Farge

Stabilt positive Vestlandsbedrifter vil ha flere og bedre veier

Fergefri E39, bedre veiforbindelser i egen region og bedre innfartsårer til byene er de samferdselsprosjektene 700 bedriftsledere på Vestlandet ønsker aller helst at skal bli realisert.

- Når fire av 10 bedriftsledere har mer og bedre vei øverst på ønskelisten så kort tid før Nasjonal Transportplan skal legges frem og besluttes på Stortinget er dette et sterkt signal til politikerne fra næringslivet på Vestlandet, sier Hallgeir Isdahl som er direktør for Sparebanken Vest Markets.

Tallene er hentet fra Vestlandsindeks 1/2013 som er en pulsmåler blant 700 bedrifter i de fire Vestlandsfylkene.
- Samferdsel er en viktig og sentral del av næringslivet på vestlandet, og en av premissgiverne for at landsdelen skal kunne videreføre sin konkurransekraft. Signalet til politikerne om at samferdsel i vest må prioriteres understøttes av funnene i undersøkelsen idet hele 93 prosent av vestlandsbedrif¬tene svarer at de bryr seg om samferdsel og mener at samferdsel generelt er viktig for utviklingen for næringslivet på Vestlandet, mens 77 prosent svarer at god samferd¬sel er viktig for sin egen bedrift, sier Isdahl.


22 prosent av bedriftslederne svarer at en utbygging av fergefri E39 fra Kristiansand til Trondheim vil være mest fordelaktig for dem om ble realisert, mens 18 prosent svarer at bedre veiforbindelser mellom nærliggende kommuner i egen region ville være mest fordelaktig. 11 prosent har bedre innfartsårer på topp, mens jernbane-utbygging i ulike varianter kommer relativt langt ned på bedriftenes prioriteringsliste.

Professor i sammenlignende politikk ved UiB, Frank H. Aarebrot er ikke overrasket over at såpass mange prioriterer fergefri E39, og mener en slik utbygging vil være samfunnsøkonomisk fornuftig. Samtidig slår han fast at undersøkelsen er skuffende lesning for jernbaneentusiastene på Stortinget.

- Jeg tror at dersom fergefri kyststamvei blir realisert vil det være en styrke for hele Vestlandet. Da kan Vestlandet klare å unngå det jeg kaller for ”Oslo-fenomenet” med stadig større fortetning i og rundt storbyene og et enormt press på innfartsårene. Det fenomenet er verken ønskelig for bedrifter, arbeidstakere eller miljøet. En fergefri E39 langs kysten kan bety at industri og næringsutvikling kommer til å være fysisk lokalisert langs veien og hele kysten, altså utenfor storbyene. På den måten får Vestlandet opprettholdt sitt spredte bosettingsmønster og det kan stimulere til økt utvikling og økonomisk verdiskapning, sier Aarebrot i en kommentar til undersøkelsen.

Statistikken viser også at 30 prosent av bedriftene i Møre og Romsdal og 26 prosent av bedriftene i Sogn og Fjordane ønsker fergefri E39 mot bare 16 og 19 prosent i henholdsvis Bergen og Stavanger. Derimot er det i byene ønsket om bedre innfartsårer er høyest, og det er her også ønsket om utbygging av jernbane og bybane er mest fremtredende.

Optimisme i Vest med økt fremtidstro
Vestlandsindeks 1/2013 viser at den stabilt gode økonomiske utviklingen dominerer på Vestlandet, med en nåtidsindeks på 65 og en fremtidsindeks på 69. Troen på fremtiden er opp ett poeng fra fjerde kvartal 2012 og to poeng fra tredje kvartal i fjor. Ingen av de 700 bedriftslederne har en svært negativ forventning til fremtiden, og bare 3 prosent – eller 19 bedriftsledere - har et ganske negativt syn på det neste halvåret.
- Dette styrker oppfatningen om at veksten på Vestlandet vil fortsette. Arbeidsledigheten er lav, investeringsnivået høyt og det er lite som tilsier at den svake veksten internasjonalt skal få tyngre fotfeste i Norge. Så må det også nevnes at vår innrettning mot petroleumsindustrien gir regionen et meget godt økonomisk utgangspunkt, sier Hallgeir Isdahl i Sparebanken Vest.

I første kvartal er det spesielt i tjenestesektoren vi ser betydelig flere optimister nå enn ved forrige måling, mens optimismen i blant annet industrien er noe lavere.
- Økt optimisme i tjenestesektoren skyldes nok flere faktorer. En forklaring er når velstandsnivået øker, da øker også kjøpet av tjenester. Dette gjelder ikke bare privatpersoner som stadig kjøper flere tjenester for å gjøre hverdagen lettere. Vestlendinger unner seg også flere luksustjenester i perioder med god økonomi. Tilsvarende ser vi også noe av den samme utviklingen hos bedrifter. Mange selskaper kjøper nå inn tjenester i stedet for å ha egne ansatte til å gjøre jobben, sier Isdahl.

Andre interessante funn i undersøkelsen:

  • 35 % sier investeringene vil øke de neste seks måneder mot 32 % i forrige måling
  • Andelen som melder om kapasitetsproblemer har gått opp fra 26 % til 30 %, hvorav 80 % nevner begrenset tilgang til arbeidskraft som et problem. Hele 93 % innen ”Bygg- og anleggsvirksomhet” melder om dette mot 87 % i forrige måling.
  • 23 % av bedriftene har økt antall årsverk siste tre måneder, mot 28 % i forrige måling.
    Ni prosent har redusert sin bemanning. 30 % av bedriftene venter å ansette flere medarbeidere i løpet av de neste seks måneder
  • 1/3 av bedriftene spår økte utsalgspriser i løpet av de neste seks månedene
  • Nærmere 40 % av bedriftene venter bedre lønnsomhet neste halvår mot 42 % i forrige runde
  • 67 % av bedriftene venter at utviklingen for virksomheten vil bli positiv. Rogaland topper listen med 70 % tett fulgt av Hordaland med 69 %. Deretter Sogn og Fjordane med 63 % og Møre og Romsdal med 60 %

Kontaktperson:
Hallgeir Isdahl, Direktør Sparebanken Vest Markets, tel: 406 02 143

Fakta om Vestlandsindeks:
Vestlandsindeks er en relativt ny kvartalsvis temperaturmåler på næringslivet på Vestlandet utarbeidet av Sparebanken Vest i samarbeid med Respons Analyse. Første publisering av indeksen var i februar 2012, slik at dette er den femte publiseringen.

Indeksen er den eneste som omfatter hele Vestlandet idet den baserer seg på en spørreundersøkelse blant bedriftsledere i Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Det er Respons Analyse AS som gjennomfører intervjuene.

Den telefonbaserte undersøkelsen ble gjennomført blant 700 bedrifter i perioden 11. – 22. januar 2013, fordelt på 200 bedrifter i Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal og 100 i Sogn og Fjordane. Bedriftene er tilfeldig utvalgt blant bedrifter med mer enn to ansatte.

Bedriftene i undersøkelsen blir spurt om hvordan de har opplevd situasjonen for blant annet etterspørsel, sysselsetting, investering og markedsutsikter de tre foregående månedene og hvordan de forventer at utviklingen skal bli de kommende seks måneder.

Vestlandsindeksen for første kvartal 2013 viser en sanntidsindeks på 65 og en fremtidsindeks på 69. Tilsvarende tall for fjerde kvartal 2012 var 65 og 68. Indeksen kan komme ut på et nivå mellom 0 og 100, hvor 50 er et nøytralt nivå. Et tall over 50 indikerer at bedriftene har et positivt syn på den økonomiske situasjonen og utviklingen, mens et tall under 50 indikerer pessimisme.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor