Farge

Bankregulering på OL-programmet?

Det olympiske motto om «fortere, høyere, sterkere» kan passe godt for banker som skal tilpasse seg nye kapitalkrav. Finansdepartementets forslag til hvordan kravene skal beregnes i Norge vil imidlertid bryte med intensjonene i det nye europeiske regelverket.  

Dette er et debattinnlegg fra Finansavisen 20.07.2013. Innlegget er skrevet av viseadm. direktør Jan Erik Kjerpeseth og direktør for Risikostyring og Compliance Frank Johannesen i Sparebanken Vest.

 Jan Erik
Viseadm. direktør
Jan Erik Kjerpeseth i
Sparebanken Vest.
Frank Johannesen
Direktør for Risikostyring og
Compliance Frank Johannesen
i Sparebanken Vest.

I vårt høringssvar peker vi på en løsning som gjør at norske banker fort kan tilpasse seg kapitalkrav som både er høyere og sterkere enn i andre land, men som også ivaretar den olympiske ånd om ”fair play”.

I debatten om bankregulering kan det helt sikkert fremstå som om norske bankers rop om harmoniserte regler betyr at vi ikke ønsker strengere krav enn det som er i andre land. Det er IKKE korrekt! Dersom norske myndigheter mener risikoen i det norske finansielle systemet er høyere enn i andre land, motsetter vi oss ikke strengere krav. Men, det må gjøres på en måte som viser at strengere krav til norske banker medfører at vi faktisk har mer tapsabsorberende kapital enn utenlandske banker.

Den norske banknæringen preges i dag av sunn konkurranse mellom forretningsbanker og sparebanker, mellom store og små banker, og nasjonale og internasjonale aktører. Felles for alle er at vi må tilpasse oss det nye europeiske regelverket. Norske myndigheter ønsker imidlertid å innføre nasjonale tilpasninger i regelverket som kun gjøres gjeldende for norske banker. Filialer av utenlandske banker kan da drive virksomhet i Norge med lavere krav enn norske banker. På kort sikt kan det bety at de tar markedsandeler. På lengre sikt kan konsekvensene bli mer alvorlige: Utenlandske banker reiser gjerne «hjem» og slikker sine sår i eller etter en krise. Ved et fremtidig tilbakeslag i norsk økonomi vil det være uheldig om vi ikke lenger har en robust norsk banksektor som er klar til å støtte opp om norsk næringsliv for å få veksten tilbake på sporet.

Forslagene til norske tilpasninger kan imidlertid så tvil om soliditeten og kvaliteten på norske bankers eiendeler. Myndighetenes betydelige fokus på risikovekter på boliglån kan skape inntrykk av at det er en boble i det norske boligmarkedet og at det er risikabelt å investere i gjeld fra norske banker som har høy eksponering mot private boliglån. Et høyt kapitalkrav i Norge er ikke da nødvendigvis en fordel for norske banker – tvert imot kan det oppfattes som et signal fra myndighetene om at norske bankers eiendeler er svært risikable og at gjeldsinvestorene derfor bør øke sine risikopremier.

Norske banker er solide og godt rustet for å møte nye og høyere kapitalkrav, men norske myndigheters forslag til nasjonale tilpasninger er etter vår oppfatning både i strid med intensjonene og bestemmelsene i det nye europeiske regelverket, og medfører en unødig svekkelse av norske bankers konkurransekraft.

I vår høringsuttalelse til Finansdepartementet peker Sparebanken Vest derfor på at en økning i bankenes tapsabsorberende kapital best kan løses gjennom å anvende bufferkravene som oppstilles i det europeiske regelverket (og som Finansdepartementet nylig har foreslått i en egen Stortingsproposisjon). Dersom det er behov for ytterligere nasjonale kapitalkrav til enkeltbanker bør dette gjøres ved bruk av de mulighetene som ligger innenfor regelverket gjennomsåkalte Pilar II-krav. Dette eliminerer behovet for å gjøre nasjonale tilpasninger i risikovektene på boliglån, men ivaretar ønsket om en mer robust og solid norsk banksektor, og bidrar også til at norske bankers soliditet enklere kan sammenlignes med soliditeten i øvrige banker i Europa.

En slik regulering vil være i tråd med både den olympiske ånd og det olympiske motto! Det er bankregulering en idrettsnasjon verdig!


Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor