Farge

Norges Bank endrer ikke styringsrenten

Sjeføkonom Hallgeir Isdahl i Sparebanken Vest kommenterer begrunnelsene fra Norges Bank om ikke å endre styringsrenten.

Hallgeir Isdahl er sjeføkonom i Sparebanken Vest. 
LITE SANNSYNLIG MED FLERE
RENTEENDRINGER I 2010:
Sjeføkonom Hallgeir Isdahl i
Sparebanken Vest.
Foto: Sparebanken Vest

Norges Banks hovedstyre vedtok 11. august ikke uventet å holde styringsrenten uendret på 2,0 prosent. Markedsreaksjonene var begrenset, men korte renter falt noe i forkant av rentemøtet. Det har også vært en liten nedgang i lange renter, men det er hovedsakelig drevet av en nedgang i internasjonale renter.

Høyere makroøkonomisk usikkerhet og lavt inflasjonspress gjør at oppgangen i styringsrentene hos våre handelspartnere ligger lengre frem i tid. Lav kapasitetsutnyttelse og lav prisvekst i Norge er også en viktig del av vurderingen for å la renten stå uendret.

Etter forrige rentemøtes nedjustering av Norges Banks prognose for styringsrenten, rentebanen, var det ingen overraskelse at hovedstyret vedtok å holde styringsrenten uendret på 2, 0 prosent i dag 11. august. Begrunnelsene for å la renten stå uendret styrker også vår oppfatning at det ikke blir flere renteendringer i 2010.

Det er for så vidt ingenting nytt i begrunnelsen i den forstand at hovedargumentene for å la styringsrenten stå uendret er sammenfallende med de argumentene som Norges Bank la til grunn for en nedjustering av rentebanen. Det vises til en oppjustering av veksten internasjonalt drevet av de nye fremvoksende økonomiene. Samtidig understrekes det at de økonomiske utsiktene fortsatt er usikre. Uroen knyttet til gjeldssituasjonen i Europa er mindre og risikopåslagene i pengemarkedet er kommet noe ned. Samtidig er vekstutsiktene for USA blitt noe svakere.

Styringsrentene hos våre handelspartnere ser ut til å bli liggende lavt lenge. Det er lav kapasitetsutnyttelse og høy arbeidsledighet hos våre handelspartnere. Faren for et snarlig inflasjonspress er liten. Den løpende prisstigningen er tilsvarende lav. Rentedifferansen mot våre handelspartnere har falt noe tilbake og ligger nå på rundt 1,9 prosent.

Av innenlandske forhold vektlegges at prisstigningen er moderat og ligger godt innenfor Norges Banks operasjonelle styringsmål som tilsier en kjerneinflasjon på 2,5 prosent. Kjerneinflasjonen, altså prisstigningen justert for energi og avgifter steg med 1,5 prosent fra juli 2009 til juli 2010. Dette er noe lavere enn Norges Banks egne forventninger. Arbeidsledigheten er fortsatt lav og forventes å øke moderat. Kapasitetsutnyttelsen er fortsatt under et normalnivå.

I all hovedsak har utviklingen vært i tråd med Norges Banks forventninger slik disse kommer til uttrykk i Pengepolitisk rapport fra forrige rentemøte den 23. Juni. Dette er også er eksplisitt uttrykt i avslutningen av Hovedstyrets begrunnelse for å la styringsrenten være uendret:

Siden pengepolitisk rapport ble lagt fram i juni, har utviklingen vært om lag som ventet. En samlet vurdering av utsiktene og risikobildet tilsier at renten holdes uendret ved dette møte

Hovedstyret i Norges Bank.

Det er vår oppfatning at kombinasjonen av en viss utflatning av veksten hos våre handelspartnere, sannsynliggjøring av vedvarende lave styringsrenter ute, og tendenser til svakere vekstimpulser i Norge vil bidra til at en oppgang i den norske styringsrenten ikke kommer før i 2011.

 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor