Farge

Det er fremdeles høy aktivitet i varehandelen. Engrosbedriftene regner med en vekst i 2007 på 11 %, og har et økende rekrutteringsproblem.
Trenger mer enn 2 500 nye medarbeidere!

Detaljhandelen preges av moderat optimisme i et marked med sterk konkurranse og utbygging av nye handelsareal. Til sam-men forventes det en vekst i antall ansatte på 2 500 nyansatte – fordelt med henholdsvis 2000 i Hordaland og nærmere 500 i Sogn og Fjordane.

Dette går frem av Næringsbarometeret for Hordaland og Sogn og Fjordane som legges frem onsdag 17. januar.

Engroshandelen går fremdeles som det suser
Høy aktivitet i næringslivet gir gode tider for engroshandelen. Tall fra 1.halvår 2006 viser at Hordaland har sterkest vekst i landet, med hele 16,3 %. Sogn og Fjordane har også en sterkere vekst enn landsgjennomsnittet som er på 12 %.
- Til tross for høy aktivitet venter rundt 50 % av de engrosbedrift-ene som har svart på bedriftsundersøkelsen for Næringsbaro-meteret en moderat vekst i 2007. Et klart flertall venter vekst i omsetningen, og næringene rapporterer om relativt god lønn-somhet, sier bransjeansvarlig Øystein Bredholt i Sparebanken Vest.

Moderat optimisme i detaljhandelen
Detaljhandelen var blant de første som fikk merke konjunktur-oppgangen, og har derfor flere år med vekst bak seg.
- Bedriftsundersøkelsen viser at detaljhandelsbedriftene er relativt moderate når de vurderer dagens situasjon, sammen-lignet med resten av næringslivet. Hard konkurranse, fallende marginer og økt netthandel er noen av faktorene i de nøkterne vurderingene fra næringen. Dette til tross, undersøkelsen viser at et klart flertall venter vekst i omsetningen i 2007 med esti-mater rundt 5 %. Veksten for 2006 forventes å bli 4 % - i følge prognoser fra Handels og servicenæringens hovedorganisa-sjon, fortsetter Bredholt

Fortsatt vekst i sysselsettingen
Både engroshandelen og detaljhandelen forventer vekst i sys-selsettingen i 2007. Engrosnæringen melder om større proble-mer enn tidligere å få tak i arbeidskraft, og her er bruken av utenlandsk arbeidskraft økende. En forventet vekst på 11 % gir behov for nesten 900 arbeidsplasser i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Detaljhandelen forventer å ha behov for nesten 1600 nyanset-telser, noe som blant annet skyldes lengre åpningstider. Rekrutteringsproblemene i detaljhandelen er mindre enn i mange andre næringer. Dette kan ha sammenheng med blant annet bruk av deltidsansatte studenter og skoleelever.

Datagrunnlag
Bedriftsundersøkelsen i Næringsbarometeret er gjennomført av Asplan Viak for aktørene bak Næringsbarometeret. Undersøkelsen er gjennomført i oktober/november og omfatter 1068 bedrifter i Hordaland og 326 bedrifter i Sogn og Fjordane. Næringsbarometeret er et samarbeidsprosjekt med mellom InnovasjonNorge, NAV, NHO, Sparebanken Vest og fylkeskom-munene i Hordaland og Sogn & Fjordane. Målet med undersøk-elsen er å kartlegge næringsutviklingen i de to fylkene.


Kontaktpersoner:
Sparebanken Vest
- Bransjeansvarlig Øystein Bredholt 56 32 34 33
- Prosjektleder Anne Tove Koldal – 55 21 74 14 – 907 48 105 - anne.koldal@spv.no
- Informasjonssjef Christine Wigand – 55 21 72 10 – 952 65 910

Næringsbarometeret for Hordaland og Sogn og Fjordane presenteres onsdag 17. januar.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor