Farge

Veksten avtar

2011 har vært preget av en markert nedgang i veksten i verdensøkonomien. Finansmarkedene er svært volatile, og den makroøkonomiske usikkerheten anses som høy. Dette skyldes i stor grad den uavklarte gjeldssituasjonen i Europa.

Det er først og fremst i de modne industrilandene at veksten avtar markert. Spesielt er nedgangen i veksten i eurosonen blitt tydeligere, men vi ser tilsvarende svakhet i flere av de største OECD-landene. Selv om disse økonomiene er ulike, er det et fellestrekk. Etter å ha kommet ut av resesjonen etter finanskrisen drevet av lageroppbygging, offentlige stimulanser og eksport, preges nå disse landene av svak innenlandsk etterspørsel. Sterkt behov for gjeldskonsolidering i offentlig sektor, høy arbeidsledighet og fortsatt svakt boligmarked demper både offentlig og privat etterspørsel.

Gjeldsproblematikken i Europa har i løpet av de siste kvartalene fortsatt utviklingen i negativ retning. Til tross for omfattende sparetiltak, har fallet i veksten i Europa generelt, og i de mest gjeldbelastede landene spesielt, bidratt til at budsjettbalansene har forverret seg. Hellas, Portugal og Irland har allerede blitt reddet av krisepakker fra EU og IMF. Eurosonen mangler så langt en redningsplan for Italia og Spania.

Det diskuteres nå flere mulige løsninger på eurokrisen. Så langt har man ikke kommet til enighet om hvilken vei man skal gå, men det arbeides på høygir for å komme frem til en plan som alle kan enes om. Den politiske løsningen ser ut til å gå mot en tettere økonomisk union med kontroll av hvert enkelt medlemslands økonomiske disposisjoner. Dette for å unngå at land skal opparbeide seg store budsjettunderskudd og massiv gjeld.

Verdensøkonomien har lenge blitt hjulpet av en god vekst i de fremvoksende økonomiene. Imidlertid har vi i løpet av den siste tiden sett en oppbremsing i de fremvoksende økonomiene. I Kina ser man nå flere faktorer som peker i retning av svakere økonomisk vekst; blant annet har eksporten avtatt markert de siste tre månedene. Dette har ført til at den kinesiske sentralbanken har kommet med pengepolitiske lettelser. En for hard oppbremsing kan gi risiko for at fallet i den økonomiske veksten blir så stort at det vil ytterligere svekke den skjøre veksten i industrialiserte økonomier. Sannsynligheten for et større tilbakefall betraktes som liten, men den allerede svake veksten i industriøkonomiene gjør at sårbarheten er stor.

I Norge har vi moderat vekst drevet av privat forbruk og investeringer. Høye oljepriser underbygger aktiviteten i petroleumssektoren, og boliginvesteringene er høye. Lav inflasjon og god lønnsvekst underbygger en positiv vekst i privat forbruk. Svake utsikter for internasjonal økonomi øker også usikkerheten for Norge, selv om vi har solide statsfinanser og en råvarebasert eksport. Usikkerheten har bidratt til at Norges Bank har senket rentebanen, og at myndighetene er klar med tiltak om krisen skulle forverre seg.

Selv om vi er optimistiske med hensyn til en løsning for gjeldssituasjonen i Europa tror vi fremdeles det vil bli store svingninger i finansmarkedene fremover. Vi kan heller ikke utelukke en periode med negativ vekst i eurosonen.


Kristina Håvås Tjønn
Makroanalytiker i Sparebanken Vest

 

 

 

 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor