Farge

Konsernet Sparebanken Vest oppnådde et resultat før skatt på 204 millioner kroner i første kvartal 2007. Dette er på nivå med resultatet fra samme periode i toppåret 2006. Kvartalet har vært preget av høy strategisk aktivitet. Resultat etter skatt er på 156 millioner kroner og gir en egenkapitalavkastning på 16,9 %.
Morbankens resultat etter skatt er 154 millioner kroner (152 mill.kr.). Dette gir et resultat pr. grunnfondsbevis på kroner 4,49. Resultatet preges av god bankdrift med god volumvekst, tilfredsstillende marginutvikling, kontrollert kostnadsutvikling og fortsatt fordelaktiv tapsforløp.

Stein Klakegg
Adm.direktør Stein Klakegg
- Jeg er godt fornøyd med resultatet i første kvartal. Banken er i en posi-tiv og aktiv periode med overtag-else av Fokus Bank i Sogn og Fjordane, og er godt i gang med etableringen i Rogaland.
Videre har Sparebanken Vest inngått et samarbeid med Fana Sparebank, Sparebanken Øst og Helgeland Sparebank om etabler-ing av to forsikringsselskaper med hovedkontor i Bergen, sier adm.direktør Stein Klakegg.
- Bankdriften går fortsatt meget bra. Dette skapes av medarbeidere som arbeider i nært samspill med kundene i et marked preget av sterk konkurranse og pressede marginer. Kundene gir i undersøkelser uttrykk for at de fortsatt er godt fornøyde med banken, sier Stein Klakegg videre.

Hovedpunkter 1. kvartal 2007

- Samlet forvaltningskapital er på 65,2 milliarder kroner. For- valtningskapitalen samme periode i fjor var 53,8 milliarder
- Sum driftsinntekter er på 419 millioner kroner. Tilsvarende for 1. kvartal 2006 var 405 millioner kroner
- Rentenettoen er på 262 millioner kroner – en økning på
10 millioner kroner i forhold til 1. kvartal 2006
- Andre inntekter øker med 4 millioner kroner til totalt
157 millioner kroner
- Netto andre driftsinntekter i konsernet utgjør i første kvartal 37,5 % av inntektene
- Konsernets driftskostnader utgjør 222 millioner kroner, mot 214 millioner kroner på samme tid i fjor
- Bankens kostnads-/inntektsrelasjon 53,0 %. Tilsvarende tall for 1. kvartal 2006 var 52,8 %
- Utviklingen i netto tapskostnader viser en inngang på 7 mil- lioner kroner mot 19 millioner kroner i samme periode i fjor
- Netto utlån til kunder er 58,0 milliarder kroner – en vekst på
21 % fra 1. kvartal 2006
- Netto innskudd utgjør 32,7 milliarder kroner - en vekst på
21 % fra samme tid i fjor
- Konsernets kapitaldekning er fortsatt god med 9,34 %
- Sparebanken Vest ble i 1. kvartal godkjent av Kredittilsynet som IRB-bank. Dette er et kvalitetsstempel og innebærer at vi kan drive kreditt- og risikostyring på en slik måte at vi får en best mulig utnyttelse av bankens egenkapital

Fornøyde kunder
Sparebanken Vest foretar jevnlig markedsundersøkelser for å måle kundenes tilfredshet. Resultatene viser en fremgang i bedriftsmarkedet og stabile, høye tall i personmarkedet.

Stadig flere kunder fortrekker å ha boliglånet som fleksilån. Ved utgangen av 1. kvartal hadde en av fem lånekunder valgt denne lånetypen. Dette er en sterk økning fra samme tid i fjor og gir et viktig signal om at kundene setter stor pris på større økonomisk fleksibilitet i hverdagen.

Sparebanken Vest har hatt stor suksess med sine garanterte spareprodukter. Bare siden nyttår er antall kunder som har plas-sert penger i garanterte produkter økt med 18 % og sparingen er økt med 34 %.

Ekspansjon og fornyelse
En betydelig sterkere bank i Sogn og Fjordane
Sparebanken Vest overtok ultimo mars Fokus Bank sin virksom-het i Sogn og Fjordane. Dette innebærer overtakelse av 1,9 mil-liarder i utlån og 879 millioner i innskudd.
Gjennom overtakelsen har banken fått nye kontorer i Øvre Årdal og i Høyanger, mens virksomheten i Sogndal, Førde og i Florø er slått sammen og styrket. Satsingen i Sogn og Fjordane komplet-teres av etablering av nytt kontor i Stryn.

Forsikringsselskaper
Sparebanken Vest, Fana Sparebank, Sparebanken Øst og Helgeland Sparebank samarbeider om å etablere to nye sel-skaper for skade- og livsforsikring. Selskapene skal ha hoved-kontor i Bergen. Satsingen er en del av bankens langsiktige arbeid med økt verdiskaping og forbedring av andre inntekter.
De nye forsikringsselskapene vil innebære en vesentlig styrking av kompetansen og miljøet i finanssektoren i Bergen. Under forutsetning av at myndighetene gir sin tillatelse, er målet at selskapene skal være operative i løpet av ett års tid.
Liv- og skadeselskapene vil bli 100 % eiet av et holdingselskap, som vil ha følgende eierfordeling:

- Sparebanken Vest: 49,99 %
- Sparebanken Øst: 26,00 %
- Fana Sparebank: 14,01 %
- Helgeland Sparebank: 10,00 %

Egenkapitalen i holdingselskapet vil utgjøre ca 300 millioner kroner, basert på kapitalinnskudd fra eierne.

Fremtidsutsikter
Sparebanken Vest har hatt en positiv start på året. Fremover vil i tillegg til videreutvikling av løpende drift, arbeidet med integra-sjonen av virksomheten i Sogn og Fjordane, etableringen av kontorer i Rogaland og det nye forsikringskonseptet ha høy prioritet. Satsingen både geografisk og på nye aktiviteter vil på kort sikt øke driftskostnadene noe, men dette vil legge grunnlaget for fremtidig vekst og inntjening.

Det forventes at det norske rentenivået vil øke ytterligere i løpet av året. Det er ikke urealistisk å anta at Norges Banks styringsrente ved kommende årsskifte blir rundt 5 % mot 4 % i siste kvartals-skifte. Et fortsatt stigende rentenivå svekker rentenettoen på kort sikt.

Konkurransen i finansnæringen forventes fortsatt å forbli sterk, og marginene på tradisjonelle banktjenester vil kunne preges av dette.

Sparebanken Vest vurderer at markedsforholdene på Vestlandet og forventet utvikling resten av året vil gi grunnlag for tilfredsstil-lende egenkapitalavkastning også i 2007.


Kontaktpersoner:
Administrerende direktør Stein Klakegg
55 21 72 60 - 911 01 500
Direktør for Informasjon og Samfunn Jørn Lekve
55 21 74 37 - 952 65 973
Økonomisjef Terje Mjelde
55 21 73 71 - 957 02 595

Presentasjon
Banken vil legge frem regnskapet og gi kommentarer om utviklingen i drifts- og markedsforhold etter 1. kvartal 2007 fredag 27. april kl. 09.30 i Oslo på Hotell Continental, Stortingsgt 24/26 i Oslo

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor