Farge

Fremtidsutsiktene kraftig forverret

Godt over 40 prosent av bedriftene i Hordaland og Sogn og Fjordane venter at omsetningen og lønnsomheten vil gå ned i 2009. Det ventes nullvekst i sysselsettingen og arbeidsledigheten er på vei oppover. Dette kommer fram i det siste Næringsbarometeret for Hordaland og Sogn og Fjordane, som blir presentert i flere arrangementer rundt om i fylkene torsdag 22. januar.

Svak utvikling i 2009

På grunn av de raske endringene i verdensøkonomien, har Næringsbarometeret denne gangen gjennomført to undersøkelser, en i oktober og en i desember.

- De to undersøkelsene viser at bedriftene det siste året har blitt betydelig mer tilbakeholdne med å signalisere videre vekst i omsetning og sysselsetting. Det er et tydelig trendskifte fra oktober 2007 til oktober 2008. Undersøkelsene viser også at bedriftene i løpet av 4. kvartal 2008 er blitt betydelig mer pessimistiske med hensyn til utsiktene for 2009, sier Henning Nordgulen, direktør for bedriftsmarked i Sparebanken Vest.

I desember svarte rundt 45 prosent av bedriftene i Hordaland og Sogn og Fjordane at de venter redusert omsetning i 2009. I oktober var andelen 25 prosent. Samtidig er antallet bedrifter som venter økt omsetning i 2009 blitt betydelig redusert i løpet av de siste månedene.

Det er viktig å understreke at bildet er nyansert og at det er et stor antall bedrifter som venter at aktivitetsnivået skal holde seg på et høyt nivå. Usikkerheten er imidlertid stor ikke bare på grunn av den uoversiktlige situasjonen i internasjonal økonomi, men også fordi vi enda ikke kjenner det endelige omfanget av og effekten av rentenedgang og offentlige stimuleringstiltak.

Svakere sysselsettingsvekst

- Etter noen år med en årlig sysselsettingsvekst på 10 000 går nå næringslivet i Hordaland og Sogn og Fjordane inn i en tid med svakere vekst. De anslagene bedriftene ga i desember tyder på at vi i 2009 vil få en null-vekst i sysselsettingen. NAVs perspektivprognose indikerer imidlertid at arbeidsledigheten vil stige raskere enn på lenge, og i Hordaland vil økningen i ledigheten kunne komme opp mot 9000 mot slutten av året. Dette vil utgjøre en dobling i forhold til 2008 da ledigheten nådde ett bunnivå, sier avdelingsdirektør Kenneth Stien.

Flere kutter i investeringene

- Forventninger om redusert aktivitetsnivå og usikker tilgang på kapital gjør at et stort antall bedrifter kutter i investeringsbudsjettet. I begge fylkene oppgir rundt 45 prosent av bedriftene at de vil redusere investeringene i 2009, mens bare 16 prosent venter økning. Halvparten av bedriftene oppgir at de som følge av den siste tids utviking har revurdert eller utsatt planlagte investeringer, sier Nina Broch Mathisen, direktør Innovasjon Norge Hordaland

Lavere lønnsomhet

Etter flere gode år med høy lønnsomhet forbereder bedriftene seg på lavere marginer og omstillingskostnader. Over 45 prosent av bedriftene i begge fylkene venter at driftsmarginen vil gå ned i 2009. Det er særlig innen industri og varehandel at bedriftene venter lavere lønnsomhet.

For ytterligere informasjon:
Sparebanken Vest Informasjonsrådgiver Liv Næss– 55 21 72 77 – 48 25 96 95
NHO Regiondirektør Tom Knudsen – 55 23 98 04 – 908 30 688
NAV Avdelingsdirektør Kenneth Stien – 92 41 56 59
Innovasjon Norge Direktør Nina Broch Mathisen – 917 15 453
Hordaland fylkeskommune Strategi- og næringsdirektør Jan-Per Styve – 920 28 915 


Datagrunnlag

Bedriftsundersøkelsen i Næringsbarometeret er gjennomført av Asplan Viak for aktørene bak Næringsbarometeret. Undersøkelsen er gjennomført i oktober og desember omfatter 1628 (798 desember) bedrifter i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Næringsbarometeret er et samarbeidsprosjekt med mellom NAV, Innovasjon Norge, NHO, Sparebanken Vest og fylkeskommunene i Hordaland og Sogn og Fjordane. Målet med undersøkelsen er å kartlegge næringsutviklingen i de to fylkene.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor