Farge

Sparebanken Vest med sterk resultatvekst i første kvartal

Sparebanken Vest har et resultat før skatt på 206 millioner i første kvartal 2010, en fremgang på 176 millioner fra første kvartal i 2009 og 58 millioner bedre enn fjerde kvartal 2009.

- Vi er godt fornøyd med at resultatfremgangen fortsetter fra fjerde kvartal, og vi gleder oss også over den betydelige fremgangen fra første kvartal 2009. Resultatet er basert på vekst i rentenettoen, bedre nettoresultat for finansielle instrumenter, samt lavere kostnader og nedskrivninger på utlån og garantier, sier viseadministrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth.

Nominell rentenetto er i kvartalet 372 mill kroner, 31 mill kroner bedre enn første kvartal 2009. Nedskrivninger på utlån og tap på garantier er lavere enn i fjor; 16 mill kroner (59 mill). Beløpet gjenspeiler en mer positiv utvikling i regionalt næringsliv. Kvartalets kostnader utgjør 250 mill kroner (296 mill). Reduserte driftskostnader skyldes i hovedsak at det i kvartalet er tilbakeført 62 mill kroner som implementeringseffekt av nytt AFP-lovverk.

Engangsforhold vil også påvirke resultatet for andre kvartal. Det er ventet at fusjonen mellom Nordito AS og PBS-Holding AS vil synliggjøre verdier ved at urealiserte gevinster resultatføres. Resultateffekten vil være i størrelsesorden 100 mill kroner i andre kvartal.

- Også vår strategiske knoppskyting med tilknyttede selskaper innen forsikring, verdipapirhandel og boligkreditt viser god markedsmessig utvikling i kvartalet. Forsikring og verdipapirhandel gir fortsatt negativt resultatbidrag, men utviklingen er positiv og i tråd med våre mål, fortsetter Kjerpeseth.

Vellykket emisjon

Styret vedtok 19. april å innstille overfor representantskapet i Sparebanken Vest å gjennomføre en rettet egenkapitalbevisemisjon med brutto emisjonsproveny på NOK 600 millioner og tegningskurs NOK 90. Responsen i markedet var svært god, og den rettede emisjonen ble overtegnet.

- Emisjonen vurderes som svært vellykket. For Sparebanken Vest er det svært gledelig at en rekke nasjonale og regionale investorer viser banken så stor tillit. Emisjonen gjør vårt egenkapitalbevis vesentlig mer likvid, og vi gleder oss over at en stor andel av landets mest profesjonelle investorer nå kommer inn på eiersiden, sier Kjerpeseth.

Emisjonen skal godkjennes av bankens representantskap. Gitt godkjenning vil Sparebanken Vest sluttføre arbeidet med å innfri fondsobligasjonen fra Statens Finansfond.

Hovedtall pr 1. kvartal 2010:

Driftsresultat før nedskrivninger og skatt 222 (89) mkr
Resultat før skatt 206 (30) mkr
Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis 3,53 (0,08) kr
Rentenetto 1,54 (1,53) %
Regnskapsmessig kostnads-/inntektsrelasjon 53,0 (76,9) %
Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert 12,2 (0,2) %
Finansieringsgrad ultimo 54,0 (52,8) %
Likviditetsindikator ultimo 101,4 (103,4) %
Kjernekapitaldekning ultimo 10,3 (8,6) %
Kapitaldekning ultimo  11,5 (10,2) %
Kjernekapitaldekning ultimo (Basel II fullt implementert) 11,9 (9,2) %
Kapitaldekning ultimo (Basel II fullt implementert) 13,2 (10,7) %

Mer informasjon

Se vedlagte delårsrapport og delårspresentasjon.

Kontaktpersoner

Jan Erik Kjerpeseth, viseadministrerende direktør, tlf. 951 98 430
Benedicte Schilbred Fasmer, direktør Kapitalmarked, tlf. 950 60 034

Presentasjon

Banken vil legge frem regnskapet etter 1. kvartal 2010 onsdag 28. april kl. 08.15 i Shippingklubben, Haakon VII’s gate 1, Oslo.

 


 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor