Farge

Uendret styringsrente, men sentralbanken fremskynder renteøkningen

Norges Bank vedtok å holde styringsrenten uendret. Det var i tråd med Sparebanken Vest Markets’ prognose.

Kristina Håvås Hanson

På pressekonferanse i etterkant kom det frem at ingen andre alternativer ble diskutert. Sentralbanken justerte også opp rentebanen. Sannsynligheten for et rentekutt er liten, og første renteøkning antas nå å komme i løpet av sommeren 2014, som er tidligere enn sentralbanken ventet i forrige Pengepolitiske Rapport. Da ventet Norges Bank en renteoppgang i løpet av høsten 2014.

Informasjonen markedet har fått siden forrige rapport trekker i ulike retninger for renteutviklingen. Årsaken til oppjusteringen av rentebanen kommer likevel mest som følge av en klart høyere inflasjonen enn tidligere anslått. Konsumprisveksten justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var 2,5 prosent i august. Dermed har inflasjonen allerede nådd inflasjonsmålet. Det påpekes at det kan være et engangsskifte i inflasjonsnivået, og derfor venter sentralbanken at prisveksten fremover vil være noe lavere. Inflasjonsanslagene er oppjustert, men kjerneinflasjonen er fortsatt godt under målet ved utgangen av prognoseperioden.

Imidlertid påpeker sentralbanken at utviklingen i prisveksten er svært usikker, og at den vil følge utviklingen nøye. I tillegg legger Norges Bank til grunn at kronen er svakere, at rentene internasjonalt har økt og at påslagene i pengemarkedene har kommet litt ned i forhold til forrige rapport. Alle disse punktene taler for at renteøkningen kommer tidligere enn antatt i juni i år.
På den andre siden trekker svakere vekstutsikter for norsk økonomi ned. Her har veksten avtatt og kapasitetsutnyttelsen er trolig lavere enn tidligere anslått. Vekstanslagene for norsk økonomi nedjusteres. Veksten i fastlands-BNP ventes nå å bli 1,75 prosent i år og 2,25 prosent neste år. Dermed er vekstprognosene nedjustert med 0,75 prosentpoeng i år og 0,50 prosentpoeng neste år.

I lys av den siste tids nøkkeltall var økningen i rentebanen ventet. Sparebanken Vest venter likevel at styringsrenten først vil blir satt opp i løpet av høsten 2014, da vi tror veksten i norsk økonomi vil være noe mer avdempet enn det sentralbanken legger til grunn.

 

 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor