Farge

Tilfredsstillende resultat for Sparebanken Vest

Konsernet Sparebanken Vest har et tilfredsstillende resultat og god finansiell posisjon til tross for uroen i finansmarkedene. Foreløpig resultat for 2008 før nedskrivninger og skatt er 615 (831) mkr og 165 (189) mkr isolert i fjerde kvartal. Netto tilgang nye kunder i 2008 var 12.000, noe som styrket bankens markedsposisjon.

På bakgrunn av verdinedgang på verdipapirer på 301 mkr og økning i tapsavsetninger på 238 mkr kroner i 2008 i forhold til 2007, blir resultatet før skatt for 2008 på 411 (865) mkr. I fjerde kvartal er resultatet tilsvarende 50 (176) mkr. Resultat etter skatt er i 2008 på 207 (650) mkr.

God basisvirksomhet

- Dette viser at den ordinære bankdriften går bra i en urolig tid. Vi har god underliggende drift og styrket markedsposisjon. Det er gledelig at vi har stor kundetilgang og at vi i 2008 for andre året på rad ble kåret som landets beste personkundebank blant storbankene av Norsk Familieøkonomi, sier administrerende direktør Stein Klakegg i Sparebanken Vest. Resultatnedgangen er preget av endret konjunkturbilde og finansuro, med tilhørende verdinedgang på verdipapirer og økte avsetninger for fremtidige tap.

God finansiell situasjon

Sparebanken Vest har beholdt tidligere regnskapsprinsipper. Konsernet har således ikke reklassifisert deler av eiendelssiden - fra markedsverdivurdering til amortisert kost. Sparebanken Vest har en god finansiell situasjon. Likviditeten ble ytterligere styrket i fjerde kvartal 2008 som følge av etableringen av Sparebanken Vest Boligkreditt AS. Likviditetsindikatoren er 104,5% ved årsskiftet. Ved utgangen av 2008 er Sparebanken Vests kapitaldekning beregnet til 9,42 (9,67) % beregnet etter styrets forslag til disponering av årets overskudd i morbanken. Bankene er under tilpasning til Basel II – reglene som vil gjelde fra 2010. Legges disse til grunn har Sparebanken Vest en kapitaldekning på 12,21% hvorav kjernekapital er 10,48%.

Øvrige hovedpunkter foreløpig resultat 2008

  • Konsernets egenkapitalavkastning er på 4,85 % (16,24%). Styret foreslår et utbytte per grunnfondsbevis på kr 3,75 og at 30 mkr disponeres til allmennyttige formål.
  • Netto tilgang nye kunder i 2008 var på gledelige 12.000, fordelt på privatmarked med 11.500 og bedriftsmarked 500. 
  • Samlet aktiv kundemasse er ved årsskiftet på henholdsvis 219.000 og 7.500. Utviklingen styrker bankens posisjon som ledende på Vestlandet. 
  • I en undersøkelse i regi av Norsk Familieøkonomi ble Sparebanken Vest for andre år på rad kåret til den beste personkundebanken av landets største banker. 
  • Bankens forvaltningskapital økte med 19.9 mrd kroner i løpet av 2008, fra 75 mrd til 94.9 mrd. Utlånsveksten siste tolv måneder er på 11.6 mrd eller 17,9% (21%). Svekket kronekurs bidrar til høyere rapportert vekst i valutalån til næringslivet. 
  • Innskuddsveksten siste tolv måneder er på 2.9 mrd eller 7,7% (21%). 
  • Meget lovende start i salget av forsikringsprodukter fra Frende Forsikring. Sammen med 14 andre sparebanker og Fondsfinans står Sparebanken Vest også bak etableringen av det nye verdipapirforetaket Norne Securities, som har fått konsesjon og vil starte opp virksomhet i Bergen løpet av første kvartal 2009.

Moderate kostnader og tap

I 2008 var kostnadene 1068 (973) mkr. Av veksten henføres 58 mkr til økte pensjonskostnader. Veksten må sees i sammenheng med at pensjonskostnadene i 2007 var lave som følge av planendring i pensjonsordningen. I tillegg er kostnadene påvirket av vekst i forretningsvolumet, god kundetilgang og mange renteendringer. Årets netto konstaterte tap er moderate på 23 (21) mkr. Tapskostnadene er i 2008 på 204 mkr, hvorav økte avsetninger for fremtidige tap utgjør 181 mkr. I fjerde kvartal er tapskostnaden 115 (13) mkr. Svakere realøkonomiske utsikter gjør at 129 mkr av årets tapskostnader er økte gruppenedskrivninger. Av disse nedskrivingene er 89 mkr i fjerde kvartal, hvorav 88 mkr er relatert til bedriftsmarkedet.

Utfordringer og muligheter i 2009

Norsk økonomi er fortsatt sterk, men med klare svakhetstegn. Ferske analyser viser stigende arbeidsledighet i flere bransjer. Usikkerhet i realøkonomien kan medføre økt sparing og lavere etterspørsel etter så vel forbruks- som investeringsvarer. Slike endringer kan øke risikoprofilen i utlånsporteføljen.
- Konjukturomslaget og finansuroen har fått større omfang enn man kunne anta for bare kort tid siden. Som aktør i den globale økonomien, vil utviklingen internasjonalt ha betydning for norsk næringslivs og norske bankers finansielle utvikling. 2009 ventes å bli et år med både store utfordringer, men også muligheter i så vel næringslivet som i personmarkedet. Sparebanken Vest er godt rustet til å møte disse.
Vi er opptatt av å være vestlendingenes mest foretrukne bank med høyt servicenivå, bredt produktspekter og gode relasjoner til fornøyde kunder. Derfor er vi innstilt på å tilføre både person og bedriftsmarkedet kreditt, på grunnlag av forsvarlige kredittvurderinger og til akseptable marginer, sier Stein Klakegg.

Sterk markedsposisjon

Sparebanken Vest har en proaktiv holdning overfor kunder med gryende mislighold, og da først og fremst i den hensikt å bidra til opprettholdte sunne bedrifts- og husholdningsøkonomier. Bankens strategiske fundament er solid. Markedsposisjonen på Vestlandet er sterk. Styret vil fortsatt ha fokus på videreutvikling av konsernets markedsposisjon og gjennomføring av fastlagt strategi.

Presentasjon

Banken legger frem regnskapet og vil gi kommentarer om utviklingen i drifts- og markedsforhold:
- Onsdag 28. januar kl. 08.15 i Shippingklubben, Haakon VII gate 1, Oslo
- Onsdag 28. januar kl. 08:15 ii
Eiendomsmegler Vests nye lokaler i Vaskereleven 16, Bergen 

 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor