Farge

Konsernet Sparebanken Vest oppnådde et resultat før skatt på 619 millioner kroner pr 30. september 2006. Dette er en økning på 118 millioner i forhold til samme periode i fjor.
- Vi er godt fornøyd med resultatet som er preget av god volum-vekst og en fin utvikling i andre inntekter. Moderat kostnadsutvik-ling, tilnærmet opprettholdt rentenetto og gunstig tapsbilde gir det beste resultatet noensinne - målt i netto kroner, sier adm. direktør Stein Klakegg.

- Resultatet gjenspeiler høy aktivitet og god fremtidstro på Vestlandet. Jeg gleder meg over en bank med dyktige og enga-sjerte medarbeidere som gjør godt arbeid ut mot kundene, sier Klakegg

Hovedtrekk
- Resultat før skatt i 3. kvartal 228 (217) mkr, pr. september 619 (501) mkr.
- Resultat av ordinær drift etter skatt 173 mkr, pr. september 466 (356) mkr
- Netto rente og provisjonsinntekter 774 mkr
- Netto andre driftsinntekter 456 mkr
- Egenkapitalavkastning pr september 18,6 (16,2) %
- Egenkapitalavkastning morbank 17,0 %
- Forvaltningskapital 57,6 (52,7) mrd
- Utlånsvekst siste 12 mnd er på 14,4 % - herav 16,5 % i personmarkedet og 7,4 % i bedriftsmarkedet
- Innskuddveksten siste 12 mnd er på 10,7 % i personmarkedet og 3,6 % i bedriftsmarkedet
- Finansieringsgraden er på 57,3 (60,5) %

Resultat
Konsernets netto renteinntekter er i tredje kvartal på 265 mkr, en økning på 18 millioner i forhold til samme periode i 2005. I for-hold til gjennomsnittlig forvaltningskapital er rentenetto 1,85 % mot 1,86 % i annet kvartal 2006.

Av den samlede driftinntjening står rentenettoen for 61,5 % i kvartalet og for 62,9 % hittil i år. Andelen av andre inntekter er økt fra 32,6 % pr. 3. kvartal i fjor til 37,1 % i år.
Nettoinntektene knyttet til egenproduserte banktjenester samt salg og distribusjon av tredjepartsprodukter er på 83 mkr. Resultatene gjenspeiler god vekst innen salg og distribusjon av fondsprodukter, forsikringsprodukter knyttet til bankens fordels-programmer.

Tredje kvartals finansinntekter er 32 mkr høyere enn i annet kvartal. Økningen skyldes i hovedsak verdiøkning på bankens aksjer i Bergens Tidende.

Konsernets driftskostnader er relativt stabile til tross for økt aktivitet og var i tredje kvartal på 214 (208) mkr, pr. september 655 (619) mkr. Økningen i forhold til 2005 er henførbar til akti-vitetsrelaterte kostnader innen IT, porto og telefoni.

Konsernets kostnads-/inntektsrelasjon er i tredje kvartal på 49,7 (54,9) %. Akkumulert pr september er relasjonen 53,3 (57,5) %.

Volumutvikling
Konsernets forvaltningskapital har økt med 9,3 % til 57, 6 mrd i forhold til samme periode i fjor. Samlede kundeinnskudd er 29,5 mrd – en økning på 2,2 mrd i forhold tredje kvartal 2005. Person-kundemarkedet står for 20,2 mrd, mens bedriftsmarkedet har samlede innskudd på 9,3 mrd.

Netto utlån til kunder er på 51,5 mrd, og har økte med 6,4 mrd i forhold til 2005. Av utlånene er 40,2 mrd kr. (76 %) til person-kundemarkedet og 11,3 mrd kr (24 %) til bedriftsmarkedet.

Kapitaldekning
Bankens soliditet er fortsatt god med en kapitaldekning pr 30. september på 10,05 % eksklusiv andel av årets overskudd. Nedgangen skyldes innløsning av ansvarlig lånekapital (desember 2005) samt betydelig vekst i risikovektet volum som følge av utlånsveksten. Kapitaldekningen pr. 30.6.06 var på 10.51 %.

Eiendomsmegler Vest
Andre inntekter i konsernregnskapet består i det vesentligste av brutto provisjonsinntekter i underkonsernet Eiendomsmegler Vest AS. Selskapet har økt antall formidlinger til 2011 (1650) pr september i år og formidlet verdi er økt til 3,8 (2,9) mrd kr i årets tre første kvartaler. Resultatet før skatt var 16,9 (15,0) mkr.

Eiendomsmegler Vest ekspanderer og vil etablere ytterligere virksomhet i Rogaland.

Fremtidsutsikter
Næringsliv og sysselsetting på Vestlandet preges fortsatt av optimisme og høy aktivitet.
Utviklingen i tredje kvartal gir fortsatt grunnlag for styrets for-venting om et godt resultat og tilfredsstillende egenkapitalav-kastning for 2006. Økt strategisk aktivitet vil medføre noe økte kostnader i fjerde kvartal.

Presentasjoner
Banken legger frem regnskapet og administrerende direktør Stein Klakegg vil gi kommentarer om utviklingen i drifts- og markedsforhold etter 3. kvartal 2006:

- Torsdag 26. oktober kl 16.00 i Bergen, Hotell Norge.
- Fredag 27. oktober kl 09.30 på Hotell Continental i Oslo.

Gjennomgangen ventes å vare i ca 45 minutter.

Kontaktpersoner:
Administrerende direktør Stein Klakegg
55 21 72 60 - 911 01 500
Direktør for Informasjon og Samfunn Jørn Lekve
55 21 74 37 - 952 65 973
Økonomisjef Terje Mjelde
55 21 73 71 - 957 02 595

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor