Farge

Norges Bank øker styringsrenten

Norges Banks hovedstyre besluttet 12. mai å sette opp styringsrenten med 0,25 % prosentenheter til 2,25 prosent.

Hallgeir Isdahl er sjeføkonom i Sparebanken Vest. 
Sjeføkonom Hallgeir Isdahl i
Sparebanken Vest.
Foto: Sparebanken Vest

Sjeføkonom Hallgeir Isdahl i Sparebanken Vest kommenterer rentebeslutningen fra Norges Bank:

Hovedstyret i Norges Bank vedtok 12. mai å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 2,25 prosent. Hevningen var i tråd med våre og markedets forventninger. Endringen i styringsrenten gav derfor heller ikke større utslag i markedsrenten.

På forrige rentemøte den 16. mars vektla Norges Bank noen utviklingstrekk som vurderingsgrunnlag for rentebeslutningen som var å holde renten uendret. De viktigste av disse var at verdensøkonomien vokser noe raskere enn ventet. Veksten i Norge har fått fotfeste og det antas at Norge når normal kapasitetsutnyttelse tidligere enn antatt.

En sterk krone har holdt inflasjonsimpulsene fra utlandet nede og arbeidsledigheten er lav, men høy arbeidsinnvandring vil kunne bidra til å dempe lønnsveksten.

Låneetterspørselen har økt og boligprisene stiger. Prisveksten er lav og godt under styringsmålet på 2,5 prosent.

På dagens rentemøte ble det i begrunnelsen for rentehevningen vektlagt at veksten i verdensøkonomien fortsetter, og at energi og råvarepriser presser prisnivået oppover i mange land. Den underliggende inflasjonen er fortsatt å betrakte som lav, men inflasjonsforventningene for de nærmeste årene har kommet noe opp. Spesielt ser vi at prisveksten har kommet høyt opp i de nye fremvoksende økonomiene, noe som har og blir møtt med pengepolitisk tilstramning gjennom hevning av styringsrenter.

Videre vises det til at Riksbanken i Sverige og sentralbanken i Europa, ECB, har hevet renten. Når det gjelder forventningene om renteutviklingen hos våre handelspartnere er disse stort sett uendret om vi legger markedets prising til grunn.

Det understrekes at de lave rentene ikke har ført til en urovekkende oppgang i husholdningenes låneopptak, men at boligprisene fortsatt stiger.

Den klart viktigste endringen i vektleggingen av økonomiske utviklingstrekk er nok likevel knyttet til utviklingen i arbeidsmarkedet her hjemme.

I styrets begrunnelse heter det:
”Arbeidsledigheten er litt lavere enn ventet. Samtidig har arbeidsstyrken vokst litt mindre enn anslått i mars. Lønnsveksten i 2011 kan se ut til å bli om lag som anslått eller noe høyere”.

Utviklingen i stramheten i arbeidsmarkedet er i følge sentralbanksjefen den viktigste endringen i utviklingen fra forrige rentemøte. Dette ble også understreket fra sentralbanksjefen på pressekonferansen i dag.

Det ble under dette møte heller ikke vurdert å holde renten uendret.

Norges Banks rentebane indikerte rentehevning i mai eller juni med relativt lik sannsynlighet. Utviklingsforløpet har i all hovedsak fulgt de forutsetningene som lå til grunn for rentebanen som ble utlagt i Pengepolitisk rapport 1/2011 den 16. mars.

Vi har hele tiden hatt en oppfatning av at vi kun får to rentehevninger i 2011, mens konsensus nå har blitt tre rentehevninger.

Det er fortsatt høy makroøkonomisk usikkerhet. Spesielt er situasjonen i Europa usikker, men også hvor sterk oppbremsingen i de nye fremvoksende økonomiene blir. Hvor rask renteoppgang vi får i Norge, vil fortsatt avhenge av utviklingen i rentenivået hos våre handelspartnere sammen med utvikling i innenlandske forhold. Som Svein Gjedrem en gang sa: ”Rentebanen er en prognose, ikke en lovnad”. 
 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor