Farge

Sparebanken Vest gir 5 mill. kroner til et gaveprofessorat ved Norges Handelshøyskole.
Gaveprofessoratet skal kombinere samfunnsøkonomiske sider ved klimaendringer og andre miljøutfordringer med innovasjon og nyskaping.
– For NHH er dette viktige tema og en kjærkommen gave, sier rektor Jan I. Haaland. Klimaendringene vil få store konsekvenser for den økonomiske utviklingen både globalt og lokalt. Et solid faglig grunnlag er avgjørende for å forstå konsekvensene av kli-maendringene og for å iverksette tiltak som kan redusere pro-blemene. Her har økonomer mye å bidra med. Et gaveprofes-sorat vil sette NHH i stand til å utvikle og formidle ny kunnskap av stor betydning for samfunns- og næringsliv. 

NHH professorat
F. v rektor Jan Haaland, NHH, daglig leder i Visjon Vest Siren Sundland og direktør Ragnar Fagereng, NHH.
Foto Thrond Hansen
Vestlandet sårbart

– Vestlandet vil være spesielt sårbart i møte med klimaendring-ene. Næringslivet vil sannsynligvis få endrede rammebetingel-ser. Helt nye utfordringer, men også muligheter er i vente. Vi vil ikke forholde oss passivt til endringene, vi tror på forskning og forberedelse i møte med fremtiden. Derfor er flere større pro-sjekter knyttet til klima viktige satsingsområder for Sparebanken Vests allmennyttige virksomhet Visjon Vest. Det sier Siren Sundland, leder for Visjon Vest.

Viktige norske næringer
Professoratet skal sikre at det utvikles ny kunnskap og at den formidles videre. Det skal blant annet ha fokus på norske nær-inger og lokalmiljø som påvirkes av klima- og miljøendringene, slik som fiskeri/havbruk, shipping, energi, offshore og reiseliv.
– På den måten skal professoratet sikre oppmerksomhet mot utfordringer og muligheter for vestnorsk næringsliv uten at det er geografisk avgrenset, påpeker rektor Jan I. Haaland ved NHH.
– Nå er det NHH som skal føre arbeidet videre og finne den rette personen. Når et gaveprofessorat er tildelt skjer forskning og undervisning helt uavhengig av den som har gitt midlene, sier Siren Sundland.

Bergen sentral i klimaforskning
Professoratet skal være lokalisert i Bergen. Byen har allerede noen av de viktigste kompetansesentrene innen klimaspørsmål i Norden.
– Det er i dag allment akseptert at klimaet endrer seg grunnet forbrenning av kull, olje og gass og at tiltak må igangsettes for å redusere framtidige klimaendringer. En helhetlig vurdering av konsekvenser og muligheter for samfunn og næringsliv krever økonomiske analyser på både overordnet og regionalt nivå. Professoratet vil bidra til dette, sier Helge Drange ved Nansen- og Bjerknessenteret. Klimaendringene er også et av satsings-områdene for Bergensscenarier 2020.Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor