Farge

Forsiktig og sårbar vekst

Næringslivet i Hordaland signaliserer konsolidering og gryende optimisme etter snart halvannet år med nedgangstider innenfor de fleste næringer. Dette kommer fram i den nye utgaven av Næringsbarometeret for Hordaland og Sogn og Fjordane som ble presentert i dag.

Bedriftsundersøkelsen som ligger til grunn for denne utgaven av Næringsbarometeret ble gjennomført i mars 2010, og av de 935 bedriftslederne som har svart, melder over 80 prosent om stabilitet eller økning i både markeder og omsetning. Det er likevel klare forskjeller mellom de ulike næringene, og særlig for verfts- og verkstedsindustrien er det fortsatt utfordringer i vente.

Framtidsutsiktene blir bedre

Oppsvinget i både norsk og internasjonal økonomi har bedret markedssituasjonen og framtidsutsiktene for næringslivet i Hordaland. Forventningsindeksen viser et kraftig oppsving sammenlignet med fjoråret, selv om vekstoverslagene fortsatt er forsiktige. Optimismen er betraktelig større enn for ett år siden, men likevel noe mindre enn i november i fjor.

Stabilt arbeidskraftbehov

Siden finanskrisen slo inn høsten 2008, har etterspørselen etter arbeidskraft gått ned. Samlet gikk tallet på sysselsatte i privat sektor i Hordaland ned med 2000 i 2009, går det frem av Næringsbarometeret. Nå ser det derimot ut til at behovet for arbeidskraft igjen er økende. Hver tredje bedrift i Hordaland venter økt sysselsetting i 2010, mens drøyt halvparten venter uendret sysselsetting.

Samlet venter bedriftene i Hordaland en vekst i sysselsettingen på mellom en og to prosent, tilsvarende om lag 3300 arbeidsplasser. Tjenesteytende næringer er blant de næringene som venter størst vekst i 2010, og som samtidig opplever at det er krevende å rekruttere nok relevant arbeidskraft.

Industrien sliter fortsatt

Mange industribedrifter har vært gjennom krevende tider de siste to årene med omstilling, nedbemanning og knallhard konkurranse. For industrien samlet sett ser det ut til at nedbemanning også kommer til å prege dette året. Industribedriftene i Hordaland venter et bortfall av rundt 650 arbeidsplasser, noe som tilsvarer en reduksjon i industrisysselsettingen på rundt 2,5 prosent. Forskjellene innenfor de ulike delene av industrien er likevel store.

Trevareindustrien, som tidligere har vært gjennom nedbemanninger, venter nå en stabil sysselsetting, mens metall- og maskinvareproduksjon ser ut til å slite.

Svakere ordresituasjon

Selv om næringslivet er inne i en mer positiv utvikling, er situasjonen svært sårbar. Hele 40 prosent av bedriftene i industri og bygg og anlegg melder at ordresituasjonen har forverret seg siden august i fjor. Markedene er fortsatt noe labre, og det er årsaken til at vekstoverslagene for 2010 blir nedjusterte sammenlignet med målingen i november 2009. For å sikre aktivitetsnivået er bedriftene helt avhengige av å få nye ordrer i nær framtid.

Investeringene øker forsiktig

Selv om utlånsundersøkelsen til Norges Bank viser at bankene har lempet på kredittpraksisen overfor bedriftene, har deler av næringslivet fortsatt problemer med å finansiere investeringer. Bedriftsundersøkelsen for Næringsbarometeret viser blant annet at 30 prosent av industribedriftene fortsatt opplever redusert kapitaltilgang. Dette er særlig kritisk i verftsindustrien.

Selv om nærmere 80 prosent av bedriftene i Hordaland og Sogn og Fjordane planlegger et stabilt eller økende investeringsnivå i 2010, er nettodelen fortsatt negativ. Tallene for 2010 tyder foreløpig på at investeringene i industrien holder seg lave. Over 20 prosent av bedriftene regner med en nedgang i investeringsnivået i 2010, mens rundt 15 prosent venter en økning.

Fortsatt sterkt fokus på kompetanseutvikling

Gjennom hele konjunkturnedgangen har Næringsbarometeret spurt bedriftene hvilke tiltak de vil gjennomføre for å møte utfordringene som har fulgt i kjølvannet av nedgangen. Hver gang har økt satsing på kompetanseutvikling skåret høyest. Det vitner om langsiktig tenkning blant bedriftslederne.

I den siste undersøkelsen sier hele 50 prosent at de vil øke innsatsen på kompetanseutvikling. Særlig er det mange innenfor industri og bygg og anlegg som opplyser det. Mange bedrifter bruker nå det hvileskjæret de opplever til å oppgradere arbeidsstokken slik at flere får fagbrev. Dette er svært positivt.


Datagrunnlaget
Næringsbarometeret bygger denne gangen på NAV sin årlige bedriftsundersøkelse. Denne ble gjennomført i mars og er utvidet med spørsmål for Næringsbarometeret. Undersøkelsen omfatter svar fra 1525 bedrifter, 935 i Hordaland og 590 i Sogn og Fjordane.

 

I tillegg er analysene basert på statistikk og intervju.

Næringsbarometeret er et samarbeidsprosjekt mellom Innovasjon Norge, NAV, NHO, Sparebanken Vest og fylkeskommunene i Hordaland og Sogn og Fjordane. Målet med Næringsbarometeret er å vise status og framtidsutsikter for viktige næringer på Vestlandet.
 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor