Farge

Konsernet Sparebanken Vest oppnådde et resultat før skatt på 803 mill kroner i 2006, viser foreløpige tall fra banken.
Dette er en fremgang på 160 mill kroner fra året før. Etter skatt ble resultatet 603 mill kroner. Fjerde kvartal viser en fremgang i resultatet før skatt til 184 (142) mill kroner. Resultatet tilsvarer en egenkapitalavkastning på 17,86 (15,44) %, og gir rom for forslag om 18,25 (17,10) kroner i utbytte pr grunnfondsbevis, samt avsetning av 125 mill kroner til gaveformål der 75 mill kroner deles ut i løpet av 2007 og 50 mill kroner går til gavefondet.

- Jeg er meget godt fornøyd med det sterke resultatet og vil gi en honnør til alle medarbeiderne i Sparebanken Vest som har bidratt til at vi kan legge frem bankens beste resultat noensinne, sier administrerende direktør Stein Klakegg i Sparebanken Vest.

Han viser til at det sterke 2006-resultatet kan tilskrives god bankdrift, lave tap og en positiv økonomisk utvikling i landsdelen. Bankens datterselskap Eiendomsmegler Vest AS og
AS Filialbygg viser gode resultater for driftsåret.

Vokser på Vestlandet
– Vårt ferske næringsbarometer basert på forventningene fra 1400 næringslivsledere i Hordaland og Sogn og Fjordane viser klart at fremtidstroen er sterk og at det går meget godt for nær-ingslivet på Vestlandet. Denne veksten ønsker vi å ta del i. I før-ste kvartal 2007 vil banken - gitt Representantskapets samtykke - overta Fokus Banks virksomhet i Sogn og Fjordane. I 2007 vil virksomheten i Stavangerregionen bli operativ. Det er også be-sluttet etablering i Stryn. Vedtatt ekspansjon og fornyelse vil øke bankens driftskostnader i forhold til 2006. Økningen vil imidlertid legge grunnlaget for fremtidig volumvekst og inntje-ning, sier administrerende direktør Stein Klakegg i Sparebanken Vest.

Passert 60 milliarder kroner
Ved utgangen av 2006 hadde Sparebanken Vest en forvaltings-kapital på 60,2 milliarder kroner, etter en vekst på 5,5 milliarder kroner i løpet av året. Dette er en volumvekst på 10,1 prosent i løpet av 2006. Mye av utlånsveksten kommer av nysalg til eksi-sterende kunder. Det har også vært en nettotilvekst av 1000 nye helkunder i personmarkedet til 207.000 ved utgangen av året. Utlånsveksten i personmarkedet var 16,6 prosent og i bedrifts-markedet 6,5 prosent. Samlede kundeinnskudd er 31.1 (27.4) mrd kroner. Herav kommer 21.2 (18.4) mrd kroner fra person-markedet og 9.1 (7.0) mrd kroner fra bedriftsmarkedet. Innskuddsveksten siste 12 måneder er på 15,5 prosent i personmarkedet og 30,0 prosent i bedriftsmarkedet.

Utvikling i 4. kvartal
Den gode inntjeningsutviklingen i banken fortsatte i fjerde kvartal med et resultat før skatt på 184 (142) mill kroner. Rentenettoen økte i kroner til 268 (246) mill kroner, men falt til 1,81 (1,83) % målt i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital. Rentenettoens utvikling preges av et etterslep i forhold til Norges Banks rentehevinger i 4. kvartal. Andre inntekter var 168 (120) mill kroner. Av veksten på 48 mill kroner var 28 relatert til bedret finansinntjening i konsernet. Driftskostnadene var 256 (256) mill kroner. Kostnadsutviklingen må sees i sammenheng med restruktureringskostnader som ble avsatt i 4. kvartal 2005 på 33 mill kroner.

Framtidsutsikter
Markedsutsiktene på Vestlandet vurderes å være gode i 2007. De økonomiske utsiktene for landsdelen preges av optimisme og økt sysselsetting. Konkurransesituasjonen i bankmarkedet forventes fortsatt å være skarp. Sparebanken Vest har som mål å være landsdelens bank gjennom tilstedeværelse over hele regionen.

Sparebanken Vest har et godt fundament for videre vekst. En stor kundebase, solid økonomi, godt omdømme, bredt produktspek-ter, kompetente medarbeidere og sterk lokal forankring vil bidra til at banken kan opprettholde en tilfredsstillende inntjening også i de kommende årene, selv om resultatet for 2007 ventes å bli noe lavere enn det sterke 2006-resultatet.

Kontaktpersoner:
Stein Klakegg
Administrerende direktør
55 21 72 60-911 01 500
Jørn Lekve
Direktør for Informasjon og Samfunn
55 21 74 37-952 65 973
Terje Mjelde
Økonomisjef
55 21 73 71-957 02 595

Mer informasjon/ presentasjoner:
Delårsrapport 4 - 2006 eller ved henvendelse til Informasjons-avdelingen, tlf. 55 21 74 42.
Informasjon er også tilgjengelig på Oslo Børs.

Administrerende direktør Stein Klakegg i Sparebanken Vest vil foreta en presentasjon av de foreløpige regnskapstall for 2006:

I Bergen: Torsdag 25.1.2007 kl 16.30.
Hotel Norge
I Oslo: Fredag 26.1.2007 kl.08.15.
Shippingklubben, Håkon 7. gt. 1
Frokost serveres fra kl.08.00.Presentasjonen i Bergen overføres på video fra kl 16.30
For visning kreves bredbånd med nedlastningshastighet på min 300Kb. Du kan følge presentasjonen direktesendt via web-cast


Resultatanslaget bygger på foreløpige tall som ble behandlet i bankens styre torsdag 25. januar 2007. Endelig årsoppgjør vil bli styrebehandlet den 22. februar 2007 og fastsettes av forstander-skapet den 15. mars 2007 som endelig regnskap.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor