Farge

Har tro på fremtiden

Tre av fire bergensere nærer liten eller ingen frykt for at de økonomiske problemene i verden kan føre til at man selv eller andre i nærmeste familie mister jobben i løpet av det kommende året. Det viser en undersøkelse Respons har gjort for Sparebanken Vest.

Undersøkelsen omfatter 1000 personer i Bergen over 18 år og ble gjennomført i perioden 7. – 13. oktober. 5 prosent av de spurte sa at de i stor grad er urolig for at en selv eller noen i familien kommer til å miste jobben, mens 15 prosent føler slik bekymring i noen grad. 40 prosent svarte i mindre grad, mens 37 prosent ikke føler slik uro i det hele tatt. To prosent av de spurte var usikre på hva de skulle svare.

Av underlagsmaterialet fremgår det at personer i aldersgruppen 18 – 30 år i liten grad er bekymret for å miste jobbene sine. Blant folk over 60 år er det derimot 27 prosent som i stor eller noen grad er urolige for at de selv eller noen i deres nærmeste familie skal måtte gå fra jobben som følge av de økonomiske problemene i verden.

De eldste bekymrer seg for de unge
- Det er interessant at det er i aldersgruppen med flest pensjonister at bekymringen er størst for utviklingen i arbeidsmarkedet. De har opplevd flere økonomiske nedturer helt fra mellomkrigstiden og fremover, og deres uro knytter seg nok mest til fremtiden for barn og barnebarn som ikke har de samme erfaringene, sier sjeføkonom Hallgeir Isdahl i Sparebanken Vest.

Frank BjørndalDirektør for Personmarked Bergen, Frank Bjørndal mener bergensere flest ikke behøver å bekymre seg for å miste jobben som følge av de økonomiske problemene i verden. – Men det er likevel et signal om at arbeidsmarkedet kommer til å endre seg når 20 prosent av de spurte i Bergen i stor eller noen grad føler uro for at de selv eller noen av deres nærmeste mister arbeidet. I Bergen var ved utgangen av september 1,7 prosent av arbeidsstyrken helt ledige mens 0,4 prosent gikk på arbeidsmarkedstiltak. Vi må gjøre regning med at tallet på ledige vil øke noe i året som kommer.

 

Fallende vekst, svakere oljepriser og oppgang i ledigheten. Sjefsøkonom Hallgeir Isdahl
Sjeføkonom Hallgeir Isdahl i Sparebanken Vest sier at det er et meget svakt konjunkturbilde som er i ferd med å tegnes. Selv om finanskrisen ikke er en entydig årsak til en lavkonjunktur, har den bidratt til en forsterkning av den negative utviklingen. Sentralbankene søker å styre renten nedover gjennom suksessive rentenedsettelser. Nå sist med 0,5 prosentpoengs nedsettelse i Norge og i USA. Tross dette er det riktig å si at faren for en global resesjon fortsatt er sannsynlig. Her ligger også mye av årsaken til den kraftig nedgangen i oljeprisen og delvis som en som følge av dette et opprettholdt press på den norske kronen. Det er viktig å ikke bli for pessimistisk, men samtidig må vi søke å være realistiske i forhold til hvilke problemer vi kan bli stående overfor de nærmeste årene, sier Isdahl.

Konsekvenser for næringslivet
Når det gjelder konsekvensene for næringslivet på Vestlandet vil noen av disse effektene på de fleste områder være de samme som for resten av landet. Det vil si tøffe forhold i bygg og anlegg, og sviktende omsetning i store deler av varehandelen og servicenæringene. Det vil nok være her vi ser den største effekten med hensyn til utviklingen i arbeidsledigheten, i første fase av konjunkturtilbakeslaget. Arbeidsledighetstallene som ble offentliggjort fra NAV i dag viser en oppgang i ledigheten på 1800 personer, korrigert for sesongvariasjoner. Over det siste året er det to fylker som har hatt et svakt fall i ledigheten, nemlig Hordaland og Nordland. Når det gjelder ledighetsnivået er det Rogaland og Sogn og Fjordane som har det laveste nivået.
Konsekvensene for Vestlandet fremover vil naturlig nok være preget av den sterke eksportorientering av næringslivet i regionen, samt at en vesentlig del av næringslivet her vest er knyttet til olje og oljerelatert virksomhet. Det gir seg derfor selv at vedvarende lave oljepriser vil kunne bidra negativt til denne sektoren. Når dette er sagt, har OPEC allerede gått sterkt ut og sagt at de vil vurdere produksjonskutt for å underbygge oljeprisene.
Ved en internasjonal lavkonjunktur vil det naturlig nok også bety redusert handelsvolum internasjonalt og dermed redusert behov for transporttjenester. Shippingsektoren vil derfor også være et område som kan bli rammet.
Hvordan selve konjunkturforløpet blir med hensyn til dybde og varighet, er det fortsatt knyttet stor usikkerhet til. En nedgang i rentenivået vil naturlig følge av en svak konjunkturutvikling og dermed bidra til at presset på bedrifter og husholdninger avtar. Vi mener likevel at den mest vesentlige faktor for konjunkturutviklingen i Norge, i tillegg til privat forbruk, er det internasjonale konjunkturforløpet samt den virkningen dette gir på oljeprisen, sier sjeføkonomen.

Om undersøkelsen
Respons gjennomførte undersøkelsen i perioden 7. – 13. oktober. 1000 innbyggere over 18 år bosatt i Bergen fikk følgende spørsmål på telefon:

I hvilken grad er du urolig for at de økonomiske problemene i verden kan føre til at du selv eller noen i din nærmeste familie mister jobben i løpet av de nærmeste 12 måneder?

Oktober 20

I stor grad

5 %

I noen grad

15 %

I mindre grad

40 %

Ikke i det hele tatt

37 %

Ikke aktuelt

2 %

Antall spurte

1000

Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2 – 3 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er større.


Kontaktpersoner:
Sjeføkonom Hallgeir Isdahl, Sparebanken Vest Tlf. 406 02 143
Regionbankdirektør Frank Bjørndal, Sparebanken Vest Tlf. 952 65 994
Informasjonsdirektør Jørn Lekve, Sparebanken Vest Tlf. 952 65 973
Daglig leder Thore G. Olaussen, Respons Tlf. 917 31 416

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor