Farge

Tilfredsstillende resultat og solid posisjon

Tilfredsstillende resultat og solid posisjon

Konsernet Sparebanken Vest har tilfredsstillende resultat og god soliditet til tross for uroen i finansmarkedene. Resultat før nedskrivninger og skatt er 450 (634) mkr hittil i år og 125 (224) mkr i tredje kvartal.

- Finansuroen har fått større omfang enn man kunne anta for bare kort tid siden. Som aktør i den globale økonomien vil utviklingen internasjonalt ha betydning for norsk næringslivs og norske bankers finansielle utvikling, sier administrerende direktør Stein Klakegg i Sparebanken Vest.
Norsk økonomi er fortsatt sterk, selv om det er tegn til svakere veksttakt. Ferske analyser viser økt risiko for stigende arbeidsledighet i en del bransjer.
Usikkerhet i realøkonomien kan medføre økt sparing og lavere etterspørsel etter så vel forbruks- som investeringsvarer. Slike endringer i rammebetingelsene kan øke risikoprofilen i utlånsporteføljen med tilhørende økte nedskrivninger på utlån.

God basis virksomhet

- Selv om vi ser en tilbakegang i resultatet så går den ordinære bankdriften bra. Vi har god likviditet og soliditet. Vi gleder oss over fortsatt positiv kundetilgang for banken og for Frende Forsikring. Sammen med 14 andre sparebanker står vi bak etableringen av det nye verdipapirforetaket Norne Securities. Vi er opptatt av å være vestlendingenes mest foretrukne bank med høyt servicenivå, et bredt produktspekter og gode relasjoner til fornøyde kunder, sier administrerende direktør Stein Klakegg.
Sparebanken Vests finansieringsstruktur og likviditetssituasjon er god. Bevisst oppbygging av strukturell likviditet det siste året er medvirkende til det. Likviditeten kan bli ytterligere styrket gjennom Sparebanken Vest Boligkreditt. Gjennom dette selskapet har Sparebanken Vest tilrettelagt en boliglånsmasse på vel 9 mrd kr for utstedelse av særskilt sikrede obligasjoner. Banken er følgelig posisjonert til å kunne delta i myndighetenes tiltakspakke på 350 mrd i utstedelse av statsobligasjoner.

Hovedpunkter tredje kvartal 2008

• Resultat før nedskrivninger og skatt er 450 (634) mkr hittil i år og 125 (224) mkr i tredje kvartal.

• Økte nedskrivninger på utlån 89 (- 47) mkr pr. 30.9, i tredje kvartal 57 (-22) mkr. Av nedskrivningene er 70 (-65) mkr økte avsetninger, herav 40 mkr i økte gruppenedskrivninger.

• Netto konstaterte tap siste 12 måneder er 19 mkr (18mkr).

• Konsernresultat og utvannet resultat pr grunnfondsbevis kr 5,51 (14,98).

• Innskuddsandelen utgjør 58,0 (59,7) % av den totale utlånsmasse. Likviditetsindikatoren etter Norges Banks norm er 102,3 (101,7) %.

• Forbedringen i rentenettoen i tredje kvartal skyldes både volum- og marginvekst på utlåns- og innskuddsvirksomheten. Forbedringen i forhold til tilsvarende periode i 2007 skyldes volumvekst.

• Netto gevinst/tap for finansielle instrumenter er i årets ni første måneder -15 (+164) mkr. Nettoendringen i tredje kvartal er negativ med 55 mkr.

• Akkumulert nettoresultat på aksjer er -149 (+66) mkr – herav er 156 mkr i urealisert tap. Verdifallet i tredje kvartal er på 92 mkr.

Kostnadene i tredje kvartal isolert er 267 mkr mot 283 og 234 mkr i andre og første kvartal. Den regnskapsmessige K/I – relasjonen er pr 30.9. på 63,5 (53,0 %). Korrigert for finansielle instrumenter er K/I relasjonen i tredje kvartal isolert 59,7 % (58,0 %). Konsernets forvaltningskapital økte med 3.5 mrd kr i tredje kvartal, til 85.3 mrd kr. Utlånsveksten siste 12 måneder er på 17,7 (20,0) % eller 11.0 mrd kr. Av denne veksten utgjør utlån til næringslivskundene 5.2 mrd kr (+38,0 %) og 5.8 mrd kr (+12,0 %) til personkundene. Innskuddsveksten siste 12 måneder er på 5.3 mrd kr (14,4 %). I næringslivsmarkedet er veksten 4.3 mrd kr (31,8 %) og i personkundemarkedet er den 1.0 mrd kr (4,2 %). Innskudd i forhold til utlån (finansieringsgraden) er pr 30.9. på 58,0 (59,7 %). 31.12.07 var finansieringsgraden 58,2 %.

Markedsleder

Sparebanken Vest er markedsleder i personmarkedet på Vestlandet. Netto kundetilgang isolert i kvartalet var på 3300, fordelt på 3000 nye innen privatmarkedet og 300 i bedriftsmarkedet. Netto akkumulert kundetilgang hittil i år er 8000.
Banken har allerede inntatt en proaktiv holdning overfor kunder med gryende mislighold, og da først og fremst i den hensikt å bidra til opprettholdte sunne husholdningsøkonomier.
Sparebanken Vest står solid, har god økonomi og er betryggende finansiert. Det er usikkerhet knyttet til utviklingen i markedet i fjerde kvartal. Ved kvartalets begynnelse anser styret det som lite sannsynlig at det i kvartalet vil skje vesentlige gjenvinninger av verdifallet på bankens verdipapirbeholdninger. Den underliggende bankdrift er fortsatt god og den forventes å vedvare resten av året.

Kontaktpersoner: 

Administrerende direktør Stein Klakegg
55 21 72 60 - 911 01 500
Divisjonsdirektør Benedicte Schilbred Fasmer
55 21 73 76 - 950 60 034
Direktør for Informasjon og Samfunn Jørn Lekve
55 21 74 37 - 952 65 973
Økonomisjef Terje Mjelde
55 21 73 71 - 957 02 595

Presentasjon

Banken legger frem regnskapet og vil gi kommentarer om utviklingen i drifts- og markedsforhold i tredje kvartal 2008:
Onsdag 22. oktober kl. 08.15 i Shippingklubben, Haakon VII gate 1, Oslo.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor