Farge

Målrettede grep gav resultateffekter i 2013

Sparebanken Vest fikk et resultat før skatt på 246 millioner kroner i fjerde kvartal 2013, sammenlignet med 547 millioner kroner i samme periode i fjor.

Hovedårsaken til resultatnedgangen er at resultatet i 2012 ble positivt påvirket av en planendring i bankens ytelsespensjonsordning på 313 millioner kroner, mens resultatet for fjerde kvartal 2013 er negativt påvirket av økte nedskrivninger i bedriftsmarkedet.

For året som helhet oppnådde banken et resultat før skatt på 1,221 millioner kroner mot 1,283 millioner kroner i 2012. Dette tilsvarer en egenkapitalavkastning på 11,7 prosent (14,1 prosent).

Styrets forslag til utbytte for 2013 overfor representantskapet er kroner 3,00 per egenkapitalbevis, opp fra 2,50 kroner per bevis i 2012.

Hovedtrekkene ved resultatet for fjerde kvartal er at det er positivt påvirket av økt nominell rentenetto og reduserte driftskostnader, mens lavere inntekter fra finansielle investeringer og økte nedskrivninger på utlån og garantier i bedriftsmarkedssegmentet trekker ned resultatet.

- Fjerde kvartal og hele 2013 ble et godt år for Sparebanken Vest. De grep banken gjorde i 2013 både på
inntekts- og kostnadssiden har gitt positive resultater. Det er meget gledelig, sier administrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth i
Sparebanken Vest.

- En økning i totale netto driftsinntekter på over 10 prosent i 2013 og en fortsatt positiv utvikling i kostnadene er vi meget godt fornøyd med, fortsetter Kjerpeseth.

Han legger til at banken har jobbet målrettet med kostnadsreduksjoner og er i god rute for å nå målet om to prosent gjennomsnittlig kostnadsvekst i morbanken frem til 2015.

Som tilpasning til skjerpede kapitalkrav og økte risikovekter på boliglån for norske banker, gjennomførte Sparebanken Vest i første kvartal 2013 reprisinger i både person- og bedriftsmarkedet. Økningen i nominell rentenetto i løpet av 2013 er en
konsekvens av gjennomførte reprisinger, samt reduserte innlånskostnader som følge av fallende pengemarkedsrente.

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter utgjorde 2,161 millioner kroner i 2013 mot 1,797 millioner kroner i 2012. Rentenettoen i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital ble 1,67 % i 2013 mot 1,45 % for 2012.

Bankens tilknyttede selskaper viste fortsatt resultatfremgang i 2013. Resultatbidraget til Sparebanken Vest fra disse selskapene økte med 16 millioner kroner i 2013 fra foregående år, og det forventes at det vil øke ytterligere i 2014.

Sterk finansiell posisjon
Sparebanken Vests finansielle situasjon er god, og banken tilfredsstiller alle gjeldende regulatoriske kapitalkrav med god margin.

I løpet av 2013 ble et sett av strengere egenkapitalkrav for norske banker offentliggjort. Sparebanken Vest har som målsetning å imøtekomme fremtidige kapitalkrav ved kapitaloppbygging gjennom drift. De tiltakene banken iverksatte i 2013 har gitt
positive resultater i så henseende.

- Bankens kapitaloppbygging følger plan, men Sparebanken Vest mener fortsatt at det nye regelverket ikke bidrar til nordisk harmonisering, og vil derfor jobbe aktivt videre for å sikre dette og dermed like konkurransevilkår for banker med aktivitet i Norge, sier Kjerpeseth.

Mer avdempet vekst i norsk økonomi
Farten i norsk økonomi avtok utover i 2013. Selv om optimismen er stor, og økonomien på Vestlandet i stor grad er vridd mot petroleumssektoren, kan et mer usikkert makrobilde i regionen medføre at banken opplever svak volumutvikling i bedriftsmarkedet, mens lavere boligprisutvikling vil kunne bidra til lavere vekst i personmarkedet.

Resultatet per egenkapitalbevis var i 2013 på 6,13 kroner mot 6,57 kroner i 2012.

Styret foreslår overfor representantskapet et kontantutbytte på 3,00 (2,50) kroner per egenkapitalbevis. Dette tilsvarer en utdelingsgrad på 51,6 % (50 %) av egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet. Utbytteforslaget er innenfor rammen av
Sparebanken Vests utbyttepolitikk.

Videre foreslås det at det deles ut 40 (35) millioner kroner i allmennyttige midler som skal bidra til samfunns- og næringsutvikling på Vestlandet.

Samlet sett innebærer dette at Sparebanken Vest vil ha en tilbakeholdelsesgrad på 83,9 % (87 %) av overskuddet for 2013.

Hovedtall fjerde kvartal 2013 (2012 i parentes):
Resultat før skatt: 246 mill. kroner (547)
Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis: 1,33 kr (2,72)
Rentenetto: 1,71 % (1,51)
Kostnadsprosent: 43,9 % (60,4)
Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert: 9,8 % (21,9)
Ren kjernekapitaldekning (Basel 1 - gulv): 11,2 % (10,6)
Ren kjernekapitaldekning (IRB): 14,2 % (14,0)

Hovedtall 2013 (2012 i parentes):
Resultat før skatt: 1.221 mill. kroner (1.283)
Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis: 6,13 kr (6,57)
Rentenetto: 1,67 % (1,45)
Kostnadsprosent: 48,8 % (58,0)
Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert: 11,7 % (14,1)
Ren kjernekapitaldekning (Basel 1 - gulv): 11,2 % (10,6)
Ren kjernekapitaldekning (IRB): 14,2 % (14,0)

Mer informasjon:
Se vedlagte delårsrapport og delårspresentasjon.
Fullstendig rapport for 2013 finnes også på www.spv.no

Kontaktpersoner:
Jan Erik Kjerpeseth, administrerende direktør, tel: 951 98 430
Frank Johannesen, konserndirektør Finans og Risikostyring, tel: 95 26 59 71
Jens Olav Aksdal, økonomisjef, tel: 97 16 30 39
Lars Ove Breivik, informasjonssjef, tel: 41 50 69 99, e-post: lars.breivik@spv.no

Presentasjoner:
Bergen:
Bølgen & Moi, Vågsallmenningen 16,
torsdag 6. februar kl 08.30 ved konserndirektør for
Personmarked Hallgeir Isdahl
Frokost serveres fra kl 08.15.

Oslo:
Bjørvika Konferansesenter, Oslo Atrium, Dronning
Eufemias gate 6
torsdag 6. februar kl 08.30 ved administrerende
direktør Jan Erik Kjerpeseth.
Frokost serveres fra kl 08.15

 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor