Farge

Ti teser for Vestlandet

Vestlandets sterkeste næringsklynger er sammenfallende med områdene der vi som nasjonal har vår styrke. Det sier noe om at næringslivet i vest også er svært viktig nasjonalt.
KRONIKK: Jan Erik Kjerpeseth, viseadministrerende direktør i Sparebanken Vest og styreleder i Bergen Næringsråd og Marit Warncke, adm. direktør Bergen Næringsråd.

Vestlandsregionen har et mangfoldig næringsliv med spydspisser innenfor energi, maritim og marin næring. Vestlandets sterkeste næringsklynger er sammenfallende med områdene der vi som nasjon har vår styrke. Det sier noe om at næringslivet i vest også er svært viktig nasjonalt.

Næringslivet på Vestlandet og i Bergensregionen opplever gode tider: Den største bekymringen handler om å skaffe nok kompetent arbeidskraft. Bergen Næringsråds ferske medlemsundersøkelse viser at bedriftene forventer stabilitet eller ytterligere vekst.

Bergen Næringsråd arbeider for å gjøre Bergensregionen til Norges mest attraktive næringsområde. For at en slik visjon kan bli virkelighet, må næringsliv, politikere og akademia løse en rekke oppgaver i felleskap. Vi mener at våre ti viktigste oppgaver er:

Bedre forbindelser på Vestlandet
Vestlandsaksen Bergen-Stavanger vil innen 2030 ha et befolkningsgrunnlag på vel 1,2 million mennesker. For å utgjøre en slagkraftig nr.2-region i Norge må infrastruktur og samhandling langs denne aksen forsterkes. Det krever at vi får på plass en ferjefri Kyststamvei E39. I planleggingen av denne traseen må det også tas høyde for en fremtidig intercitystrekning på bane som reduserer reisetiden mellom de to byene ned mot 1 time. Vi må snakke om Vestlandet som en felles region. 

All ungdom ut i arbeidslivet
Nesten åtti prosent av våre medlemsbedrifter oppgir at tilgang til kompetent arbeidskraft er det viktigste for å styrke konkurranseevnen. Vi må gjøre et krafttak for å få all norsk ungdom ut i arbeidslivet. Frafallet i den videregående skolen, og spesielt innen yrkesfag, er bekymringsfullt. Vi tror på større fleksibilitet i utdanningsløpet og tidligere utplassering i lære.

Bedriftene skriker etter dyktige ingeniører, likevel kan Høgskolen i Bergen kun tilby plasser på realfagsforkurs til en brøkdel av søkerne. Våre utdanningsinstitusjoner må få støtte til å dimensjonere tilbudet etter lokal etterspørsel. Men knappheten på arbeidskraft i Norge må også håndteres gjennom å løse neste utfordring.

Welcome to Bergen
Er det i dag noen grunn til at internasjonale jobbsøkere skal velge Bergen? For å vinne den globale kampen om kompetanse må vi forsikre oss om at svaret på det spørsmålet blir ja. Da må forholdene legges bedre til rette. Den internasjonale skolen må ha topp kvalitet i gode lokaler. Vi må ha et godt utbygd mottaksapparat som hjelper bedriftene med både papirarbeid og det sosiale aspektet ved å flytte til et nytt land. Og vi som bor her må ønske å være en inkluderende by og region med et rikholdig aktivitets- og kulturtilbud. Det engelske utsagnet ”Without business no people” er gjensidig. Det må legges til rette for både – og.

Mindre avstand mellom næringsliv og lære
Universitets- og høgskolebyen Bergen teller over 30.000 studenter og 6.000 ansatte. I rapporten «Bridge over troubled water» fra Michelsensenteret ved CMR om forskningsdrevet innovasjon beskrives to ulike verdener; næringslivet og akademia. Som navnet tilsier må vi bygge flere broer. Det være seg økt bruk av ordningen med nærings-ph.d, økt bruk av praksisfag underveis i utdanningen, samarbeid om forskningsprosjekt eller å benytte seg av etter- og videreutdanningstilbudet som institusjonene tilbyr. Økt samhandling er også med på å synliggjøre næringslivet for studentene.

Flere klynger
Næringsklynger, eller relaterte virksomheter som vanligvis er lokaliserte innenfor et avgrenset geografisk område, samhandler både seg i mellom, med forskning- og utdanningsinstitusjoner og med det offentlige. Dette er en vellykket måte å organisere seg på, og vi har flere slike på Vestlandet. Blant annet er subsea-klyngen verdensledende på sitt felt, og vi ser fremveksten av nye som MediaCity Bergen, Maritime Bergen, energiklyngen og den marine forskningsklyngen. Slike klyngedannelser må komme som et initiativ fra bedriftene selv, men det kan tilrettelegges gjennom møtearenaer hvor beslutningstakere møtes eller ulike andre former for støtte.

Unngå store voksesmerter
Bergensregionen skal i følge SSB vokse med nesten 130.000 mennesker frem til 2040. Skal vi håndtere veksten på en bærekraftig og miljøvennlig måte må infrastruktur og arealbruk samordnes. Nøkkelpunktene er fortetting rundt knutepunkt både i Bergen og regionene, utbygging av Bybane til alle bydeler og et fullverdig ringveisystem som leder trafikken utenom Bergensdalen. Videre må det komme en løsning for terminalområdene i Bergen sentrum som heller bør brukes til å huse store deler av de 130.000 nye innbyggerne i regionen. Å sikre gode internasjonale luftfartsforbindelser er også viktig for internasjonalt orienterte virksomheter.

Plansaken er klar
Parallelt med befolkningsveksten er det grunn til å tro at den allerede høye byggeaktiviteten også vil øke. Bergen Næringsråd gjennomførte i 2012 en større kartlegging av plansaker i regionen som avdekket flere forbedringspunkt. Blant annet er det problematisk at antallet innsigelsesinstanser både er høyt og at de kommer sent inn i sakene. Samtidig må vi passe oss for å skylde alt på det offentlige, det innleverte materialet må ha den nødvendige kvaliteten.

Forutsigbarhet for bankenes utlånsevne
Utviklingen av et nytt internasjonalt regelverk vedrørende kapitalkrav for finansbransjen har medført at norske banker har redusert utlånsveksten til næringslivet. I et lenge perspektiv gir dette uheldige konsekvenser, både for samfunnet, næringslivet og bankene selv. Næringslivet på Vestlandet er blant Norges mest kapitalintensive og eksportrettede. Over en tredjedel av de samlede utlånene til bedrifter i Norge hører hjemme på Vestlandet, i følge forskning ved NHH. Krymper lånemulighetene, krymper investeringene og dermed også verdiskapingen.

Plant flere såkornfond i vest
Nyskaping og innovasjon må til for å sikre framtidens næringsliv og arbeidsplasser. En god porsjon av Vestlandets suksesshistorier skyldes at gründere med gode og lønnsomme forretningsideer har fått realisert sine prosjekter. Vi har mange, små høykvalitetsbedrifter i vår region som er spesialister innen sin nisje og som opererer i det globale markedet. Vi trenger flere slike, men det krever en større tilførsel av risikokapital enn i dag. Derfor er det viktig at et av de nye såkornfondene lokaliseres til Bergen.

Samhandling og større slagkraft
«Henger vi ikke sammen henges vi alene» sa tidligere statsminister Jan P. Syse. Det er en kjensgjerning at de fleste rammebetingelsene vedtas i Oslo. Regionen må bli enda bedre til å fronte felles standpunkt mot sentrale myndigheter, og komme tidlig inn i viktige prosesser. Foran Nasjonal Transportplan klarte for første gang Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, LO Hordaland, NHO Hordaland og Bergen Næringsråd å enes om felles prioriteringer for regionen med godt gjennomslag. Dette bør stå som et godt eksempel for videre arbeid.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor