Farge

Sparebanken Vest har et resultat før nedskrivinger og skatt på 89 millioner i første kvartal 2009, 50 millioner lavere enn i første kvartal i fjor.

Driften av Sparebanken Vests basisvirksomhet er tilfredsstillende, tatt i betraktning svært krevende markedsforhold. Siste tolv måneder har styringsrenten i Norges Bank vært endret syv ganger. Hyppige reprisinger sammen med økte fundingkostnader har i betydelig grad påvirket bankens resultat, sier administrerende direktør Stein Klakegg.

Bankens har siden august 2005 anvendt Fair Value Option – prinsippet (FVO) i verdivurderingen av fastrentegjeld og fastrenteutlån. Prinsippet påvirker kvartalets regnskapsresultat negativt med 70 mkr. Svekket realøkonomi har i tillegg medført økte nedskrivninger på utlån og verdifall på deler av bankens finansinvesteringer.

Opprettholdt rentenetto

- Som i landet for øvrig, merker også Vestlandet konsekvensene av finansuroen. Med krevende markedsforhold som bakteppe, er det positivt å registrere at bankens netto rente-og kredittprovisjonsinntekter har økt med 55 millioner siden samme periode i fjor, hovedsakelig på grunn av høyere volum og mer risikobasert prising, sier Klakegg. Rentenettoen i kvartalet er 1.53 (1.53) % i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital.

Sterkt kvartal for Eiendomsmegler Vest

Eiendomsmegler Vest leverer i 1.kvartal 2009 et resultat før skatt på 5.5. mill mot -1,7 samme periode i fjor. Eiendomsmegler Vest har ytterligere styrket sin posisjon på Vestlandet, og opplever god tilgang på oppdrag i et utfordrende marked.

Fortsatt fokus på forbedret drift

Sparebanken Vest har iverksatt en rekke tiltak for å forbedre driften, og dette arbeidet fortsetter med full styrke. Samtidig er det viktig å presisere at bankens kostnadsbilde også er en forventet konsekvens av langsiktig, strategisk satsing på Vestlandet. – Sparebanken Vest har lykkes godt med sin strategi de siste tre årene og er godt fornøyd med de resultatene den har gitt, sier Stein Klakegg.

Hovedpunkter første kvartal 2009:

  • Opprettholdt rentenetto på 1.53 %, nominell vekst 55 mkr siste 12 måneder (19 %)
  • Finansielle instrumenter – 57 (-14) mkr – herav kredittspreadeffekt (FvO) fastrentegjeld/fastrentelån – 70 (+30) mkr
  • Netto tapsnedskrivninger 59 (11) mkr. Netto konstaterte tap 4 (3) mkr.
  • Styrket likviditet, likviditetsindikator 103.4 (100.7) %
  • Kapitaldekning (Basel I) 10.17 (9.66) %, Basel II 11.30 (13.76) %
  • Konsernresultat før nedskrivninger og skatt 89 (139) mkr.
  • Resultat før skatt 30 (128) mkr

 

(Tall i parentes er pr første kvartal 2008)

Kontaktpersoner

Stein Klakegg, administrerende direktør, tlf. 911 01 500
Jan Erik Kjerpeseth, viseadministrerende direktør, tlf. 951 98 430
Benedicte Schilbred Fasmer, direktør for Kapitalmarked, tlf. 950 60 034

Presentasjon

Banken vil legge frem regnskapet etter 1.kvartal 2009 onsdag 6.mai kl.09.30 i Shippingklubben, Haakon VII’s gate 1 i Oslo.

 

 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor