Farge

Konsernet Sparebanken Vest oppnådde et resultat før skatt på 689 millioner kroner etter tredje kvartal i 2007. Dette er en økning på 70 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Resultat etter skatt er på 513 millioner kroner og gir en egenkapitalavkastning på 17,5 prosent.
Fortsatt sterk resultatfremgang for Sparebanken Vest

Isolert for tredje kvartal 2007 er resultatet før skatt på 249 millioner kroner, 21 millioner kroner bedre enn tilsvarende periode i fjor.

- Dette er et gledelig resultat i en svært aktiv periode for banken. Bankdriften går godt til tross for sterk konkurranse og en viss uro i finansmarkedene. Den gode volumveksten i innskudd, utlån og andre inntekter er bekreftelse på at vi styrker vår markedsposisjon, sier administrerende direktør Stein Klakegg.

Gjennomføring og drift
Resultatet preges av god bankdrift og gjennomføring av strategiske beslutninger. Bak utviklingen ligger gode tider for næringslivet, høy sysselsetting, god volumvekst, tilfredsstillende inntjening og et fortsatt gunstig tapsforløp. Det er fortsatt press i rentemarginene blant annet som følge av renteendringen i Norges Bank og sterk konkurranse i markedet. Kostnadsutviklingen reflekterer høyt aktivitetsnivå, fornyelse og geografisk ekspansjon.
En fersk kundetilfredshetsundersøkelse viser at banken har en stabil og høy kundetilfredshet i privatmarkedet og økende kundetilfredshet i bedriftsmarkedet.

Hovedpunkter tredje kvartal 2007
- Resultat før skatt i tredje kvartal økte med 9,2 % til 249 (228) mkr., og med 11,3 % pr. 3. kvartal til 689 (619) mkr. Egenkapitalavkastningen er på 17.5 (18.7) % p.a.
- Pr. 30.09.07 øker samlede driftsinntekter med 118 mkr (9,6 %) i forhold til tilsvarende periode i 2006, fra 1230 mkr til 1348 mkr. Kvartalets samlede driftsinntekter beløper seg til 463 (431) mkr.
- Forvaltningskapitalen er 71.7 mrd (57.6 mrd). Av veksten på 24,5 % siste 12 måneder står kjøpet av Fokus Banks virksomhet i Sogn og Fjordane for i overkant av 2.1 mrd kr (3,7 %-poeng).
- Netto utlån beløper seg til 62.0 (51.7) mrd kr som er en vekst på 20,0 % siste 12 måneder. Innskuddene utgjør 37.0 (30.0) mrd kr som gir en tolvmåneders vekst på 23,5 %.
- Rentenettoen i tredje kvartal er 1,67 (1,85) % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Rentenettoen i første kvartal var på 1,77 % og i annet kvartal 1,70 %.
- Andre driftsinntekter er i tredje kvartal 178 (166) mkr.
- Kvaliteten i bankens utlånsportefølje viser fortsatt bedring, og det er netto inngang på tap i tredje kvartal på 22 (11) mkr.
- Kvartalets driftskostnader er 236 (214) mkr. Kostnadsveksten er kontrollert og reflekterer bankens videreutvikling, ekspansjon og fornyelse.
- Konsernets kostnads-/inntektsrelasjon er i tredje kvartal 51,0 % og er pr.30.9 på 52,4 (53,3) %.
- Resultat per grunnfondsbevis er kr 14,69 (14,98).

Andre forhold
I dagens situasjon har Sparebanken Vest kontroll over likviditetssituasjonen. Banken har heller ingen direkte eller indirekte investeringer i subprime – markedet. Driften i årets ni første måneder har lagt grunnlag for et godt driftsår i 2007.

Det ventes fortsatt økning av rentenivået i inneværende år. På litt lengre sikt er det forventning om en stabilisering av renten. Utviklingen i andre inntekter ventes stabil med noe usikkerhet knyttet til distribusjon og salg av forsikringsprodukter.

Sparebanken Vest fikk medhold i Oslo Byfogdembete om at banken kan distribuere forsikringsprodukter fra SpareBank 1 forsikring frem til juni 2008. SpareBank 1 har påkjært kjennelsen.
Økt aktivitetsnivå og strategisk videreutvikling vil bidra til at driftskostnadene øker noe fremover. Endringene i ytelsene fra pensjonsordningen vil virke dempende på kostnadsutviklingen i den gjenværende del av året.


Kontaktpersoner
Administrerende direktør Stein Klakegg
55 21 72 60 - 911 01 500
Divisjonsdirektør Benedicte Schilbred Fasmer
55 21 73 76 - 950 60 034
Direktør for Informasjon og Samfunn Jørn Lekve
55 21 74 37 - 952 65 973

Presentasjon
Banken legger frem regnskapet og administrerende direktør Stein Klakegg vil gi kommentarer om utviklingen i drifts- og markedsforhold etter 3 kvartaler i 2007.

- Onsdag 24. oktober hos Sparebanken Vest i Kaigaten 4 i Bergen kl. 11.00
- Onsdag 24. oktober på Hotell Continental, Stortingsgt. 24-26 i Oslo kl. 16.30

Gjennomgangen ventes å vare i ca 45 minutter.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor