Farge

En klok rentebeslutning

Hovedstyret i Norges Bank vedtok i dag, 10. august 2011 å holde styringsrenten uendret på 2,25 prosent.

Hallgeir Isdahl er sjeføkonom i Sparebanken Vest. 
Sjeføkonom Hallgeir Isdahl i
Sparebanken Vest.
Foto: Sparebanken Vest

Sjeføkonom Hallgeir Isdahl i Sparebanken Vest kommenterer rentebeslutningen fra Norges Bank:

Hovedstyret i Norges Bank vedtok i dag, 10. august 2011 å holde styringsrenten uendret på 2,25 prosent. I sin begrunnelse vektlegges den svake utviklingen i internasjonal økonomi og uroen i finansmarkedene. De umiddelbare reaksjonene var begrenset både i rente og valutamarkedene. Dette er en indikasjon på at beslutningen i all hovedsak var i tråd med markedets forventninger.

At Norges Bank velger å holde styringsrenten uendret tror vi er en klok beslutning. I sin begrunnelse vises det til at den økonomiske veksten i USA har vært klart lavere enn forventet i første halvår, samt at utviklingen i de fleste landene i Europa og våre viktigste handelspartnere har hatt en relativt svak utvikling.

Selv om vi fikk på plass en hevning av gjeldstaket for USA og en ny hjelpepakke for Hellas, har usikkerheten tiltatt og bidratt til kraftige børsfall og sannsynliggjøring av reduserte vekstutsikter. Fornyet uro knyttet til gjeldssituasjonen i Europa har i den siste tiden bidratt til press oppover renten på statsgjeld. Spesielt har presset mot Italia og Spania bidratt til en markert utgang i risikopåslagene. Dette har resultert i at den europeiske sentralbanken har vært ute og støttekjøpt italienske og spanske statsobligasjoner.

Veksten i råvareprisene har flatet ut og antas å gi mindre impulser til prisveksten som i utgangspunktet er noe høy. Moderering av vekstutsiktene og prisveksten hos våre handelspartnere vil kunne bidra til en utsettelse av renteoppgangen ute.

Når det gjelder de innenlandske forholdene er det grei vekst i norsk økonomi. Sysselsettingsveksten har vært bra og ledigheten har holdt seg nede på et moderat nivå. Veksten i konsumprisindeksen har vært noe lavere enn det Norges Bank har lagt til grunn for sine prognoser. Det er få trekk ved den innenlandske utviklingen som skulle tilsi et snarlig press i norsk økonomi. Selv om boligprisene fortsatt stiger har veksttakten kommet noe ned. Låneetterspørselen øker fortsatt for husholdningene, men veksten må karakteriseres som moderat.

Norges Bank understreker at norsk økonomi har i all hovedsak utviklet seg i tråd med forutsetningene for rentebanen og skulle dermed legge grunnen for en hevning av renten i tråd med rentebanen. I sin avveining legger Norges Bank likevel større vekt på den usikre situasjonen vi har i internasjonal økonomi og faren for en ytterligere svekkelse av den økonomiske veksten.

I Pengepolitisk Rapport fra juni i år der rentebanen begrunnes, har Norges Bank lagt inn to alternative rentebaner til hovedbanen. En høyere, der det antas en større pris og kostnadsvekst, og en lavere, der en antar lavere vekst ute. Det er ennå litt tidlig å si om Norges Bank nå gjør det lave alternativet til sin nye referansebane for utviklingen. Hvis så blir tilfelle vil vi kunne få en hevning til i år og fire til neste år. I tilfelle betyr det 0,5 prosentpoeng lavere styringsrente ved utgangen av 2011 enn det som er lagt til grunn i dagens rentebane. Som sagt, det er tidlig å si hvordan dette blir, så vi begrenser oss til å si at det er en klok beslutning, med det høye usikkerhetsnivået vi nå har, å avvente utviklingen før man foretar en videre tilstramning.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor