Farge

Resultatfremgang i 2. kvartal og sterk finansiell posisjon

Sparebanken Vest fikk et resultat før skatt 959 millioner kroner i første halvår 2014 sammenlignet med 605 millioner kroner i samme periode i fjor. Det tilsvarer en egenkapitalavkastning på 18,3 % for første halvår 2014 mot 11,6 % i første halvår 2013.

Sparebanken Vest fikk et resultat før skatt 959 millioner kroner i første halvår 2014 sammenlignet med 605 millioner kroner i samme periode i fjor. Det tilsvarer en egenkapitalavkastning på 18,3 % for første halvår 2014 mot 11,6 % i første halvår 2013.

For andre kvartal isolert fikk banken et resultat før skatt på 433 millioner kroner mot 332 millioner kroner i samme periode i fjor. Det gir en egenkapitalavkastning på 16,8 % mot 12,7 % i andre kvartal 2013.
- Resultatfremgangen i andre kvartal kommer som følge av økt rentenetto, en positiv utvikling i kostnadene og gevinst ved salg av eiendommer. I tillegg er jeg svært fornøyd med at resultatbidraget fra våre tilknyttede selskaper øker betraktelig i årets andre
kvartal sammenlignet med andre kvartal i fjor, sier administrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest.

I andre kvartal økte bankens netto renteinntekter til 575 millioner kroner fra 549 millioner kroner i samme kvartal i fjor, mens kostnadene viste en nedgang på 10 millioner kroner til 365 millioner kroner. Kostnadsprosenten for andre kvartal er 46,9 %, ned fra 50,9 % i andre kvartal i fjor.

- Det er gledelig å se at kostnadsstyringen er god og at utviklingen er i henhold til bankens mål om maksimal gjennomsnittlig kostnadsvekst på 2 % i morbanken frem mot 2015, sier Kjerpeseth.

- Samtidig er det slik at både Sparebanken Vest og banknæringen generelt befinner seg i en tid med store omveltninger. Endrede regulatoriske rammebetingelser, vedvarende lave renter, endret kundeadferd som følge av nye digitale tjenester og en sterk konkurranse medfører at banken må fortsette å drive effektivt i årene fremover for å sikre en robust og tilfredsstillende inntjening, fortsetter Kjerpeseth.

Økningen i resultatbidraget fra bankens deleide selskaper skyldes først og fremst en meget positiv resultatfremgang i Frende Forsikring, men alle fire selskaper bidrar positivt. Samlet sett økte bidraget med 18 millioner kroner til 30 millioner kroner i
andre kvartal.

- I andre kvartal besluttet også styrene i Frende Forsikring å slå sammen Frende Livsforsikring AS og Frende Skadeforsikring AS i en felles driftsmodell med én ledergruppe. Målet er å sikre bedre og mer helhetlige kundeopplevelser, mer effektive prosesser og langsiktig lønnsomhet, sier Kjerpeseth.

God vekst
Sparebanken Vest har en målsatt utlånsvekst på 6 % i personmarkedet og 2,5 % i bedriftsmarkedet for 2014. I andre kvartal var utlånsveksten på henholdsvis 2,4 % i personmarkedet og 0,7 % i bedriftsmarkedet.

- Basert på utviklingen per andre kvartal og forventningene for Vestlandet fremover forventer banken å nå målsatt utlånsvekst i både person- og bedriftsmarkedet i 2014, sier Kjerpeseth. Han legger til at banken er fornøyd med en netto kundevekst i
personmarkedet på over 1.500 kunder i første halvår og om lag 150 nye bedriftskunder.

Digital milepæl
Banken satser sterkt på digitale tjenester. Juni ble derfor en milepæl i bankens historie da antallet pålogginger i mobilbanken for første gang var høyere enn i nettbanken.

- Det er svært gledelig at i løpet av mindre enn to års drift har mer enn 70.000 av våre kunder aktivert mobilbanktjenesten og benytter den hyppig, ettersom det normalt sett ofte tar lang tid før nye kanaler får skikkelig fotfeste. Mobilbanken er nå Sparebanken Vest sin største selvbetjeningskanal, sier Kjerpeseth.
Økt bruk av elektronisk signering av lånedokumenter skjøt ytterligere fart i andre kvartal. Totalt ble 69 % av alle lånesaker signert elektronisk i juni, mot 41 % i januar i år.

Dette viser at kundene i økende grad bruker bankens nye tjenester til å utføre dagligdagse banktjenester.
Samtidig satser banken sterkt på lokal kompetanse slik at banken imøtekommer kundenes behov når de søker
personlig økonomisk rådgivning ved større økonomiske beslutninger.

- Denne utviklingen innebærer at bankens samlede distribusjon møter endret kundeatferd, og at innholdet i bankens kontornett over tid endrer karakter. Banken arbeider i disse dager med strategiske tiltak som skal bidra til modernisering og tilpasning til den digitale samfunnsutviklingen, og i det arbeidet er det sentralt at vi ivaretar våre sparebankverdier og vårt særpreg samtidig som vi fornyer oss, sier Kjerpeseth.

Høyere tap
Resultatene for andre kvartal er påvirket av samlede nedskrivninger på utlån og garantier på 123 millioner kroner sammenlignet med 30 millioner kroner i andre kvartal 2013. Den samlede risikoen i bedriftsmarkedsporteføljen er stabil. Organisatoriske
tiltak kombinert med målrettede aktiviteter skal bidra til bedre kredittkvalitet og inntjening i bedriftsmarkedet.

Innfrir kapitalkrav
Sparebanken Vest sin finansielle posisjon er solid og bankens utlånsportefølje har en privatmarkedsandel på 72 prosent. Banken tilfredsstiller alle gjeldende regulatoriske kapitalkrav med god margin.
Ren kjernekapital per andre kvartal er 11,5 % inkludert 50 % av resultatet for perioden.

Finansdepartementets beslutning i andre kvartal knyttet til fremtidige kapitalkrav innebærer at Sparebanken Vest fra 1. juli 2016 vil ha et kombinert minimums- og bufferkrav til ren kjernekapital på 11 %.
- Bankens målsettingen om en ren kjernekapital-dekning på 13 % innen 2016 ligger imidlertid fortsatt fast da banken oppfatter at markedsforventningene vil være at norske regionbanker er kapitalisert på tilsvarende nivå som de største institusjonene, sier
administrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth.

Hovedtall andre kvartal 2014 (2013 i parentes):
Resultat før skatt: 433 mill. kroner (332)
Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis: 2,32 kr (1,62)
Rentenetto: 1,69 % (1,72)
Kostnadsprosent: 46,9 % (50,9)
Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert: 16,8 % (12,7)

Hovedtall første halvår 2014
Resultat før skatt: 959 mill. kroner (605)
Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis: 4,98 kr (2,95)
Rentenetto: 1,68 % (1,60)
Kostnadsprosent: 42,5 % (52,6)
Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert: 18,3 % (11,6)

For mer informasjon:
Se vedlagte delårsrapport og delårspresentasjon.

Kontaktpersoner:
Jan Erik Kjerpeseth, administrerende direktør, tel: 951 98 430
Frank Johannesen, konserndirektør Finans og risikostyring, tel: 952 65 971
Stig Tore Vangen, investorkontakt, tel: 920 19 134
Lars Ove Breivik, informasjonssjef, tel: 415 06 999, e-post: lars.breivik@spv.no

Presentasjon:
Sparebanken Vest legger frem regnskapstall for andre kvartal 2014 - torsdag 21. august på arrangementet
«Hordaland på Børs» kl. 15.00 på Radisson Blu Hotel Royal, Bryggen Bergen.

 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor