Farge

Sterk resultatfremgang for Sparebanken Vest Konsernet Sparebanken Vest oppnådde et resultat før skatt på 440 millioner kroner første halvår 2007. Dette er en økning på 49 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Resultat etter skatt er på 335 millioner kroner og gir en egenkapitalavkastning på 17.6 prosent.
Jan Erik Kjerpeseth

En godt fornøyd
viseadm.direktør.

Isolert for andre kvartal 2007 er resultatet før skatt på 236 millioner kroner. Dette er 55 millioner kroner bedre enn tilsvarende periode i fjor.

- Medarbeiderne i Sparebanken Vest har god grunn til å være stolte av resultatene. Vi vil også i fremtiden være opptatt av å være vestlendingenes mest foretrukne bank med høyt servicenivå og gode relasjoner til fornøyde kunder, sier viseadm. direktør Jan Erik Kjerpeseth.

Ekspansjon og fornyelse

Resultatet preges av god bankdrift, fornyelse og geografisk ekspansjon. Banken gleder seg over flere kunder, volumvekst og tilfredsstillende marginutvikling. Det er videre økte finansinntekter, et gunstig tapsforløp og fortsatt kontrollert kostnadsutvikling.
I første halvår 2007 har flere delmål blitt nådd. Sparebanken Vest overtok Fokus Banks portefølje i Sogn og Fjordane. Det åpnes kontor i Stryn, samt at eiendomsmeglerforetak er overtatt i Rogaland, der banken har åpnet kontor i Sandnes og planlegger åpning i Stavanger i 2008. Videre eier Sparebanken Vest 49,9 prosent av to nye forsikringsselskaper under etablering, med hovedkontor i Bergen. Sparebanken Vest har også kjøpt Jonsvollskvartalet i Bergen sentrum, der bankens nye Finanshus skal lokaliseres. Sparebanken Vest ble godkjent som IRB-bank første halvår 2007. Det gode 2006-resultatet innebærer videre at banken i år vil anvende 125 millioner kroner til allmennyttige formål, for å styrke samfunns- og næringsliv på Vestlandet.

Hovedpunkter første halvår 2007

  • Resultat før skatt i andre kvartal økte med 30 % til 236 (181) mkr., og med 12.5 % i første halvår til 440 (391) mkr. Halvårsresultatet etter skatt er på 335 (293) mkr. og egenkapitalavkastningen er på 17.6 (17.9) % p.a.
  • Samlede driftsinntekter øker med 86 mkr i forhold til første halvår 2006 – fra 799 mkr til 885 mkr. Kvartalets samlede driftsinntekter beløper seg til 466 (394) mkr.
  • Forvaltningskapitalen er mer enn doblet siden 2001, og økte med 23 % til 68.4 mrd kr i forhold til andre kvartal i fjor. Av veksten siste 12 måneder står kjøpet av Fokus Banks virksomhet i Sogn og Fjordane for i overkant av 2.1 mrd kr, eller 3.7 prosentpoeng.
  • Netto utlån beløper seg til 60.0 (49.8) mrd kr som er enn vekst på 20.5 % siste 12 måneder. Innskuddene utgjør 36.2 (29.5) mrd kr som gir en tolvmåneders vekst på 22.6 %.
  • Rentenettoen i andre kvartal er 1.70 (1.86) % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Rentenettoen i første kvartal var på 1.77 %.
  • Andre driftsinntekter øker i andre kvartal til 187 (137) mkr., primært som følge av økt inntjening på finansielle instrumenter.
  • Kvaliteten i bankens utlånsportefølje viser fortsatt bedring, og det er netto inngang på tap i andre kvartal på 18 (14) mkr.
  • Kvartalets driftskostnader beløper seg til 248 (227) mkr. Kostnadsveksten reflekterer bankens høye aktivitetsnivå, ekspansjon og fornyelse.
  • Konsernets kostnads-/inntektsrelasjon er i første halvår på 53.1 (55.2) %.
  • Resultat per grunnfondsbevis er kr 9,49 (9,33).

Fremtidsutsikter

Det ventes fortsatt et positivt konjunkturbilde i bankens kjernemarkeder. Driften i første og andre kvartal har lagt grunnlag for et godt driftsår i 2007. I andre halvår ventes det ytterligere økning av rentenivået, hvilket innebærer fortsatt tidsmessig etterslep for reprising av utlåns- og innskuddsporteføljen. Presset på rentenettoen vil derfor vedvare.
Utviklingen i andre inntekter ventes å være stabil med noe usikkerhet knyttet til distribusjon og salg av forsikringsprodukter. Økt aktivitetsnivå og strategisk videreutvikling vil bidra til at driftskostnadene øker noe fremover. Endringene i ytelsene fra pensjonsordningen vil virke dempende på kostnadsutviklingen i andre halvår.

Mer informasjon

Når det gjelder mer utfyllende informasjon om bankens økonomiske utvikling, så vises det til
Delårsrapport 2 – 2007 (pdf-fil 135kB) (utdatert)
Presentasjon (pdf-fil 419kB) (utdatert)
- Videopresentasjon (utdatert)
- Informasjon er også tilgjengelig på Oslo Børs.

Kontaktpersoner

Viseadministrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth
55 21 71 35 - 951 98 430
Divisjonsdirektør Benedicte Schilbred Fasmer
55 21 73 76 - 950 60 034
Direktør for Informasjon og Samfunn Jørn Lekve
55 21 74 37 - 952 65 973

Presentasjon

Banken legger frem regnskapet og viseadministrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth vil gi kommentarer om utviklingen i drifts- og markedsforhold i første halvår 2007:

torsdag 16. august kl. 16.30 i Shippingklubben, Haakon VII gate 1, Oslo.

Presentasjonen blir også sendt over web-cast (utdatert)
Gjennomgangen ventes å vare i ca 45 minutter.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor