Farge

God bankdrift og vekst, men børsfall reduserer Sparebanken Vests resultat

Konsernet Sparebanken Vest har et resultat før skatt på 128 millioner kroner i første kvartal 2008, mot 204 millioner kroner samme periode i 2007. Resultatnedgangen skyldes verdifall på bankens aksjeportefølje. Den underliggende bankdriften er god, med vekst i forvaltningskapitalen, lave tap og styrket markedsposisjon.  

Resultat etter skatt er på 79 millioner kroner og gir en egenkapitalavkastning på 7,50 %.

Morbankens resultat etter skatt er 83 millioner kroner (154 mill.kr.). Dette gir et resultat pr. grunnfondsbevis på kroner 2,12. I tillegg til god bankdrift med volumvekst, har banken fortsatt lave tap og tilfredsstillende kostnadsutvikling.

 

- Vårt resultat preges av det urealiserte verdifallet på bankens aksjeportefølje og økningen i pengemarkedsrenten. Hele nedgangen i resultat før skatt fra 2007 på 76 millioner kroner kan forklares med nedgangen i aksjemarkedet. Verdifallet i porteføljen utgjør siden årsskiftet ca 6,6 %, mens børsfallet i samme periode var på 16,9 %, sier administrerende direktør Stein Klakegg.

Hovedpunkter 1. kvartal 2008

· Samlet forvaltningskapital er på 77,1 milliarder kroner. Forvaltningskapitalen samme periode i fjor var 65,2 milliarder kroner.

· Sum driftsinntekter er på 373 millioner kroner. Tilsvarende for 1. kvartal 2007 var 419 millioner kroner.

· Rentenettoen er på 286 millioner kroner – en økning på 24 millioner kroner i forhold til 1. kvartal 2007.

· Andre inntekter viser en nedgang på 70 millioner til 87 millioner. Nedgangen skyldes i hovedsak verdifallet på bankens verdipapirportefølje.

· Netto andre driftsinntekter i konsernet utgjør i første kvartal 26 % av inntektene korrigert for finansielle instrumenter.

· Konsernets driftskostnader utgjør 234 millioner kroner, mot 222 millioner kroner på samme tid i fjor.

· Bankens kostnads-/inntektsrelasjon korrigert for kursgevinster/tap i verdipapirmarkedet var på 60,5 % mot 59,8 % samme periode i fjor.

· Kvartalets netto tap er på 11 millioner. Herav er økte gruppenedskrivinger 10 millioner kroner. Tilsvarende perioden 2007 hadde banken inngang på tap på 7 millioner kroner.

· Netto utlån til kunder er 67,3 milliarder kroner – en vekst på 16 % fra 1. kvartal 2007.

· Netto innskudd utgjør 38,6 milliarder kroner - en vekst på 18 % fra samme tid i fjor.

· Konsernets kapitaldekning er 9,66 (9,34).

Tilfredsstillende resultat i en tid med markedsuro og store investeringer

Administrerende direktør Stein Klakegg peker på at Sparebanken Vest oppnår et tilfredsstillende resultat i en periode med markedsuro og en rekke tiltak for å styrke bankens markedsposisjon. Integrasjonen av Fokus Bank i Sogn og Fjordane er godt gjennomført og bankens posisjon i fylket er styrket; også gjennom etableringen i Stryn. Etableringen i Rogaland er godt mottatt i markedet og veksten i fylket er god. Stavangerkontoret åpner 8. mai. Etableringen av Frende Forsikring er godt mottatt av bankens kunder og har skapt stort engasjement blant bankens medarbeidere. Salgsresultatene så langt ligger over målene. Sparebanken Vest arbeider videre med etablering av et heleid kredittforetak. Selskapet har fått nødvendig konsesjon og utstedelse av første lånetransje er planlagt annet halvår 2008.

 

Som et ledd i Sparebanken Vests satsing på kapitalmarkedet har Sparebanken Vest, Fondsfinans og 13 frittstående sparebanker sammen besluttet etableringen av en nytt verdipapirforetak. Det nye selskapet skal bygges opp til et fullservice verdipapirforetak med corporate - tjenester, analyse og megling.

 

Selskapet vil bli etablert som et holdingselskap. Ved oppstart vil Sparebanken Vest eie 49,35 %. De resterende eierandelene blir fordelt mellom 13 frittstående sparebanker. Holdingselskapet vil opprette verdipapirforetaket og vil ha en eierandel på 77 %, i dette. Fondsfinans vil eie 23 %. Bak selskapet står solide eiere med betydelig distribusjonskraft, kundemasse og kompetanse. De frittstående sparebankene fra Oslofjorden til Helgelandskysten har til sammen en forvaltningskapital på ca 180 milliarder kroner, 170 kontorer og 650.000 kunder. Fondsfinans er et av landets mest anerkjente og frittstående meglerhus.

Det nye verdipapirforetaket vil være et viktig verktøy i utviklingen av nye tjenestetilbud for uavhengige sparebanker.

Fremtidsutsikter

Sparebanken Vests finansieringsstruktur og likviditetssituasjon er god. Vedvarende høye pengemarkedsrenter vil over tid medføre at banken må refinansiere seg på et høyere rentenivå. Det vil bety at rentene på så vel på utlån og innskudd vil øke.

Et høyere rentenivå kan medføre redusert etterspørsel etter nye lån og økt sparing. Økt rentenivå kan også bidra til lavere etterspørsel etter varer og tjenester.

Næringslivet i Vestlandsregionen og Sparebanken Vest er godt posisjonert i konjunkturbildet, og det er fremdeles høy aktivitet i næringslivet. De fleste næringer på Vestlandet venter fortsatt vekst, men avdempet veksttakt i 2008. Økte lønns- og materialkostnader samt styrket kronekurs bekymrer. Samtidig er ordremengden i industrien stor og investeringene i offshoreaktiviteter rekordhøye. En del av byggeaktiviteten flyttes fra boligbygg til næringsbygg.

For Sparebanken Vest ventes fortsatt høyt aktivitetsnivå og intens konkurranse.

 

I tillegg til videreutvikling av løpende drift, vil arbeidet med etableringen av det nye forsikringskonseptet, boligkredittforetaket og verdipapirforetaket ha høy prioritet.

 

Styret forventer tilfredsstillende egenkapitalavkastning for året som helhet.

Mer informasjon

Når det gjelder mer utfyllende informasjon om bankens økonomiske utvikling, så vises det til
- Delårsrapport 1 – 2008 (pdf-fil 161kB)
- Presentasjon (pdf-fil 903 kB)
- Videopresentasjon
- Informasjon er også tilgjengelig på Oslo Børs.

Kontaktpersoner
Administrerende direktør Stein Klakegg
55 21 72 60 - 911 01 500
Divisjonsdirektør Benedicte Schilbred Fasmer
55 21 73 76 - 950 60 034
Direktør for Informasjon og Samfunn Jørn Lekve
55 21 74 37 - 952 65 973
Økonomisjef Terje Mjelde
55 21 73 71 - 957 02 595

 

Presentasjon

Banken vil legge frem regnskapet og gi kommentarer om utviklingen i drifts- og markedsforhold etter 1. kvartal 2008 onsdag 23. april kl. 08.15 i Shippingklubben, Haakon VII’s gate 1 i Oslo.

Presentasjonen blir også sendt over web-cast

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor