Farge

Delårsrapport 2. kvartal 2008

Kundevekst og god bankdrift i Sparebanken Vest

Konsernet Sparebanken Vest oppnådde et resultat før skatt og nedskrivinger på 325 millioner kroner i første halvår 2008. Dette er en reduksjon på 85 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Tilbakegangen skyldes i hovedsak reduserte finansinntekter. I et utfordrende marked kan Sparebanken Vest glede seg over god volumvekst og styrket markedsposisjon.

Forvaltningskapitalen økte med 13,5 milliarder kroner til 81,8 milliarder kroner fra første halvår 2007 til første halvår 2008.
-
Selv om vi ser en tilbakegang i resultatet så går den ordinære bankdriften godt og vi vinner markedsandeler. Vi har god likviditet og står stødig i en situasjon preget av finansiell uro. Vi er opptatt av å være vestlendingenes mest foretrukne bank med høyt servicenivå og gode relasjoner til fornøyde kunder, sier administrerende direktør Stein Klakegg. Stein var meget fornøyd.

Hovedpunkter første halvår 2008
• Resultat før skatt og nedskrivning er 325 (410 mkr) i første halvår.

• Resultatet før skatt på 293 (435) mkr i første halvår 2008 er fordelt med 139 (195) mkr på første kvartal og med 186 (215) mkr på annet kvartal.

• Resultat etter skatt i annet kvartal 2008 er 37 mkr bedre enn i første kvartal.

• Resultat etter skatt første halvår er på 195 (335) mkr og gir en egenkapitalavkastning på 9,16 % mot 17,6 % samme periode ifjor. Egenkapitalavkastningen i annet kvartal er 10,9 %. Konsernresultatet per grunnfondsbevis er kr 5,03 (9,78).

• Kapitaldekningen 30.06.08 er 9,49 (9,07) %.

• Utlånsveksten siste 12 måneder er på 16,7 (20,5) % eller 10.0 mrd kr. Av denne veksten utgjør utlån til næringslivskundene 3,9 mrd kr (29,4 %) og 6,1 mrd kr (13,1 %) til personkundene. Innskuddsveksten hittil i 2008 er på 3,8 mrd kr (10,0 %). I næringslivsmarkedet er veksten 1.6 mrd kr (10,9 %) og i personkundemarkedet er den 2,2 mrd kr (9,5 %). Samlet er innskuddene pr juni 5,2 mrd kr (14,5 %) høyere enn i juni 2007.

• Netto konstaterte tap i perioden er lave, på 5 mkr mot 4 mkr samme periode i fjor.

Markedsverdiutviklingen på aksjer og obligasjoner i første halvår 2007 var kjennetegnet av netto verdioppgang. I annet halvår 2007 og første halvår i 2008 var utviklingen preget av verdinedgang. Dette forløpet innebærer at inntjeningen på finansielle instrumenter er 73 mkr lavere i første halvår 2008 enn i tilsvarende periode i 2007.

Veksten i nominell rentenetto sammenlignet med første halvår i 2007 er 42 mkr (+ 7,8 %) og skyldes først og fremst volumvekst.

Økte gruppenedskrivninger reflekterer økt kredittrisiko som følge av volumvekst, økt rentenivå og noe økt mislighold i personkundesegmentet i annet kvartal. Gruppenedskrivningene utgjør 124 (104) mkr og er økt med 20 mkr i halvåret.

Engasjement som er individuelt vurdert for nedskrivning for verdifall er 459 (357) mkr. Herav er 210 (127) mkr misligholdte engasjementer og 249 (230) mkr ikke misligholdte engasjementer. Samlet misligholdsgrad (over 90 dager) er per halvårsskiftet 0,30 (0,21) %.
Tilsvarende tall for personmarkedet er 0,30 (0,20) % og for bedriftsmarkedet 0,29 (0,24) %. Samlet mislighold viser en marginal økning fra 31. mars.

God start på forsikringssalget
Etableringen av forsikringsselskapet Frende har blitt positivt mottatt av markedet.
- Salget av forsikringsprodukter fra Frende utvikler seg meget lovende og vil bli viktig for bankens langsiktige lønnsomhet. Videre ser vi frem til å etablere et nytt verdipapirforetak med hovedkontor i Bergen i løpet av høsten, sier Stein Klakegg.
Som et ledd i Sparebanken Vests satsing på kapitalmarkedet har banken sammen med Fondsfinans og 14 frittstående sparebanker gått sammen om å etablere verdipapirforetaket. Det nye foretaket vil være et viktig verktøy i utviklingen av nye tjenestetilbud for uavhengige sparebanker.

Markedsleder
Resultatet preges av god underliggende bankdrift med volumvekst i både utlån og innskudd. Sparebanken Vest har fått økte markedsandeler i Sogn og Fjordane og en meget god mottakelse og et solid fotfeste for fortsatt ekspansjon i Rogaland.
En fersk markedsundersøkelse viser at Sparebanken Vest er markedsleder i personkundemarkedet på Vestlandet. Bankens markedsandel i Bergen er 26 % og i Hordaland utenom Bergen 44 %. I de kommunene i Sogn og Fjordane banken har kontorer er markedsandelen 30 %. Sparebanken Vest fjernet varekjøpsgebyr og programprisen for alle fordelskunder med virkning fra 1. juni 2008.

Fremtidsutsikter
- Den økonomiske utviklingen på Vestlandet er fortsatt god, men økt rentenivå og større usikkerhet kan likevel bidra til lavere etterspørsel etter varer og tjenester, sier Stein Klakegg.

Sparebanken Vests finansieringsstruktur og likviditetssituasjon er god. Til tross for usikkerhet knyttet til utviklingen i finansmarkedet, er det styrets vurdering at Sparebanken Vest vil levere tilfredsstillende resultater også i annet halvår.

Mer informasjon
Når det gjelder mer utfyllende informasjon om bankens økonomiske utvikling, så vises det til
- Delårsrapport 2 – 2008 (pdf-fil 162kB)
- Presentasjon (pdf-fil 891 kB)
- Informasjon er også tilgjengelig på Oslo Børs.

Kontaktpersoner
Administrerende direktør Stein Klakegg
55 21 72 60 - 911 01 500
Økonomisjef Terje Mjelde
55 21 73 71 - 957 02 595
Direktør for Informasjon og Samfunn Jørn Lekve
55 21 74 37 - 952 65 973

Presentasjon
Banken legger frem regnskapet og vil gi kommentarer om utviklingen i drifts- og markedsforhold i første halvår 2008:
Torsdag 14. august kl. 08.15 i Shippingklubben, Haakon VII gate 1, Oslo.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor