skade utgjør de største. Bankene har lykkes godt med etableringene. På kort sikt påvirker disse etableringene resultatet negativt, men det vurderes at det bygges verdier for banken og EKbeviseierne som ligger godt over de negative resultateffektene på kort sikt.

Justert utbyttepolitikk
Sparebanken Vest har tidligere meddelt at man vil vurdere hvorvidt nytt lovverk tilsier at banken organisatorisk bør innrette seg på en annen måte enn i dag.
Sparebanken Vest har hatt en grundig prosess og dialog med bankens primære interessegrupper for å belyse muligheter og utfordringer for Sparebanken Vest sett i lys av nye rammebetingelser og bankens langsiktige strategi. Styret i banken har kommet til at EK-bevismodellen med et attraktivt utbyttenivå totalt sett er det valget som i størst grad i svarer til interessegruppenes føringer, gir det beste grunnlag for å nå bankens strategiske målsetninger og derigjennom en attraktiv avkastning for våre EK-beviseiere.
For å gjøre egenkapitalbeviset (SVEG) enda mer attraktivt for investorene, er utbyttepolitikken justert med en høyere utdelingsgrad til egenkapitalbeviseierne.
Banken gjennomførte i 2010 en vellykket emisjon som har bidratt til betydelig større notert kapital, som i andre halvår 2010 har bidratt til vesentlig bedret likviditet i bankens EK-bevis.

Mer informasjon:
Se vedlagte delårsrapport og delårspresentasjon.

Kontaktpersoner:
Stein Klakegg, administrerende direktør, tel: 91 10 15 00
Jan Erik Kjerpeseth, viseadministrerende direktør, tel: 95 19 84 30
Benedicte Schilbred Fasmer, direktør Kapitalmarked, tel: 95 06 00 34

Presentasjoner:
Sparebanken Vest legger frem regnskapstall for året og fjerde kvartal 2010 – tirsdag 22. februar i Oslo og i Bergen.

Oslo, tirsdag 22. februar kl. 08:15:
Presentasjonen i Oslo er ved administrerende direktør Stein Klakegg og starter kl. 08:15
Sted: Hotel Continental – møterom ”Fire årstider”, Stortingsgata 24
Frokost serveres fra kl. 08:00

Bergen, tirsdag 22. februar kl. 08:30:
Presentasjonen i Bergen er ved viseadministrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth og starter kl. 08:30
Sted: Bølgen & Moi - Lysverket, Rasmus Meyers Allè 9
Frokost serveres fra kl. 08.15.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor