Farge

Styrene i Sauda Sparebank og Sparebanken Vest er enige om å innstille overfor sine respektive representantskap å slå sammen de to bankene.

Avtalen går ut på at Sparebanken Vest overtar alle eiendeler, ansatte og forpliktelser i Sauda Sparebank. Sauda Sparebank gjøres om til en stiftelse, som skal fremme sparebankvirksomhet i distriktet. Dette gjennom å eie grunnfondsbevis i Sparebanken Vest, og disponere overskudd til støtte av idrett, kultur, organisasjonsliv og andre samfunnsnyttige oppgaver i distriktet.

Et godt utgangspunkt for videre satsning i Ryfylke

 - Sauda Sparebank har en vesentlig tilstedeværelse i Sauda og Suldal (Ryfylke), og er meget interessant både strategisk og forretningsmessig for Sparebanken Vest, sier viseadministrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth. - Vi har lykkes godt med etableringen i Rogaland. Et oppkjøp av Sauda Sparebank vil gi banken styrket distribusjonskraft i regionen, og et godt utgangspunkt for videre satsning i Ryfylke, fortsetter Jan Erik.

Sauda Sparebank er en lønnsom og veldrevet bank, med en høy kapital- og innskuddsdekning. Bankens forvaltningskapital er ca NOK 1,2 mrd. Sauda Sparebank kan vise til god og balansert vekst i utlån, innskudd og forvaltning over tid. Ca 78% av bankens utlånsportefølje er knyttet til personmarkedet, og Sauda Sparebank har i dag et begrenset tilbud til næringslivet i regionen. - For Sparebanken Vest er det gode muligheter for vekst i regionen ved å satse sterkere innenfor BM i Ryfylke, og det vil være positivt for det regionale næringsliv å få et nytt, lokalt alternativ med større finansielle muskler, sier BM-direktør Henning Nordgulen.

Tidlig ute i forhold til nytt regelverk

Fredag 19. juni 2009 vedtok stortinget nytt regelverk om kapital- og organisasjonsformer i sparebanksektoren. Regelverket legger til rette for struktur- og foretaksendringer i bransjen.

Sparebanken Vest er med denne transaksjonen tidlig ute i forhold til nytt regelverk som er fastsatt i ny Odelstingsproposisjon om ”Kapital- og organisasjonsformer i sparebanksektoren mv.”. – Det nye lovverket åpner for strukturendringer i sparebanknæringen. Det er en tillitserklæring for oss at Sauda Sparebank velger å henvende seg til Sparebanken Vest. Vi tror at Sparebanken Vest blir oppfattet som en pålitelig strukturell partner, som er attraktiv for flere små og mellomstore banker i vår region. Banken er stor og solid, har tatt betydelig samfunnsansvar gjennom mange år, og tilbyr høy kompetanse innen alle deler av moderne bankvirksomhet, sier Jan Erik.

Sivert Sørnes og Jan Erik KjerpesethBegge parter godt fornøyd

Sauda Sparebank gjøres om til en stiftelse som blir største grunnfondsbeviseier i Sparebanken Vest. Sparebanken Vest betaler kr 160 millioner, hvorav kr 131,8 mill er utstedelse av grunnfondsbevis til pari kurs. Forskjellen mellom totalvederlag og markedsverdi (kr 28,2 mill) gjøres opp i kontanter. Opptjent overskudd ved overtagelsestidspunkt i 2009 tilfaller Sparebanken Vest, og Sauda Sparebank vil tildeles halvt utbytte for 2009.

Prosessen har vært preget av god dialog mellom bankene. Både Sauda Sparebank og Sparebanken Vest er godt fornøyd med avtalen, sier banksjef Sivert Sørnes i Sauda Sparebank. – Det er krevende å være en liten bank. Det stilles stadig strengere regulatoriske krav til bankene, og konkurransen og krav til kompetanse blir sterkere år for år. Vi ønsker å inngå avtale med en større bank mens vi fortsatt er en attraktiv samarbeidspartner. Sparebanken Vest er et naturlig førstevalg, sier Sørnes.

Plan for integrasjon

Det vil nedsettes et integrasjonsprosjekt som skal ivareta relevante forhold i forbindelse med integrasjon mellom Sparebanken Vest og Sauda Sparebank. - Vi er opptatt av at både kunder og ansatte i Sauda Sparebank skal få en positiv opplevelse ved sammenslåing med Sparebanken Vest. En god og tydelig plan for gjennomføring av integrasjonen er viktig, sier Jan Erik Kjerpeseth. – Vi har relevant erfaring fra oppkjøp og integrasjon av Fokus Bank Sogn & Fjordane i 2007. Vi legger opp til en tilsvarende prosess denne gangen. Sauda Sparebank er allerede er på samme IT-plattform som oss, og har til dels overlappende produkttilbud gjennom både Frende Forsikring og Norne Securities. Integrasjonsprosessen forventes derfor å gå relativt greit, avslutter Jan Erik.

Avtalen er betinget av samtykke fra bankenes representantskap, samt godkjenning fra Finansdepartementet og Kredittilsynet.


Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor