Farge

Det lysner forsiktig for næringslivet på Vestlandet!

Dette kommer fram i den nye utgaven av Næringsbarometeret for Hordaland og Sogn og Fjordane som blir presentert 21. januar.

Det siste året har vært svært utfordrende for store deler av næringslivet på Vestlandet. Totalt sett tror bedriftene i Hordaland og Sogn og Fjordane at 2010 skal gi bedre tider, men deler av industrien og bygg- og anleggsnæringen er avventende.

Samlet sett signaliserer bedriftene i Hordaland en vekst i sysselsettingen på 3 prosent i 2010, tilsvarende 4600 arbeidsplasser. Dette kommer i stor grad av at det ventes vekst innen varehandel, forretningsmessig tjenesteyting og bygg- og anleggsnæringen.

Industrien venter fortsatt nedgang. I 2009 forsvant mer enn 2000 arbeidsplasser i privat sektor i Hordaland.

Mindre fall enn ventet

Sysselsettingen har gått mindre ned enn bedriftene trodde ved inngangen til 2009. Fallet i aktiviteten skulle imidlertid tilsi et større fall i sysselsettingen. Årsakene til det er trolig at mye av aktivitetsopptrappingen de siste årene har vært i form av innleid arbeidskraft utenfor regionen, og at bedriftene prøver å holde på sine egne ansatte mens de venter på at aktivitetsnivået skal ta seg opp igjen.

Bedre lønnsomhet

Samlet sett peker pilene nå den rette veien for næringslivet i Hordaland og Sogn og Fjordane. Forventningsindeksen for Hordaland viser en økende tendens for både omsetning, lønnsomhet, investeringer og sysselsetting. Halvparten av bedriftene i Hordaland venter økt omsetning dette året, og vel 40 prosent venter bedre lønnsomhet.

Ordresituasjonen er kraftig svekket

Den positive utviklingen vi nå ser, er svært sårbar. Ordresituasjonen til bedriftene er blitt mye dårligere gjennom 2009, og mange er helt avhengige av å vinne nye ordrer i løpet av våren for å holde aktivitetsnivået oppe. Nesten halvparten av bedriftene innenfor industri og bygg og anlegg melder om lavere ordrereserve og kortere ordrehorisont enn for ett år siden. Særlig er situasjonen kritisk i verkstedsindustrien.

Fremdeles finansproblem

Finansnæringen både nasjonalt og internasjonalt er friskmeldt etter kollapsen i de internasjonale finansmarkedene høsten 2008. Men fortsatt sliter deler av næringslivet med ettervirkninger av krisen i form av redusert kapitaltilgang.

Rundt halvparten av industribedriftene har utsatt investeringer som en følge av mangel på finansiering. En tilsvarende andel industribedrifter melder også om at situasjonen har ført til en generell reduksjon i kapitaltilgangen.

Forsiktig vekst i offentlig sektor

Næringsbarometeret har gjennomført en egen undersøkelse blant kommunene i Hordaland og Sogn og Fjordane. Den viser at det store flertallet venter uendret sysselsetting i 2010. Unntaket er pleie- og omsorgstjenester, hvor 30 prosent av kommunene venter vekst. Også innenfor barnevern og sosiale tjenester venter kommunene vekst. Samlet sett ligger det an til en forsiktig vekst i sysselsettingen i offentlig sektor i 2010.

Satser på egne ansatte

De fleste bedriftene har prøvd å møte utfordringene som følger av nedgangskonjunkturen med positive tiltak. Godt over halvparten av bedriftene planlegger å gjennomføre kompetansehevingstiltak, og bare et fåtall ser på oppsigelser og inntak av færre lærlinger som et relevant tiltak. Dermed kan det se ut til at bedriftene i Hordaland og Sogn og Fjordane er opptatt av å holde på og videreutvikle de ansatte. Også orientering mot nye markeder er et tiltak som er aktuelt for mange bedrifter, særlig innenfor industri og reiseliv.

For ytterligere informasjon

Henning Nordgulen, direktør for bedriftsmarked, Sparebanken Vest, tel: 952 65 990 
Tom Knudsen, regiondirektør, NHO, tel: 55 23 98 04 / 908 30 688
Anne Kverneland Bogsnes, regiondirektør, NAV, tel: 905 21 059 
Nina Broch Mathisen, direktør, Innovasjon Norge, tel: 917 15 453 
Jan-Per Styve, strategi- og næringsdirektør, Hordaland fylkeskommune, tel: 920 28 915 


Datagrunnlaget
Næringsbarometeret bygger på en bedriftsundersøkelse, gjennomført av Asplan Analyse for Næringsbarometeret i november 2009. 1320 bedrifter bedrifter i Hordaland og Sogn og Fjordane svarte på undersøkelsen.

Det er også gjennomført en kommuneundersøkelse som omfatter 34 kommuner i de to fylkene. I tillegg er analysene basert på statistikk og intervju.

Næringsbarometeret er et samarbeidsprosjekt mellom Innovasjon Norge, NAV, NHO, Sparebanken Vest og fylkeskommunene i Hordaland og Sogn og Fjordane. Målet med Næringsbarometeret er å gi status og framtidsutsikter for viktige næringer på Vestlandet.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor